Ważne informacje na temat bezpieczeństwa zestawu słuchawkowego

Wysokie ciśnienie akustyczne — unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw słuchawkowy, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli pamiętasz o zmniejszeniu głośności przed zdjęciem zestawu słuchawkowego, głośność zacznie się zmniejszać po ponownym podłączeniu zestawu.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować odizolowanie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego lub o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu słuchawkowego lub jego kabli.

Oświadczenie o zgodności dla Unii Europejskiej

Oznaczenie CE

Następujący znak CE jest przymocowany do sprzętu i opakowania.

Logo CE

Informacje dotyczące narażenia na emisję fal radiowych dotyczące Unii Europejskiej

To urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z Dyrektywą UE EMF 2014/53/UE.

Oświadczenie o zgodności dla Stanów Zjednoczonych

Ogólne uwagi dotyczące zgodności z normami narażenia na emisję fal radiowych

To urządzenie zostało zbadane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) dotyczącymi narażenia ludzi na emisję fal radiowych.

Część 15 Urządzenia radiowe


Urządzenia radiowe opisane w części 15 komunikują się z innymi urządzeniami na tej częstotliwości. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu niezatwierdzone wyraźnie przez firmę Cisco lub użycie anten firm innych niż Cisco mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Informacje dotyczące narażenia na emisję fal radiowych dotyczące Kanady

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE OPISANE W DOKUMENCIE ISED RSS-102 R5

Urządzenie zawiera nadajnik oraz odbiornik radiowy. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby nie przekraczać ogólnych (niekontrolowanych) limitów narażenia populacji na fale radiowe (pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) określonych w dokumencie RSS-102, który powołuje się na dokument Health Canada Safety Code 6 i zawiera istotny margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Systemy zostały tak zaprojektowane, aby ich użytkownicy końcowi nie wchodzili w kontakt z ich antenami. Zaleca się ustawienie systemu w miejscu, z którym anteny mogą pozostawać w co najmniej minimalnej odległości od użytkownika, zgodnie z przepisami , które mają na celu ograniczenie ogólnego narażenia użytkownika lub operatora.

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z odpowiednimi przepisami stosowanymi w ramach procesu certyfikacji radiowej.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Oświadczenie o zgodności — Singapur

Zgodność z normami IMDA DB101992