Следните правила за повиквания при спешни случаи предоставят важна информация относно ограниченията за спешни повиквания чрез VoIP услуга, както и задълженията на вас и вашите потребители при извършване на повиквания за спешни случаи чрез VoIP. Трябва да прочетете и да приемете следните правила за повиквания при спешни случаи, преди да инициирате услугата.

Значението на термините „Вие“ и „Потребител“ в тези правила за повиквания при спешни случаи е обяснено в „Лицензионно споразумение с краен потребител“.

Повиквания за спешни случаи от услугата Cisco VoIP работят по различен начин от традиционните услуги за спешни повиквания. Cisco VoIP позволява да извършвате или получавате телефонни обаждания през интернет към или от обществена комутирана телефонна мрежа. Въпреки че VoIP услугите са подобни на традиционните телефонни услуги, естеството на VoIP услугите създава уникални ограничения и обстоятелства при повикванията за спешни случаи.

1. Регистрирано местоположение

Тъй като VoIP повикване може да се осъществи навсякъде, където потребителят има интернет връзка, телефонният номер на повикващия няма непременно да съответства на неговото физическо местоположение. Следователно всички клиенти трябва да предоставят на Cisco „Регистрирано местоположение“ за всеки потребител при настройването на VoIP услугата. „Регистрирано местоположение“ е адресът, на който потребителите ще използват VoIP услугата.

Ако вие или вашите потребители преместите оборудването за извършване на VoIP повиквания на ново място, вие и вашите потребители трябва незабавно да актуализирате регистрираното местоположение с новото физическо местоположение на устройството в Control Hub. Ако регистрираното местоположение не се актуализира, всички спешни повиквания, направени от устройството, може да бъдат изпратени до грешен център за приемане на спешни повиквания и така на спешните служби да бъде предадена неправилна информация за местоположение, което ще забави спешната помощ. Клиентите с множество потребители имат отговорност да гарантират, че за всеки потребител се поддържа точно и актуално регистрирано местоположение и че техните потребители са наясно как може да бъде променено регистрираното местоположение. Възможно е да има забавяне при предоставянето на актуализираното регистрирано местоположение за маршрутизиране и до центровете за спешни повиквания.


 

За Webex Calling, когато услугата E911 е конфигурирана, приложението Webex подканва потребителя да предостави адрес за спешни случаи при свързване с неизвестна мрежа. Този адрес се използва като адрес за изпращане, когато се извършват спешни повиквания. Когато не използвате възможностите за услугата E911, регистрираният адрес се използва като адрес за спешни случаи в случай на повикване до 911.

Вие носите отговорност за уведомяването и се съгласявате да уведомявате всеки потребител или потенциалните потребители на VoIP услуги за естеството и ограниченията на повикванията при спешни случаи чрез VoIP услугите, описани в настоящите правила.

2. Маршрутизиране на повиквания при спешни случаи

Спешните повиквания чрез VoIP услугата ще се обработват по различен начин от традиционната телефонна услуга. Когато вашите потребители извършват повикване за спешен случай, Cisco (и/или доставчик на услуги от трета страна) ще се опита автоматично да насочи повикването на вашия потребител към центъра за спешни повиквания, съответстващ на регистрираното местоположение във вашия акаунт или акаунта на вашия потребител. Ако обаждането на нашия потребител не може да бъде насочено към определения център за спешно повикване, повикването ще бъде пренасочено към специализиран център за повиквания. Може да се наложи вашият потребител да предостави име, адрес и телефонен номер на специализирания контактен център.

Cisco ще се опита автоматично да предостави на диспечера на центъра или на оператора на услуга за спешни случаи името, регистрираното местоположение и телефонния номер, свързани с вашия акаунт или акаунта на вашия потребител. Възможно е диспечерът, който получава обаждането, да не успее да запише или запази тази информация. Следователно при извършване на спешни повиквания, обаждащите се винаги трябва незабавно да информират диспечера за тяхното местоположение (или местоположението на спешния случай, ако е различно). Ако обаждащият се не може да говори и информацията за местоположението на обаждащия се не е актуална, диспечерът може да не успее да намери повикващия.

Повикващите не трябва да прекъсват повикване при спешни случаи, докато диспечерът не им каже да прекъснат връзката, тъй като диспечерът може да няма номера на повикващия или информацията му за контакт. Ако връзката на повикващия бъде неволно прекъсната, повикващият трябва да се обади отново незабавно.

По технически причини, включително претоварване на мрежата, е възможно повикване при спешни случаи да генерира сигнал „заето“ или да му е необходимо повече време за свързване в сравнение с традиционните повиквания при спешни случаи.

3. Ограничения на услугите

Повикванията при спешни случаи не функционират, ако:

  • Оборудването, което вие или вашите потребители използвате за осъществяване на VoIP повиквания, се развали или не е конфигурирано правилно.

  • Вие или вашите потребители се сблъсквате с прекъсване на електрозахранването или прекъсване, временно спиране или прекратяване на връзката с вашата интернет услуга.

  • Вашата VoIP услуга на Cisco е прекратена или временно спряна.

Ако вие или вашите потребители не сте доволни от ограниченията на повикванията при спешни случаи, осъществявани с помощта на VoIP услуга, Cisco препоръчва вие или машите потребители да обмислите алтернативно средство за достъп до традиционните услуги за повиквания при спешни случаи.

4. Отговорност

Каним ви да прегледате внимателно ограниченията на отговорността за услугите за повиквания за спешни случаи, включени във вашите условия.

Стикер за слушалки

Cisco препоръчва прилагането на стикер, отпечатан на езика по-долу, на всички телефони, използвани с услугата Cisco VoIP:

ВНИМАНИЕ

Когато набирате 9-1-1, бъдете готови да предоставите вашия адрес/местоположение.