הענק הרשאות למפגש משנה

בכל עת במהלך מפגש הדרכה תוכל לציין שהמשתתפים יוכלו להתחיל מפגשי משנה עם:

 • כל המשתתפים

 • מארח מפגש ההדרכה בלבד

 • המציג בלבד

 • כל משתתף אחר, באופן פרטי

  תוכל גם להסיר הרשאות מפגש משנה בכל עת.

לפני שתתחיל

לא ניתן לשתף תוכן בפגישה הראשית אם מתקיים מפגש משנה.

1

בחלון המפגש, בחר תפריט משתתף > הקצה הרשאות.

2

תחת תקשורת, סמן את התיבה לצד מפגשי משנה עם:

לאחר מכן בחר את הרשאות מפגשי המשנה שברצונך להעניק לכל המשתתפים:

 • מארח

 • מציג

 • חברי פאנל

 • כל המשתתפים

3

בחר אישור.


 

למארח מפגש ההדרכה ולמציג תמיד יש את כל הרשאות מפגשי המשנה, ללא קשר להרשאות מפגשי המשנה שיש למשתתפים אחרים.

אפשר למשתתפים ליצור מפגשי משנה


משתמשים שמצטרפים למפגש הדרכה מהאפליקציה Webex Meetings עבור iOS ו-Android לא יכולים ליצור מפגשי משנה גם אם הם מוקצים לשם כך.

1

בחלון המפגש, בחר תפריט מפגש המשנה > פתח לוח מפגשי משנה.

2

בחר הקצה מפגשי משנה.

3

סמן את אפשר למשתתפים ליצור מפגשי משנה.

4

בחר אישור.

תפריט מפגש המשנה מציג את אפשרויות מפגשי המשנה עבור כל המשתתפים.


 • כאשר משתתף שכבר הצטרף לפגישה הראשית של שיחת הוועידה בשמע מצטרף למפגש משנה, הוא עובר מהפגישה הראשית של שיחת הוועידה בשמע למפגש המשנה של שיחת הוועידה בשמע באופן אוטומטי. המשתתפים לא יכולים להצטרף לשיחת ועידה בשמע בפגישה הראשית כאשר הם מחוברים למפגש משנה של שיחת ועידה בשמע.

 • אם שיחות הוועידה בשמע אינן זמינות או שלא הופעלו עבור הפגישה הראשית לפני הפעלת מפגש המשנה, שיחות הוועידה בשמע עבור מפגשי משנה לא יהיו זמינות גם הן.

צור מפגש משנה

במפגש משנה, המשתתף שמתחיל ומבצע את מפגש המשנה מוגדר כמציג של מפגש המשנה.


משתמשים שמצטרפים למפגש הדרכה מהאפליקציה Webex Meetings עבור iOS ו-Android לא יכולים ליצור מפגשי משנה גם אם הם מוקצים לשם כך.


באפשרותך ליצור עד 100 מפגשי משנה ב-Webex Training, ולצרף עד 100 אנשים בכל מפגש משנה.

נוהל זה מיועד למארחים, לחברי פאנל או למציגים במפגשי הדרכה בלבד.

1

בלוח מפגש משנה, בחר הקצה מפגש משנה.

2

בחר אחת מבין האפשרויות הבאות:

אפשרות תיאור
כדי ליצור מפגשי משנה באופן אוטומטי ולהקצות משתתפים
 1. בחר באופן אוטומטי.

 2. הגדר את מספר מפגשי המשנה או את מספר המשתתפים בכל מפגש משנה ולחץ על אישור.

לאחר תחילת מפגש משנה, משתתף מוקצה באופן אקראי כמציג.

כדי ליצור מפגשי משנה ולהקצות משתתפים באופן ידני
 1. בחר באופן ידני.

 2. הוסף מפגש על-ידי בחירה בלחצן הוסף מפגש או +.

 3. הזן שם חדש או השתמש בשם ברירת המחדל שניתן.

 4. סמן את שם מפגש המשנה.

 5. סמן את השמות של כל המשתתפים שלא הוקצו שאותם ברצונך להוסיף למפגש המשנה ובחר בלחצן >>.

 6. בחר את המשתתף שאתה רוצה שיהיה המציג.

 7. בחר אישור.

המציג יכול להתחיל את מפגש המשנה בכל עת.

הקצה משתתפים רשומים למפגשי משנה

אם הפעלת הקצאות לפני מפגשי המשנה משנה כשתזמנת את מפגש ההדרכה שלך, הקצה משתתפים באופן ידני בעת ניהול הרישומים.


אין אפשרות להקצות משתתפים שהצטרפו באמצעות הטלפון בלבד למפגשי משנה מכיוון שהשמע שלהם לא יועבר מהפגישה הראשית.

1

היכנס לאתר האינטרנט של ‎Cisco Webex Training.

2

בפס הניווט, בחר השתתף במפגש > מפגשים בזמן אמת כדי להציג רשימת קישורים.

3

בחר את נושא המפגש שלך.

4

בחר נהל רישומים > הקצה מראש משתתפים למפגשי משנה.

5

שנה את שם המפגש, במידת הצורך.

6

סמן שם אחד או יותר מהעמודה 'לא הוקצה' והוסף אותם למפגש על-ידי בחירה בסמל ההוספה.

7

המשתתף הראשון שנוסף יוקצה כמציג. כדי לשנות הגדרה זו, סמן משתתף שהוקצה ובחר בסמל הקצאת המציג.

8

אם ברצונך להסיר משתתף, סמן את המשתתף שהוקצה ובחר בסמל ההסרה.

9

בחר הוסף מפגש משנה אם ברצונך להוסיף מפגשי משנה נוספים.

10

בחר אישור.

צור מפגש משנה באופן ידני עבור משתתף אחר

נוהל זה מיועד למארחים, לחברי פאנל או למציגים במפגשי הדרכה בלבד.

1

בחלון מפגש המשנה, בחר בשם של המשתתפים שברצונך להזמין למפגש המשנה.

2

בלוח מפגש המשנה, בחר הקצה מפגש משנה.

3

הוסף מפגש על-ידי בחירה בלחצן הוסף מפגש או +.

4

הזן שם חדש או השתמש בשם ברירת המחדל שניתן.

5

סמן את שם מפגש המשנה.

6

סמן את שם המשתתף שעבורו אתה יוצר את מפגש המשנה ובחר בלחצן >>.

7

הוסף משתתפים נוספים שלא הוקצו למפגש.

8

ודא שהמשתתף שנבחר הוא המשתתף שאתה רוצה שיהיה המציג.

9

בחר אישור.

מפגש המשנה מופיע בלוח מפגשי המשנה וניתן להתחיל אותו על-ידי המציג בכל עת.

בקש מכל המשתתפים לחזור ממפגש המשנה

בחלון מפגש, בחר בתפריט מפגש המשנה > בקש מכולם לחזור.

כל המשתתפים במפגשי המשנה יקבלו הודעה שמבקשת מהם לחזור למפגש ההדרכה הראשי. הם יכולים לבחור לעזוב את המפגש או להמשיך.

שלח הודעת שידור לכל מפגשי המשנה

1

בחלון המפגש, בחר תפריט מפגש המשנה > הודעת שידור.

2

בחר מי תרצה שיקבל את ההודעה מהרשימה הנפתחת.

3

הקלד את הודעתך בתיבת ההודעה.

4

בחר אישור.

ההודעה שלך תופיע על-גבי שולחנות העבודה של המשתתפים שנבחרו במהלך מפגשי המשנה שלהם.

סיים את כל מפגשי המשנה

בלוח מפגש המשנה, בחר סיים הכול.

כל המשתתפים יקבלו הודעה שמפגש המשנה שלהם יסתיים תוך 30 שניות.

בקש מהמציג במפגש המשנה לשתף תוכן

כמציג במפגש ההדרכה, באפשרותך לבקש ממציג במפגש המשנה לשתף את התוכן המשותף שלו במפגש ההדרכה הראשי. לפני שמציג מפגש המשנה יוכל לשתף תוכן בפגישה הראשית, עליך לסיים את כל מפגשי המשנה.

1

בחלון המפגש, בחר בתפריט מפגש המשנה > שתף תוכן של מפגש המשנה.

2

ברשימה, בחר את שם המציג שממנו אתה רוצה לבקש לשתף תוכן של מפגש המשנה.

3

בחר אישור.

המציג האחרון יקבל הוראות לשיתוף תוכן ממפגש המשנה במפגש ההדרכה הראשי.

הסר משתתף ממפגש משנה

הסרת משתתף ממפגש משנה אינה מסירה את המשתתף ממפגש ההדרכה הראשי.

1

ברשימת המשתתפים בלוח מפגש המשנה, בחר את שם המשתתף שברצונך להסיר ממפגש המשנה.

2

בחר בתפריט משתתף > הרחק ממפגש המשנה.