לפני שתתחיל

ניתן למחוק בצובר רק מספרי טלפון שלא הוקצו.

אם מספר שייך לבלוק של מספרים, לא ניתן למחוק אותו אלא אם כל המספרים בבלוק זה אינם מוקצים.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל שירותים > התקשרות > מספרים.

2

בחר את מספרי הטלפון שברצונך למחוק.

3

לחץ על מחק מתפריט הניווט העליון.

לחלופין, באפשרותך לבחור באפשרות מחק מתוך ניהול.

4

אשר את המחיקה שלך.

5

תהליך המחיקה בצובר מתחיל וניתן להציג אותו במנהל המשימות.


 

מספרים שלא ניתן למחוק יופיעו כשגיאות. שגיאות אופייניות כוללות:

  • ניסיון למחוק מספר המוקצה למשתמש או לשירות.

  • מנסה למחוק מספר שהוא חלק מטווח מספרים. כדי לפתור שגיאת טווח מספרים, עליך לבחור את כל בלוק המספרים בטווח זה עבור מחיקה.