לפני שתתחיל

ניתן למחוק בכמות גדולה רק מספרי טלפון שלא הוקצו.

אם מספר שייך לבלוק של מספרים, לא ניתן למחוק אותו אלא אם כן כל המספרים בבלוק זה אינם מוקצים.

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, יש לעבור אל שירותים > חיוג > מספרים.

2

בחר את מספרי הטלפון שברצונך למחוק.

3

לחץ על מחק מתפריט הניווט העליון.

לחלופין, באפשרותך לבחור באפשרות מחיקה מניהול.

4

אשר את המחיקה שלך.

5

תהליך המחיקה הכמותית מתחיל וניתן לצפות בו ב'מנהל המשימות '.


 

מספרים שאינם ניתנים למחיקה יוצגו כשגיאות. שגיאות אופייניות כוללות:

  • מנסה למחוק מספר שהוקצה למשתמש או לשירות.

  • מנסה למחוק מספר שהוא חלק מטווח מספרים .כדי לפתור שגיאת טווח מספרים, עליך לבחור את כל בלוק המספרים בטווח זה למחיקה.