Viktig säkerhetsinformation om headset

Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.

Intyg om regelefterlevnad för EU

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

CE-logotyp

Meddelande om radiofrekvensexponering för EU

Den här enheten har utvärderats och anses följa kraven i enlighet med EU EMF-direktiv 2014/53/EU.

Regelefterlevnad för USA

Allmän efterlevnad avseende radiofrekvensexponering

Den här enheten har utvärderats och anses följa ICNIRP:s (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) gränsvärden för radiofrekvensexponering för människor.

Del 15, radioenhet


Part 15-radioenheten ska fungera utan att störa andra enheter på samma frekvens när de medföljande Cisco-antennerna används. Alla ändringar eller modifikationer av den nämnda produkten som inte uttryckligen har godkänts av Cisco, inklusive användning av antenner från andra tillverkare än Cisco, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten.

Meddelande om radiofrekvensexponering för Kanada

Den här enheten uppfyller angivna gränsvärden enligt ISED RSS-102 R5 för exponering för radiovågor.

Enheten har en radiosändare och en mottagare. Den är utformad för att inte överskrida gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) för allmänheten enligt RSS-102 som avser Health Canada Safety Code 6 och den har en hög säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Systemen är utformade för att användaren ska undvika kontakt med antennerna. Du rekommenderas att installera systemet på en plats där antennerna kan ha åtminstone ett angivet minimiavstånd från användaren i enlighet med gällande föreskrifter som är utformade för att minska exponeringen för användaren eller telefonisten.

Enheten har testats och anses följa kraven om gällande regler som en del i radiocertifieringsprocessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Regelefterlevnad för Singapore

Följer IMDA-standarder DB101992