Viktig sikkerhetsinformasjon for headset

Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til headsettene, reduser høyttalervolumet i headsettene før du setter headsettene på hodet. Hvis du husker å redusere volumet før du tar headsettene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til headsettene igjen.

La ikke fukt trenge inn i øreputene, USB-C-porten eller 3,5 mm-kontakten.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker headsettene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk headsettene når du kjører. Ikke plasser headsettene eller hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som oppholder seg i nærheten av headsettene eller headsetkablene.

Samsvarserklæring for EU

CE-merking

Følgende CE merke er festet til utstyret og pakningen.

CE-logoen

Erklæring om RF-eksponering for EU (8800-serien, 8832)

Denne enheten har blitt evaluert og funnet å være i samsvar med EUs EMF-direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæring for USA (8800-serien, 8832)

Generelt samsvar for RF-eksponering

Denne enheten har blitt evaluert og samsvarer med ICNIRP-retningslinjene (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) for menneskelig eksponering for RF-stråling.

Del 15-radioenhet

Denne enheten er i overensstemmelse med part 15 av FCC reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og

 2. Denne enheten må tåle eventuell interferens den utsettes for, inklusive interferens som kan føre til uønsket virkemåte.


 

Del 15-radioenheten driftes på en måte som ikke skal forstyrre andre enheter som driftes på denne frekvensen. Endringer eller modifikasjoner på nevnte produkt som ikke uttrykkelig er godkjent av Cisco, inkludert bruk av antenner som ikke er fra Cisco, kan gjøre at brukeren fratas myndigheten til å benytte denne enheten.

Kanadisk erklæring om RF-eksponering (8800-serien, 8832)

DENNE ENHETEN ER BEGRENSET SOM REFERERES AV ISED RSS-102 R5 FOR UTSETTELSE FOR RADIOBØLGER

Din enhet inkluderer en radiosender og mottaker. Den er utformet for å ikke overgå den generelle befolknings (ukontrollert) grenser for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt i radiofrekvens) som referert til i RSS-102 som refererer til Health Canada Safety Code 6 og inkluderer en betraktelig sikkerhetsmargin utformet for å forsikre sikkerheten til alle personer, uansett alder og helse.

På denne måten er systemet utformet slik at det opereres uten at brukeren kommer i kontakt med antenner. Det er anbefalt å sette systemet på ett sted hvor antennene kan være minst en spesifisert distanse fra brukeren i samhold med retningslinjer som er utformet for å redusere den totale eksponeringen til brukeren eller operatøren.

Dette utstyret bør installeres og betjenes med en minsteavstand på 0,5 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Denne enheten har blitt testet og funnet i samhold med gjeldende forskrifter som en del av radio sertifiseringsprosessen.

Maksimal SAR for denne modellen og forhold hvor de ble målt.

Hode SAR

WLAN 5GHz

0,63 W/kg

Kropps-SAR

WLAN 5GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

CET équipement DoIt être installé et utilisé avec une avstand minimal 0,5 cm Entre Le radiateur et votre Corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5GHz

0,67 W/kg

Samsvarserklæring for Singapore (8800-serien, 8832)

Complies with IMDA Standards DB101992

Samsvarsinformasjon for Taiwan

Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      520
Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      530