שתף קובץ

באפשרותך לשתף קובץ שנמצא על המחשב שלך כמו מסמך, מצגת או וידאו. המשתתפים מציגים את הקובץ המשותף במציגי התוכן שלהם.

לפני שתתחיל

אין באפשרותך לשתף קובץ אם מתקיים מפגש משנה.

1

בחר שתף > קובץ (כולל וידאו).

2

בחר קובץ אחד או יותר שברצונך לשתף ולאחר מכן בחר פתח.

קבצים נטענים בזה אחר זה, ומחוון המצב מופיע באזור התוכן ובלשוניות המסמך. הקובץ המשותף מופיע במציג התוכן.

בחר מצב יבוא עבור שיתוף מצגות (משתמשי Windows)

שינוי מצב היבוא לא משפיע על מצגות שאתה משתף כעת. כדי להחיל מצב יבוא חדש על מצגת משותפת עליך לסגור אותה תחילה ולאחר מכן לשתף אותה שוב.

1

בחלון מפגש ההדרכה, בחר מפגש הדרכה > אפשרויות.

תיבת הדו-שיח של אפשרויות מפגש ההדרכה תופיע ולשונית האפשרויות תיבחר כברירת מחדל.

2

בחר מצב יבוא.

3

בחר Universal Communications Format או מנהל מדפסת.

 • Universal Communications Format (UCF): מצב ברירת המחדל. מאפשר לך להציג הנפשות ומעברי שקופיות במצגות Microsoft PowerPoint במצב UCF מנהל ההדרכה מייבא מצגות מהר יותר מאשר במצב מנהל המדפסת. עם זאת, ייתכן שדפים או שקופיות לא יופיעו באופן עקבי במנהל ההדרכה בפלטפורמות שונות.


   

  מצב UCF אינו נתמך ב-Office 2013 ומעלה, כולל משתמשי Office 365 שמשתפים שקופיות PowerPoint.

 • מנהל המדפסת: מציג מצגות משותפות כפי שהן מופיעות בעת הדפסתן, ומעניק מראה עקבי של הדפים והשקופיות במנהל ההדרכה בפלטפורמות שונות. עם זאת, מצב זה לא תומך בהנפשות או במעברי שקופיות. במצב זה, הדף או השקופית הראשונים עשויים להופיע במהירות, אך זמן היבוא הכולל עבור כל הדפים או השקופיות ארוך יותר מאשר במצב UCF.

4

בחר אישור.

נווט בין שקופיות, דפים או לוחות עבודה באמצעות סרגל הכלים

באפשרותך לנווט אל דפים, שקופיות או לוחות עבודה שונים במציג התוכן. כל מסמך, מצגת או לוח עבודה שמשותפים מופיעים בלשונית בראש מציג התוכן.

1

בחלון מפגש ההדרכה, בחר בלשונית עבור המסמך, המצגת או לוח העבודה שברצונך להציג.

אם קיימות בו-זמנית יותר לשוניות מהניתן, בחר בלחצן החץ למטה כדי לראות רשימה של הלשוניות שנותרו.

2

בחר באפשרויות החצים בסרגל הכלים כדי להחליף את הדף או השקופית שאתה מציג. 


 
 • לחלופין, באפשרותך לנווט לדפים שונים או לשקופיות שונות במסמך, במצגת או בלוח עבודה משותפים על-ידי פתיחת מציג התמונות הממוזערות.

 • באפשרותך לקדם דפים או שקופיות באופן אוטומטי במרווח זמן שתציין.

 • אם המצגת כוללת הנפשות או מעברי שקופיות, באפשרותך להשתמש בסרגל הכלים או בקיצורי המקשים כדי להפעיל אותם.

קדם דפים או שקופיות באופן אוטומטי

בעת שיתוף מסמך או מצגת במציג התוכן, באפשרותך לקדם דפים או שקופיות באופן אוטומטי במרווח הזמן שצוין. לאחר שתתחיל להתקדם באופן אוטומטי בעמוד או בשקופית, תוכל לעצור בכל עת.

1

בחלון מפגש ההדרכה, בחר בלשונית עבור המסמך או המצגת שבהם ברצונך לקדם דפים או שקופיות באופן אוטומטי.

2

בחר הצג > קדם דפים באופן אוטומטי.

3

כדי לשנות את מרווח הזמן ולקדם דפים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר את הלחצנים למעלה או למטה כדי להגדיל או להקטין את מרווח הזמן

 • הקלד מרווח זמן מסוים

כדי להפעיל מחדש את התקדמות הדפים או השקופיות לאחר הצגת כל הדפים או השקופיות, סמן את חזור להתחלה והמשך לקדם דפים.

4

בחר התחל

5

(אופציונלי) סגור את תיבת הדו-שיח 'התקדמות אוטומטית של דפים' על-ידי בחירה בלחצן סגור בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח.

הדפים או השקופיות ממשיכים להתקדם במרווח הזמן שצוין.

6

לעצירת ההתקדמות האוטומטית של עמוד או שקופית, פתח מחדש את תיבת הדו-שיח 'התקדמות אוטומטית של דפים' ובחר עצור.

הצג הנפשות ומעברי שקופיות במצגת משותפת

בעת שיתוף מצגת שקופיות של Microsoft PowerPoint במציג התוכן, באפשרותך להנפיש טקסט ומעברי שקופיות, בדיוק כפי שבאפשרותך לעשות בעת שימוש באפשרות 'הצגת שקופיות' ב-PowerPoint.

 • הנפשות ומעברים אינם נתמכים עבור משתמשי Office 2013 החולקים שקופיות PowerPoint. במקום זאת, השתמש בשיתוף יישומים או בשיתוף שולחן העבודה.

 • כדי להציג הנפשות ומעברי שקופיות, עליך לשתף את המצגת כקובץ Universal Communications Format ‏(UCF). מצב יבוא UCF ממיר קובץ PowerPoint לקובץ UCF באופן אוטומטי כשאתה משתף אותו.

 • אם משתתף אחד לפחות במפגש ההדרכה משתמש במנהל ההדרכה של Java, הנפשות ומעברי שקופיות לא יוצגו במהלך מפגש ההדרכה. מארח מפגש ההדרכה יכול למנוע מהמשתתפים להצטרף למפגש ההדרכה באמצעות מנהל ההדרכה של Java כאשר הוא מתזמן את מפגש ההדרכה.

1

ודא שלמציג התוכן יש מיקוד קלט על-ידי לחיצה במציג.

למציג התוכן יש מיקוד קלט אם מופיע גבול כחול סביב החלק החיצוני של השקופית במציג.

2

בסרגל הכלים, בחר את החצים המתאימים כדי לעבור בין שקופיות המצגת.

הוסף דפים חדשים לקבצים משותפים או ללוחות עבודה

בעת שיתוף קובץ או לוח עבודה במציג התוכן, באפשרותך להוסיף דף ריק חדש לביאור.

1

במציג התוכן, בחר בלשונית עבור המסמך, המצגת או לוח העבודה שאליהם ברצונך להוסיף דף או שקופית.

2

בחר ערוך > הוסף דף.

דף חדש יופיע במציג התוכן בסוף המסמך, המצגת או לוח העבודה שנבחרו כעת.


 

אם הוספת דפים מרובים לקובץ משותף או ללשונית לוח עבודה, באפשרותך להציג תמונות ממוזערות כדי להקל על ההצגה והניווט בדפים שנוספו.

הדבק תמונות על שקופיות, על דפים או על לוחות עבודה

אם תעתיק תמונת מפת סיביות כלשהי ללוח של המחשב שלך, תוכל להדביק את התמונה בעמוד, בשקופית או בלוח עבודה חדשים במציג התוכן.

לדוגמה, באפשרותך להעתיק תמונה מדף אינטרנט או מיישום ולאחר מכן לשתף את התמונה הזו במהירות על-ידי הדבקתה במציג התוכן.

1

במציג התוכן, בחר בכרטיסיה עבור המסמך, המצגת או לוח העבודה שבהם ברצונך להדביק תמונה.

2

בחר ערוך > הדבק כדף חדש.

התמונה תופיע בדף חדש במציג התוכן, בסוף המסמך, המצגת או לוח העבודה שנבחרו כעת.


 

ניתן להדביק כל סוג של תמונת מפת סיביות, כגון קובץ GIF,‏ JPEG,‏ BMP או TIF במציג התוכן. עם זאת, לא ניתן להדביק סוגים אחרים של תמונות במציג התוכן, כמו תמונות EPS או Photoshop ‏(PSD).

שמור מצגת, מסמך או לוח עבודה

באפשרותך לשמור כל מסמך, מצגת או לוח עבודה משותפים שמופיעים במציג התוכן. קובץ שמור מכיל את כל הדפים או השקופיות במסמך, במצגת או בלוח העבודה שמוצגים כעת במציג התוכן, כולל כל הביאורים וההערות שאתה או משתתפים אחרים הוספתם להם.

הקבצים שאתה שומר נמצאים ב-Universal Communications Format ‏(UCF). באפשרותך לפתוח קובץ ‎.ucf במפגש הדרכה אחר או בכל זמן שאינו תוך כדי מפגש הדרכה.

לאחר שמירת מסמך, מצגת או לוח עבודה חדשים בקובץ, באפשרותך לשמור אותו שוב כדי למחוק את הקובץ או לשמור עותק בקובץ אחר.

1

לשמירת מסמך חדש, בחר קובץ > שמור > מסמך.

2

בחר מיקום לשמירת הקובץ.

3

הקלד שם עבור הקובץ בתיבת שם הקובץ.


 

לשמירת עותק, בחר שמור בשם > מסמך ולאחר מכן הקלד שם חדש עבור הקובץ או בחרו מיקום חדש לשמירת הקובץ.

פתח מסמך, מצגת או לוח עבודה שמורים

אם שמרת מסמך, מצגת או לוח עבודה שהופיעו במציג התוכן, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • פתח את הקובץ במציג התוכן במהלך פגישה אחרת. רק מציג או משתתפים שיש להם הרשאה לשיתוף מסמכים יכולים לפתוח קובץ שמור במהלך פגישה.

 • פתח את הקובץ בכל עת בשולחן העבודה של המחשב שלך.

מסמך, מצגת או לוח עבודה שנשמרו נמצאים ב-Universal Communications Format ‏(UCF) שנשמרה והם בעלי סיומת ‎.ucf.

 • UCF אינו נתמך ב-Office 2013 ומעלה, כולל משתמשי Office 365 שמשתפים שקופיות PowerPoint.

 • אם הקובץ שברצונך לפתוח נמצא בשולחן העבודה של המחשב, פשוט לחץ עליו פעמיים כדי לפתוח אותו במציג המסמכים של Webex.

1

בחר קובץ > פתח ושתף.

2

בחר את קובץ המסמך, המצגת או לוח העבודה שברצונך לפתוח.

3

בחר פתח.

הדפס מצגות, מסמכים או לוחות עבודה

באפשרותך להדפיס את כל המצגות, המסמכים או לוחות העבודה המשותפים שמופיעים במציג התוכן שלך. עותק מודפס של תוכן משותף כולל את כל הביאורים וההערות שנוספו.

1

במציג התוכן בחר בלשונית עבור המסמך, המצגת או לוח העבודה שברצונך להדפיס.

2

בחר קובץ > הדפס > מסמך.

3

בחר באפשרויות ההדפסה שבהן ברצונך להשתמש ולאחר מכן הדפס את המסמך.

בעת הדפסת תוכן משותף ממציג התוכן, גודל התוכן משתנה כך שיתאים לדף המודפס. עם זאת, עבור לוחות עבודה מודפס רק התוכן שנמצא בתוך הקווים המקווקווים בלוח העבודה.