Важна информация за безопасността на слушалките

Високо звуково налягане — Избягвайте да слушате високи нива на силата на звука за дълги периоди, за да предотвратите възможно увреждане на слуха.

Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на високоговорителя на слушалките, преди да поставите слушалките. Ако не забравяте да намалите силата на звука, преди да свалите слушалките, силата на звука ще започне да намалява, когато включите отново слушалките си.

Бъдете наясно със заобикалящата ви среда. Когато използвате слушалките си, те могат да блокират важни външни звуци, особено при спешни случаи или в шумна среда. Не използвайте слушалките по време на шофиране. Не оставяйте слушалките или кабелите на слушалките на място, където хората или домашните любимци могат да се спънат в тях. Винаги наблюдавайте деца, които са близо до вашите слушалки или кабели за слушалки.

Декларации за съответствие за Европейския съюз

CE маркировка

Следната маркировка CE е поставена върху оборудването и опаковката.

CE лого

Декларация за радиочестотно излагане за Европейския съюз

Това устройство е оценено и е установено, че отговаря на изискванията на Директивата за ЕМП 2014/53/ЕС на ЕС.

Декларации за съответствие за САЩ

Общо съответствие с радиочестотното излагане

Това устройство е оценено и е установено, че отговаря на ограниченията на ICNIRP (Международния комитет за защита от нейонизиращи лъчения) за експозиция на хора на радиочестотно излагане.

Част 15 Радиоустройство


Радиоустройството част 15 работи без смущения с други устройства, работещи на тази честота. Всякакви промени или модификация на споменатия продукт, които не са изрично одобрени от Cisco, включително използването на антени, различни от Cisco, могат да анулират правото на потребителя да работи с това устройство.

Декларация за излагане на радиочестотно излъчване в Канада

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ОГРАНИЧЕНИТЕ ОТ ISED RSS-102 R5 ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАДИОВЪЛИ

Вашето устройство включва радиопредавател и приемник. Той е проектиран да не надвишава общите (неконтролирани) граници за излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), както е посочено в RSS-102, който препраща към Кодекса за безопасност на Канада 6 и включва значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравословното състояние.

Като такива системите са проектирани да работят така, че да се избегне контакт с антените от страна на крайния потребител. Препоръчва се системата да се настрои на място, където антените могат да останат поне на минимално разстояние, както е посочено от потребителя в съответствие с регулаторните указания, които са предназначени да намалят цялостното облъчване на потребителя или оператора.

Устройството е тествано и е установено, че отговаря на приложимите разпоредби като част от процеса на радиосертификация.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Гласувайте за разбиране на радио и радиоприемник. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme-s indique2e RSS référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de securité importantes conçue pour garantir la securité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de s.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux инструкции des réglementations qui sont conçues pour réduire de l'utilisateur глобалната експозиция .

Le périphérique a été testé и déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Декларация за съответствие за Сингапур

Съответства на стандартите IMDA DB101992