Vigtige sikkerhedsoplysninger om hovedtelefoner

Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig beskadigelse af hørelsen.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

Overensstemmelseserklæringer for EU

CE-mærkning

Følgende CE-mærke er sat på udstyret og emballagen.

CE-logo

RF-eksponeringserklæring for EU

Denne enhed er blevet evalueret, og det er konstateret, at den er i overensstemmelse med EU EMF-direktiv 1999/519/EU.

Overensstemmelseserklæringer for USA

Generel overensstemmelse for RF-eksponering

Denne enhed er evalueret og fundet i overensstemmelse med ICNIRP's (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) grænser for human eksponering af RF.

Del 15 radioenhed


Del 15-radioenheden anvendes på en ikke-interferensbasis med andre enheder, som anvendes på denne frekvens. Eventuelle ændringer eller modificeringer af produktet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Cisco, herunder brugen af ikke-Cisco-antenner, kunne annullere brugerens ret til at anvende denne enhed.

Canadisk RF-eksponeringserklæring

DENNE ENHED OVERHOLDER DE BEGRÆNSNINGER, DER HENVISES TIL AF ISED RSS-102 R5 VEDRØRENDE EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Enheden omfatter en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride (de ukontrollerede) begrænsninger for befolkningen som helhed vedrørende eksponering til radiobølger (radiofrekvens, elektromagnetiske felter), som der henvises til i RSS-102, der henviser til Health Canada Safety Code 6, og omfatter en væsentlig sikkerhedsmargen, der er beregnet på at sørge for sikkerheden af alle personer, uanset alder og sundhedstilstand.

Som sådan er systemerne designet til at blive betjent på en måde, så brugerne kan undgå kontakt med antennerne. Det anbefales at konfigurere systemet et sted, hvor antennerne som minimum kan forblive i en minimumsafstand, som angivet af brugeren, i overensstemmelse med de regulatoriske retningslinjer, som er beregnet på at reducere den samlede eksponering for brugeren eller operatøren.

Enheden er blevet testet, og det er konstateret, at den er i overensstemmelse med de gældende regler som en del af radiocertificeringsprocessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Overensstemmelseserklæringer for Singapore

Overholder IMDA-standarder DB101992