Møtekontroll

Trykk på

Demp eller opphev demping av lyd

*6

Lås eller lås opp (kun tilgjengelig for møter i Webex Personal Room)

*5

Start innspilling

*9

Stopp opptak

#9

Demp alle

##

Fjern all demping

99