Belangrijke informatie over veilig gebruik van de headset

Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Wanneer u uw headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u eraan denkt om het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Zorg ervoor dat er geen vocht in de oorschelpen, de USB-C-poort of de 3,5 mm-aansluiting komt.

Houd rekening met uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.

Nalevingsverklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

Het volgende CE-merk wordt op de apparatuur en verpakking aangebracht.

CE-logo

Verklaring over blootstelling aan radiofrequente straling van de Europese Unie (8800-serie, 8832)

Dit apparaat is geëvalueerd en er is vastgesteld dat het voldoet aan de EU EMF-richtlijn 2014/53/EU.

Nalevingsverklaringen voor de VS (8800-serie,8832)

Algemene naleving van richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling

Dit apparaat is geëvalueerd en er is vastgesteld dat het voldoet aan de grenswaarden van de ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) voor de blootstelling van mensen aan radiofrequente straling.

Radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

 2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.


 

Het radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC werkt niet-interfererend met andere apparaten die op deze frequentie werken. Wijzigingen of aanpassingen aan het betreffende product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cisco, waaronder het gebruik van antennes van andere fabrikanten dan Cisco, kunnen de bevoegdheid voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Canadese verklaring voor blootstelling aan radiofrequente straling (8800-serie, 8832)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE GRENZEN ZOALS AANGEGEVEN DOOR ISED RSS-102 R5 VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de (onbeheerste) beperkingen op blootstelling voor burgers aan radiogolven (radiofrequentie elektromagnetische velden) niet te overschrijden, waarnaar wordt verwezen in RSS-102, die verwijst naar de Health Canada Safety Code 6, dat een aanzienlijke veiligheidsmarge bevat die is ontworpen om de veiligheid van iedereen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De systemen zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden gebruikt zonder dat de eindgebruiker de antennes hoeft aan te raken. Het wordt aangeraden om het systeem op te zetten in een locatie waar de antennes ten minste op de minimumafstand die wordt opgegeven van de gebruiker kunnen blijven, overeenkomstig de regelgeving die is ontworpen om de algehele blootstelling van de gebruiker of bediener te beperken.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een afstand van minimaal 0,5 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Het apparaat is getest en voldoet aan de geldende voorschriften als onderdeel van het radiocertificatieproces.

Maximale SAR voor dit model en omstandigheden waaronder dit is vastgelegd

Hoofd-SAR

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

SAR op het lichaam gedragen

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Nalevingsverklaring voor Singapore (8800-serie, 8832)

Complies with IMDA Standards DB101992

Conformiteitsinformatie voor Taiwan

Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      520
Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      530