Važne sigurnosne informacije za slušalice

Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz druge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.

Kada slušalice uključite, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego ih skinete, ostat će smanjena kada ih sljedeći put uključite.

Nemojte dozvoliti da vlaga uđe u dio za uši, USB-C priključak ili 3,5 milimetarsku utičnicu.

Budite svjesni svog okruženja. Kod korištenja slušalica mogu se blokirati važni vanjski zvukovi, posebno u hitnim i glasnim okruženjima. Ne upotrebljavajte slušalice pri vožnji. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na mjestima gdje se ljudi ili ljubimci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vaših slušalica ili kabela slušalica.

Izjave o sukladnosti za Europsku uniju

CE oznaka

Sljedeća CE oznaka pričvršćena je na opremu i ambalažu.

CE logotip

Izjava o izloženosti RF zračenju za Europsku uniju (serija 8800, 8832)

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava zahtjeve EU EMF direktive 2014/53/EU.

Izjave o sukladnosti za SAD (serije 8800, 8832)

Sukladnost s općim propisima o izloženosti RF zračenju

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja ICNIRP-a (Međunarodni odbor za zaštitu od neionizirajućeg zračenja) za ljudsko izlaganje RF zračenju.

Radiouređaj sukladan članku 15

Ovaj je uređaj u skladu s člankom 15 Pravila federalne komisije za komunikaciju. Za korištenje vrijede sljedeća dva uvjeta:

 1. Ovaj uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.

 2. Ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeno funkcioniranje.


 

Radiouređaj sukladan članku 15 radi bez smetnji s drugim uređajima koji rade na istoj frekvenciji. Svaka promjena ili izmjena spomenutog proizvoda koju nije izričito odobrio Cisco, uključujući upotrebu antena koje nije proizveo Cisco, može poništiti korisnikovo pravo na korištenje uređaja.

Izjava o izloženosti RF zračenju za Kanadu (serija 8800, 8832)

OVAJ JE UREĐAJ U SKLADU S OGRANIČENJIMA KAKO JE NAVEDENO U ISED RSS-102 R5 ZA IZLAGANJE RADIJSKIM VALOVIMA

Vaš uređaj uključuje radio prijenosnik i prijemnik. Dizajniran je kako ne bi premašio Ograničenja za opću populaciju (nekontrolirano) za izlaganje radijskim valovima (elektromagnetska polja radijske frekvencije) kao je navedeno u RSS-102 koji se vodi preporukama sigurnosnog koda zdravlja Kanade broj 6 te uključuje značajnu sigurnosnu granicu koja je kreirana kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Takvi su sustavi kreirani za rad kako bi se izbjegao kontakt krajnjeg korisnika s antenama. Preporučuje se postavljanje sustava na lokaciju na kojoj antene mogu zadržati najmanji razmak od korisnika kako je navedeno u skladu s regulatornim smjernicama koje su dizajnirane kako bi se smanjilo cjelokupno izlaganje korisnika ili operatera.

Ova oprema trebala bi biti instalirana i korištena s minimalnom udaljenošću od 0,5 cm između radijatora i vašeg tijela.

Uređaj je testiran i utvrđena je njegova sukladnost s dostupnim pravilima kao dio postupka radijske certifikacije.

Maksimalna specifična stopa apsorpcije (SAR) za ovaj model i uvjete u kojima je snimljen

Glava SAR

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

Na tijelu SAR

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Izjava o sukladnosti za Singapur (serije 8800, 8832)

Complies with IMDA Standards DB101992

Informacije o sukladnosti za Tajvan

Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      520
Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      530