Viktig sikkerhetsinformasjon for hodesett

Høyt lydtrykk – Unngå å lytte til høye volumnivåer i lange perioder for å forhindre mulig hørselsskade.

Når du kobler til hodesettet, senk volumet på hodesettets høyttaler før du setter på hodesettet. Hvis du husker å senke volumet før du tar av headsettet, vil volumet starte lavere når du kobler til headsettet igjen.

Vær oppmerksom på omgivelsene dine. Når du bruker headsettet, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødstilfeller eller i støyende omgivelser. Ikke bruk headsettet mens du kjører. Ikke la hodesettet eller hodesettkablene ligge i et område der mennesker eller kjæledyr kan snuble over dem. Hold alltid oppsyn med barn som er i nærheten av headsettet eller headsetkabler.

Samsvarserklæringer for EU

CE-merking

Følgende CE-merke er festet på utstyret og emballasjen.

CE-logo

RF-eksponeringserklæring for EU

Denne enheten har blitt evaluert og funnet i samsvar med EU EMF-direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringer for USA

Generell overholdelse av RF-eksponering

Denne enheten har blitt evaluert og funnet i samsvar med ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) grenser for menneskelig eksponering av RF-eksponering.

Del 15 Radioenhet


Del 15-radioenheten fungerer på en ikke-interferensbasis med andre enheter som opererer på denne frekvensen. Enhver endring eller modifikasjon av nevnte produkt som ikke er uttrykkelig godkjent av Cisco, inkludert bruk av ikke-Cisco-antenner, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke denne enheten.

Kanadisk RF-eksponeringserklæring

DENNE ENHETEN OPPFYLLER GRENSENE SOM REFERERT AV ISED RSS-102 R5 FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Enheten din inkluderer en radiosender og mottaker. Den er utformet for ikke å overskride den generelle befolkningens (ukontrollerte) grenser for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) som referert til i RSS-102 som refererer til Health Canada Safety Code 6 og inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin designet for å sikre sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helse.

Som sådan er systemene designet for å betjenes slik at sluttbrukeren unngår kontakt med antennene. Det anbefales å sette systemet på et sted hvor antennene kan holde seg i minst en minimumsavstand som spesifisert fra brukeren i samsvar med regulatoriske retningslinjer som er utformet for å redusere den totale eksponeringen til brukeren eller operatøren.

Enheten har blitt testet og funnet i samsvar med gjeldende forskrifter som en del av radiosertifiseringsprosessen.

Declaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur and un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applys à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme qui sert-102 référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instruksjoner des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'opérateur ou de l'utilisateur .

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations som gjelder i cadre du processus de sertifiseringsradio.

Samsvarserklæring for Singapore

Samsvarer med IMDA-standardene DB101992