Následující zásady pro tísňová volání obsahují důležité informace o omezeních tísňového volání pomocí služby VoIP a také o závazcích platných pro vás a vaše uživatele při uskutečňování tísňových volání přes službu VoIP. Proto je nutné, abyste si před aktivací služby plánu hovorů Cisco přečetli a odsouhlasili následující zásady pro tísňová volání.

Zásady pro tísňová volání

Výrazy „vy“ a „uživatel“ v těchto zásadách pro tísňová volání mají význam definovaný v licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

Tísňová volání ze služby VoIP od společnosti Cisco fungují jinak než tradiční služby tísňového volání. Služby VoIP Cisco vám umožňují uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory přes internet nebo mezi pobočkou a veřejnou telefonní sítí. I když jsou služby VoIP podobné tradičním telefonním službám, povaha služeb VoIP přináší specifická omezení a okolnosti pro tísňová volání.

1. Registrovaná pobočka

Hovor VoIP může být uskutečněn kdekoli, kde má uživatel internetové připojení, telefonní číslo volajícího proto nemusí odpovídat jeho fyzickému umístění. Všichni zákazníci proto musí při nastavování služby VoIP poskytnout společnosti Cisco „registrovanou pobočku“ pro každého uživatele. „Registrovaná pobočka“ je adresa, na které bude uživatel službu VoIP používat.

Pokud vy nebo uživatelé přemístíte zařízení používané pro hovory VoIP na nové místo, vy nebo uživatelé musíte neprodleně aktualizovat registrovanou pobočku zadáním nového fyzického umístění v centru Control Hub. Pokud údaj o registrované pobočce nebude aktualizován, veškerá tísňová volání uskutečněná z tohoto zařízení mohou být odeslána na nesprávné centrum pro zpracování tísňových volání a službě reagující na tísňové volání budou odeslány nesprávné informace o pobočce, takže tísňová služba bude uživatelům poskytnuta se zpožděním. Zákazníci s více uživateli jsou povinni zajistit přesnost a aktuálnost údajů o registrované pobočce pro každého uživatele a také informovat uživatele o způsobu změny nastavení registrované pobočky. Aktualizované registrované pobočky mohou být dostupné pro směrování a dispečink tísňových volání s určitým zpožděním.

Nesete odpovědnost za upozorňování a souhlasíte, že upozorníte jakéhokoli uživatele nebo potenciální uživatele vašich služeb VoIP o povaze a omezeních pro tísňová volání přes služby VoIP popsané v těchto zásadách.

2. Směrování tísňových volání

Tísňová volání přes službu VoIP mohou být zpracovávána jinak, než tomu je u tradičních telefonních služeb. Když uživatelé uskuteční tísňové volání, společnost Cisco a/nebo poskytovatel služeb třetí strany se pokusí o automatické směrování hovoru uživatele na dispečink tísňových volání odpovídající registrované pobočce zadané na vašem nebo uživatelově účtu. Pokud hovor uživatele nelze na určený dispečink tísňových volání směrovat, bude směrován na specializované středisko hovorů. Uživatel může být požádán, aby poskytl specializovanému středisku hovorů jméno, adresu a telefonní číslo.

Společnost Cisco se pokusí o automatické předání jména, registrované pobočky a telefonního čísla, které jsou přidružené k vašemu nebo uživatelově účtu, dispečerovi centra tísňových volání nebo operátorovi tísňových služeb. Může se stát, že hovor přijímající dispečer nebude schopen tyto údaje zaznamenat nebo uchovat. Takže volající by měli při uskutečňování tísňových hovorů vždy okamžitě dispečera informovat o svém umístění (nebo místu, kde jsou tísňové služby požadovány, pokud se liší). Pokud volající nejsou schopni hovořit, dispečerovi se nemusí podařit určit vaše umístění, jestliže tento údaj není aktuální.

Volající by měl tísňový hovor zavěsit až poté, co k tomu bude dispečerem vyzván, protože dispečer nemusí mít číslo nebo kontaktní údaje volajícího k dispozici. Pokud volající hovor neúmyslně odpojí, musí ihned zavolat zpět.

Z technických důvodů, včetně zahlcení sítě, se může stát, že bude při tísňovém volání znít signál obsazeno nebo bude uskutečnění spojení trvat v porovnání s tradičními tísňovými voláními déle.

3. Omezení služby

Tísňová volání přes službu VoIP nebudou fungovat za určitých následujících okolností:

  • Pokud zařízení, které používáte vy nebo uživatelé k uskutečňování hovorů VoIP, selže nebo není správně nakonfigurováno.

  • Pokud na místě, kde jste vy nebo uživatelé, dojde k výpadku proudu nebo výpadku, pozastavení nebo odpojení internetové služby.

  • Pokud byla služba VoIP od společnosti Cisco ukončena nebo pozastavena.

Pokud vám nebo uživatelům tato omezení pro tísňová volání přes službu VoiP nevyhovují, společnost Cisco doporučuje zvážit alternativní způsoby pro přístup ke službám tísňových volání.

4. Odpovědnost

Vyzýváme vás, abyste si pečlivě prošli omezení odpovědnosti obsažená v příslušném popisu nabídky s ohledem na odpovědnost společnosti Cisco za služby tísňového volání.

Samolepka na sluchátko

Společnost Cisco doporučuje použít nálepku tištěnou níže uvedeným jazykem na všechny sluchátka používané se službou Cisco VoIP:

POZOR!

Při vytáčení čísla 9-1-1 buďte připraveni uvést svou adresu/polohu.

Pro více informací navštivte https://help.webex.com/en-us/04id6db/Emergency-Calling-Policy.