מצב ההאזנה במכשיר מופעל כאשר מזוהה מילת ההשכמה "OK Webex". מילת ההשכמה עוברת למצב ההאזנה. אחרת, מצב ההאזנה כבוי. המיקרופון מזרים שמע מההתקן רק כאשר חלונית Webex Assistant פעילה והסמל "האזנה" מוצג על המסך.

נתוני הקול נאספים במכשיר ולאחר מכן מוזרמים לשירות זיהוי הדיבור. הנתונים אינם נשמרים בשום מקום, ונעשה בהם שימוש רק בעת עיבודם. כאשר נתוני הקול מוזרמים לשירות זיהוי הדיבור, הם מוצפנים ונשלחים באמצעות HTTPS.

לקבלת מידע נוסף על Webex Assistant לפרטיות המכשיר, תוכל לקרוא את נספח 5 בגיליון נתוני פרטיות זה .