Důležité bezpečnostní informace týkající se náhlavní soupravy

Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

Prohlášení o shodě pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Logo CE

Prohlášení o působení vysokofrekvenčního vyzařování pro Evropskou unii

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje požadavky směrnice Evropské unie EMF 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě pro USA

Obecné prohlášení o shodě s předpisy o působení vysokofrekvenčního vyzařování

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity komise ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection – Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) pro působení vysokofrekvenčního vyzařování na člověka.

Rádiové zařízení podle části 15


Vysílací zařízení podle části 15 nezpůsobuje rušení dalších zařízení využívajících tuto frekvenci. Jakékoli změny či úpravy zmíněného produktu, které výslovně neschválí společnost Cisco, včetně použití antén od jiné společnosti než Cisco, mohou zneplatnit uživatelovo oprávnění k obsluze daného zařízení.

Prohlášení k působení vysokofrekvenčního vyzařování v Kanadě

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE LIMITY UVEDENÉ V PŘEDPISU ISED RSS-102 R5 TÝKAJÍCÍ SE VYSTAVENÍ ÚČINKU RÁDIOVÝCH VLN.

Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo navrženo tak, aby nepřekračovalo obecné (neřízené) limity pro obecnou populaci, které se týkají vystavení vlivu rádiových vln (vysokofrekvenční elektromagnetická pole), jak je uvedeno v předpisu RSS-102 odkazujícím na bezpečnostní předpis agentury Health Canada č. 6, a které zahrnují výraznou bezpečnostní rezervu, jejímž účelem je zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Proto je obsluha takových systémů navržena tak, aby bylo zabráněno kontaktu koncového uživatele s anténami. Doporučujeme systém umístit na místo, kde antény mohou být alespoň v minimální uvedené vzdálenosti od uživatele ve shodě s regulačními předpisy, jejichž účelem je snížit míru celkového vystavení uživatele nebo obsluhy.

Zařízení bylo testováno a v rámci procesu certifikace týkající se rádiových vln bylo shledáno, že splňuje příslušné předpisy.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Prohlášení o souladu pro Singapur

Je v shodě s normami IMDA DB101992