Udostępnij plik

Możesz udostępnić plik, taki jak dokument, prezentacja lub wideo, który znajduje się na komputerze. Uczestnicy wyświetlają udostępniony plik w swoich przeglądarkach zawartości.

Przed rozpoczęciem

Nie można udostępnić pliku, jeśli trwa sesja podziału.

1

Wybierz Udostępnij plik > (w tym wideo).

2

Zaznacz jeden lub wiele plików, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Pliki są ładowane jednorazowo, a w obszarze zawartości i na kartach dokumentów pojawia się wskaźnik stanu. Udostępniony plik pojawi się w przeglądarce zawartości.

Wybieranie trybu importowania dla udostępniania prezentacji (użytkownicy okien)

Zmiana trybu importowania nie ma wpływu na aktualnie udostępniane prezentacje. Aby zastosować nowy tryb importowania do udostępnionej prezentacji, należy ją najpierw zamknąć, a następnie udostępnić ponownie.

1

W oknie Sesja treningowa wybierz Sesja treningowa > Opcje.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje sesji treningowej z domyślnie wybraną kartą Opcje.

2

Wybierz opcję Tryb importu.

3

Wybierz opcję Universal Communications Format (Uniwersalny formatkomunikacji) lub Printer driver (Sterownik drukarki).

 • Uniwersalny format komunikacji (UCF): Tryb domyślny. Umożliwia wyświetlanie animacji i przejść slajdów w prezentacjach programu Microsoft PowerPoint. W trybie UCF program Training Manager importuje prezentacje szybciej niż w trybie sterownika drukarki. Jednak strony lub slajdy mogą nie być wyświetlane spójnie w Menedżerze szkoleń na różnych platformach.


   

  Tryb UCF nie jest obsługiwany w pakiecie Office 2013 i na górsie, w tym dla użytkowników usługi Office 365 udostępniających slajdy programu PowerPoint.

 • Sterownik drukarki: Wyświetla udostępnione prezentacje w ich wyświetlaniu podczas drukowania, zapewniając spójny wygląd stron i slajdów w programie Training Manager na różnych platformach. Jednak ten tryb nie obsługuje animacji ani przejść slajdów. W tym trybie pierwsza strona lub slajd może pojawić się szybko, ale całkowity czas importowania wszystkich stron lub slajdów jest dłuższy niż w trybie UCF.

4

Wybierz opcję OK.

Nawigowanie po slajdach, stronach lub tablicach za pomocą paska narzędzi

W przeglądarce zawartości można przechodzić do różnych stron, slajdów lub stron tablicy. Każdy udostępniany dokument, prezentacja lub tablica jest wyświetlana na karcie u góry przeglądarki zawartości.

1

W oknie Sesja szkoleniowa wybierz kartę dokumentu, prezentacji lub tablicy, które chcesz wyświetlić.

Jeśli jest więcej kart, niż może pojawić się jednocześnie, wybierz przycisk strzałki w dół, aby wyświetlić listę pozostałych kart.

2

Wybierz opcje strzałek na pasku narzędzi, aby zmienić przeglądany slajd. 


 
 • Alternatywnie można przechodzić do różnych stron lub slajdów w udostępnionym dokumencie, prezentacji lub tablicy, otwierając przeglądarkę miniatur.

 • Strony lub slajdy można automatycznie przesuwać w określonych odstępach czasu.

 • Jeśli prezentacja zawiera animacje lub przejścia slajdów, do ich wykonania można użyć paska narzędzi lub skrótów klawiaturowych.

Automatyczne przechodzenie do stron lub slajdów

Podczas udostępniania dokumentu lub prezentacji w przeglądarce zawartości można automatycznie przesuwać strony lub slajdy w określonych odstępach czasu. Po rozpoczęciu automatycznego przesuwania strony lub slajdu możesz go zatrzymać w dowolnym momencie.

1

W oknie Sesja szkoleniowa wybierz kartę dokumentu lub prezentacji, dla której chcesz automatycznie przesuwać strony lub slajdy.

2

Wybierz opcję Wyświetl > Automatycznie przesuwaj strony.

3

Aby zmienić przedział czasu dla stron zaawansowanych, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz przyciski w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć interwał

 • Wpisz określony przedział czasu

Aby ponownie uruchomić zaawansowanie strony lub slajdu po wyświetleniu wszystkich stron lub slajdów, zaznacz opcję Wróć do początku i kontynuuj rozwijanie stron.

4

Wybierz pozycję Start.

5

(Opcjonalnie) Zamknij okno dialogowe Automatycznie przesuwaj strony, wybierając przycisk Zamknij w prawym górnym rogu okna dialogowego.

Strony lub slajdy są nadal przesuwane w określonych odstępach czasu.

6

Aby zatrzymać automatyczne przesuwanie stron lub slajdów, otwórz ponownie okno dialogowe Automatycznie przesuwaj strony zaawansowane i wybierz opcję Zatrzymaj.

Pokazywanie animacji slajdów i przejść w udostępnionej prezentacji

Podczas udostępniania prezentacji slajdów programu Microsoft PowerPoint w przeglądarce zawartości można animować tekst i przejścia slajdów, tak jak w przypadku korzystania z opcji Pokaz slajdów w programie PowerPoint.

 • Animacje i przejścia nie są obsługiwane przez użytkowników pakietu Office 2013 udostępniających slajdy programu PowerPoint. Zamiast tego użyj udziału aplikacji lub pulpitu.

 • Aby wyświetlić animacje slajdów i przejścia, należy udostępnić prezentację jako plik UCF (Universal Communications Format). Tryb importu UCF automatycznie konwertuje plik programu PowerPoint na plik UCF podczas udostępniania.

 • Jeśli co najmniej jeden uczestnik sesji szkoleniowej korzysta z Java Training Manager, animacje i przejścia slajdów nie będą wyświetlane podczas sesji szkoleniowej. Gospodarz sesji szkoleniowej może uniemożliwić uczestnikom dołączenie do sesji szkoleniowej przy użyciu Menedżera szkoleń Java podczas planowania sesji szkoleniowej.

1

Upewnij się, że przeglądarka zawartości ma fokus wejściowy, klikając w przeglądarce.

Przeglądarka zawartości ma fokus wejściowy, jeśli na zewnątrz slajdu w przeglądarce pojawi się niebieska obwódka.

2

Na pasku narzędzi wybierz odpowiednie strzałki, aby przechodzić między prezentacjami.

Dodawanie nowych stron do udostępnionych plików lub tablic

Podczas udostępniania pliku lub tablicy w przeglądarce zawartości można dodać nową, pustą stronę do adnotacji.

1

W przeglądarce zawartości zaznacz kartę dokumentu, prezentacji lub tablicy, do której chcesz dodać stronę lub slajd.

2

Wybierz edytuj > Dodaj stronę.

Nowa strona pojawi się w przeglądarce zawartości na końcu aktualnie zaznaczonego dokumentu, prezentacji lub tablicy.


 

Jeśli do udostępnionego pliku lub karty tablicy dodano wiele stron, można wyświetlać miniatury, aby ułatwić wyświetlanie dodanych stron i poruszanie się po nich.

Wklejanie obrazów w slajdach, pages lub tablicach

Jeśli skopiujesz dowolny obraz bitmapowy do schowka komputera, możesz wkleić obraz na nowej stronie, slajdzie lub tablicy w przeglądarce zawartości.

Na przykład można skopiować obraz na stronie internetowej lub w aplikacji, a następnie szybko udostępnić ten obraz, wklejając go w przeglądarce zawartości.

1

W przeglądarce zawartości wybierz kartę dokumentu, prezentacji lub tablicy, w której chcesz wkleić obraz.

2

Wybierz opcję Edytuj > Wklej jako nową stronę.

Obraz pojawi się na nowej stronie w przeglądarce zawartości, na końcu aktualnie zaznaczonego dokumentu, prezentacji lub tablicy.


 

W przeglądarce zawartości można wkleić dowolny typ obrazu bitmapowego, taki jak GIF, JPEG, BMP lub TIF. Nie można jednak wklejać innych typów obrazów, takich jak obrazy EPS lub Photoshop (PSD), w przeglądarce zawartości.

Zapisywanie prezentacji, dokumentu lub tablicy

Możesz zapisać dowolny udostępniony dokument, prezentację lub tablicę wyświetlaną w przeglądarce zawartości. Zapisany plik zawiera wszystkie strony lub slajdy w dokumencie, prezentacji lub tablicy, które są obecnie wyświetlane w przeglądarce zawartości, w tym wszelkie adnotacje i wskaźniki dodane do nich przez Ciebie lub innych uczestników.

Zapisywane pliki są w formacie UCF (Universal Communications Format). Plik ucf można otworzyć w innej sesji treningowej lub w dowolnym momencie poza sesją treningową.

Po zapisaniu nowego dokumentu, prezentacji lub tablicy w pliku można zapisać go ponownie, aby zastąpić plik lub zapisać kopię w innym pliku.

1

Aby zapisać nowy dokument, wybierz polecenie Plik > Zapisz > dokument.

2

Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

3

Wpisz nazwę pliku w polu nazwa pliku.


 

Aby zapisać kopię, wybierz opcję Zapisz jako > dokumencie, a następnie wpisz nową nazwę pliku lub wybierz nową lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

Otwieranie zapisanego dokumentu, prezentacji lub tablicy

Jeśli zapisano dokument, prezentację lub tablicę, które pojawiły się w przeglądarce zawartości, można wykonać jedną z następujących czynności:

 • Otwórz plik w przeglądarce zawartości podczas innego spotkania. Tylko osoba prezentująca lub uczestnicy, którzy mają uprawnienie Udostępnianie dokumentów, mogą otworzyć zapisany plik podczas spotkania.

 • Otwórz plik w dowolnym momencie na pulpicie komputera.

Zapisany dokument, prezentacja lub tablica znajduje się w zapisanym formacie UCF (Universal Communications Format) i ma rozszerzenie ucf.

 • UCF nie jest obsługiwany dla pakietu Office 2013 i jego ponownych, w tym dla użytkowników usługi Office 365 udostępniających slajdy programu PowerPoint.

 • Jeśli plik, który chcesz otworzyć, znajduje się na pulpicie komputera, po prostu kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć go w przeglądarce dokumentów Webex.

1

Wybierz pozycję Plik > Otwórz i udostępnij.

2

Zaznacz dokument, prezentację lub plik tablicy, który chcesz otworzyć.

3

Wybierz pozycję Otwórz.

Drukowanie prezentacji, dokumentów lub tablic

Można wydrukować dowolne udostępnione prezentacje, dokumenty lub tablice wyświetlane w przeglądarce zawartości. Wydrukowana kopia udostępnionej zawartości zawiera wszystkie dodane adnotacje i wskaźniki.

1

W przeglądarce zawartości wybierz kartę dokumentu, prezentacji lub tablicy, które chcesz wydrukować.

2

Wybierz opcję Plik > Drukuj > > dokumentu .

3

Wybierz opcje drukowania, których chcesz użyć, a następnie wydrukuj dokument.

Podczas drukowania zawartości udostępnionej w przeglądarce zawartości rozmiar zawartości jest zmieniany w celu dopasowania do wydrukowanej strony. Jednak w przypadku tablic drukowana jest tylko zawartość, która znajduje się w liniach przerywanych na tablicy.