Důležité bezpečnostní informace týkající se náhlavní soupravy

Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Pokud nezapomenete snížit hlasitost, než náhlavní soupravu sundáte, hlasitost se po opětovném připojení náhlavní soupravy sníží.

Zabraňte vniknutí vlhkosti do sluchátek, portu USB-C a 3,5mm konektoru.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

Prohlášení o souladu pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Logo CE

Prohlášení o působení vysokofrekvenčního záření pro Evropskou unii (řada 8800, 8832)

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje požadavky směrnice Evropské unie EMF 2014/53/EU.

Prohlášení o souladu pro USA (řada 8800, 8832)

Obecné prohlášení o shodě s předpisy o působení vysokofrekvenčního vyzařování

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity komise ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection – Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) pro působení vysokofrekvenčního vyzařování na člověka.

Rádiové zařízení podle části 15

Toto zařízení vyhovuje znění části 15 předpisů FCC. Používání je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

 2. Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.


 

Vysílací zařízení podle části 15 nezpůsobuje rušení dalších zařízení využívajících tuto frekvenci. Jakékoli změny či úpravy zmíněného produktu, které výslovně neschválí společnost Cisco, včetně použití antén od jiné společnosti než Cisco mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Kanadské prohlášení k působení vysokofrekvenčního záření (řada 8800, 8832)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE LIMITY UVEDENÉ V PŘEDPISU ISED RSS-102 R5 TÝKAJÍCÍ SE VYSTAVENÍ ÚČINKU RÁDIOVÝCH VLN.

Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo navrženo tak, aby nepřekračovalo obecné (neřízené) limity pro obecnou populaci, které se týkají vystavení vlivu rádiových vln (vysokofrekvenční elektromagnetická pole), jak je uvedeno v předpisu RSS-102 odkazujícím na bezpečnostní předpis agentury Health Canada č. 6, a které zahrnují výraznou bezpečnostní rezervu, jejímž účelem je zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Proto je obsluha takových systémů navržena tak, aby bylo zabráněno kontaktu koncového uživatele s anténami. Doporučujeme systém umístit na místo, kde antény mohou být alespoň v minimální uvedené vzdálenosti od uživatele ve shodě s regulačními předpisy, jejichž účelem je snížit míru celkového vystavení uživatele nebo obsluhy.

Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno tak, aby mezi vysílačem a tělem uživatele byla vzdálenost minimálně 0,5 cm.

Zařízení bylo testováno a v rámci procesu certifikace týkající se rádiových vln bylo shledáno, že splňuje příslušné předpisy.

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna

SAR při používání u hlavy

WLAN, 5 GHz

0,63 W/kg

SAR při nošení na těle

WLAN, 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN, 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN, 5 GHz

0,67 W/kg

Prohlášení o souladu pro Singapur (řada 8800, 8832)

Complies with IMDA Standards DB101992

Informace o souladu pro Tchaj-wan

Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      520
Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      530