Informații importante despre siguranța căștilor

Presiune ridicată a sunetului - Evitați ascultarea la niveluri ridicate ale volumului și pentru perioade lungi de timp pentru a preveni posibila deteriorare a auzului.

Atunci când conectați căștile, reduceți volumul acestora înainte de a le utiliza. Dacă vă amintiți să reduceți volumul înainte de a înceta utilizarea căștilor, volumul va porni la o intensitate mică atunci când reîncepeți să utilizați căștile.

Acordați atenție lucrurilor din jur. Atunci când utilizați căștile, sunetul acestora poate acoperi sunete externe importante, în special în cazul urgențelor sau în medii zgomotoase. Nu utilizați căștile în timp ce conduceți. Nu lăsați căștile sau cablurile căștilor în zone în care oamenii sau animalele se pot împiedica de acestea. Supravegheați întotdeauna copiii care se află în preajma căștilor sau a cablurilor acestora.

Declarații de conformitate pentru Uniunea Europeană

Marca CE

Pe echipament și pe ambalaj este aplicat următorul marcaj CE.

Sigla CE

Declarație privind expunerea la RF pentru Uniunea Europeană

Acest dispozitiv a fost evaluat și declarat conform cu Directiva 2014/53/UE EMF pentru UE.

Declarații de conformitate pentru SUA

Conformitatea generală privind expunerea la RF

Acest echipament a fost testat și s-a demonstrat că este conform cu limitele ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection – Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante) pentru expunerea umană la RF.

Dispozitiv radio din secțiunea 15


Dispozitivele radio din secțiunea 15 funcționează fără a crea interferențe cu alte dispozitive care funcționează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări ale acestui produs care nu sunt aprobate în mod expres de către Cisco, inclusiv utilizarea antenelor non-Cisco, vor duce la anularea autorității utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv.

Declarație privind expunerea la RF pentru Canada

ACEST DISPOZITIV SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE ISED RSS-102 R5 PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul conține un emițător și un receptor radio. El a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele generale pentru populație (necontrolate) de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice cu frecvențe radio) așa cum sunt prevăzute în RSS-102 cu referire la Codul de Siguranță 6 pentru Sănătate din Canada și include o marjă de siguranță substanțială proiectată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Ca urmare, sistemele au fost proiectate să funcționeze evitând contactul dintre utilizatorul final și antene. Se recomandă să instalați sistemul într-o locație în care antenele pot rămâne la o distanță minimă specificată față de utilizator, în conformitate cu precizările normelor proiectate pentru a reduce expunerea globală a utilizatorului sau a operatorului.

Dispozitivul a fost testat și este compatibil cu reglementările aplicabile ca parte a procesului de certificare radio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Declarație de conformitate pentru Singapore

Respectă standardele IMDA DB101992