מדוע עלי להשתמש בהקצאת רישיונות אוטומטית?

 • הענק למשתמשים חדשים באופן אוטומטי את הרשיונות הנכונים לשימוש בשירותים שלהם.

 • הימנע משיטה ידנית איטית להקצאת רשיונות.

 • הקצה רשיונות למשתמשים קיימים ב-Control Hub.

הקצאת רשיון קבוצתי או הקצאת רשיון ארגוני?

האם ניתן לקבוע את התצורה של הקצאות רשיונות עבור הארגון כולו?

כן, באפשרותך לקבוע את התצורה של הקצאות רשיונות עבור הארגון כולו.

האם ניתן להגדיר הקצאות רשיונות עבור קבוצות ספציפיות בארגון שלי?

כן, באפשרותך להגדיר הקצאות רשיון עבור קבוצות ספציפיות בארגון.

תכונה זו דורשת שאתה משתמש בקבוצות ב- Webex.ראה מחבר מדריך הכתובות של Cisco אודות אופן הסינכרון של הקבוצות שלך מ- Active Directory עם Webex.

האם ניתן להשתמש בשני הסוגים של הקצאות רשיונות יחד?

לא, רק אחת מאפשרויות אלה יכולה להיות פעילה בארגון שלך, אך באפשרותך לשנות את החלטתך בכל עת.

מה קורה כאשר הטווח משתנה מרישוי מבוסס-ארגון לרישוי מבוסס-קבוצות?

אם תשנה את הטווח, מהקצאה מבוססת ארגון להקצאה מבוססת קבוצות, Webex ימחק את ההקצאות שיצרת ברמת הארגון.פעולה זו אינה משנה הקצאות רשיון עבור משתמשים קיימים.

לאחר מכן עליך להגדיר הקצאות רשיונות חדשות המבוססות על קבוצה.

מי מקבל רשיונות מהקצאת הרשיון של הארגון?

הקצאות מבוססות ארגון חלות תמיד על משתמשים חדשים בעת הוספתם לארגון שלך.הדבר מוצג על-ידי תיבת הסימון משתמשים עתידיים (מסומנת תמיד) בדף ההקצאה של רשיונות הארגון.

באפשרותך גם לבחור להחיל את ההקצאה על משתמשיםקיימים.אפשרות זו משנה את הרשיונות המוקצים לכל המשתמשים שכבר נמצאים בארגון שלך.זה קורה כאשר אתה שומר את השינוי.

אם תבחר משתמשים קיימים, תוכל גם להחליט לשמר רשיונות עבור משתמשיםקיימים.לדוגמה, אם לחלק מהמשתמשים כבר יש העברת הודעות מתקדמת, עליך לשנות את ההקצאה כדי לא לכלול רשיון זה, משתמשים אלה ישמרו על תכונות העברתההודעות המתקדמות שלהם.ללא סימון התיבה, המשתמשים הקיימים היו מאבדים תכונות אלה.

מי מקבל רישיונות מהקצאת הרישיונות הקבוצתית?

הקצאות מבוססות קבוצה חלות תמיד על משתמשים חדשים שמצטרפים לקבוצה.הדבר מוצג על-ידי תיבת הסימון משתמשים עתידיים (מסומנת תמיד) בדף ההקצאה של רשיונות קבוצתיים.

באפשרותך גם לבחור להחיל את ההקצאה על משתמשיםקיימים.אפשרות זו משנה את הרשיונות המוקצים לכל המשתמשים שכבר נמצאים בקבוצה זו.זה קורה כאשר אתה שומר את השינוי.

אם תבחר משתמשים קיימים, תוכל גם להחליט לשמר רשיונות עבור משתמשיםקיימים.לדוגמה, אם לחלק מהמשתמשים בקבוצה כבר יש העברתהודעות מתקדמת, עליך לשנות את ההקצאה כך שלא תכלול רשיון זה, משתמשים אלה ישמרו על תכונות העברת ההודעות המתקדמות שלהם.ללא סימון התיבה, המשתמשים הקיימים בקבוצה זו יאבדו תכונות אלה.

משתמשים שמשנים קבוצות מקבלים תמיד את הרשיונות מהקבוצה החדשה.באפשרותך לבחור אם הם גם שומרים על הרישוי שהיה להם לפני המעבר, או אם הם מאבדים את המשימות הישנות שלהם כשהם עוברים דירה.אתה שולט בכך באמצעות הלחצן הדו-מצבי משתמשים > רשיונות > שימור רשיונות.

כיצד פועלות הקצאות רשיונות?

האם ניתן לשנות רשיונות עבור משתמשים קיימים?

כן, באפשרותך להוסיף רשיונות עבור משתמשים קיימים על-ידי סימון האפשרות משתמשים קיימים בעת הוספה או שינוי של הקצאת הרשיון.אם ברצונך להסיר רשיונות באמצעות תכונה זו, עליך גם לבטל את סימון האפשרות שמור רשיונות עבור משתמשים קיימים (מסומן כברירת מחדל).

האם ניתן להשתמש בהקצאות רשיון כדי להקצות או להסיר שירותים עבור משתמשים קיימים?

כן, באפשרותך להקצות או להסיר שירותים עבור משתמשים קיימים אם תסמן את תיבת הסימון משתמשים קיימים בתחתית הקצאת הרשיון.

עליך להפוך את האפשרות שמור רשיונות ללא זמינה אם ברצונך להסיר רשיונות ממשתמשים שכבר היו ברשותם.הדבר חל הן על ארגון והן על הקצאות קבוצתיות.

מה קורה כאשר אני משנה הקצאת רשיון?

בעת הסרת שירות מהקצאת רשיון, או מחיקת הקצאת הרשיון, מתקבלות שתי אפשרויות לשימור רשיונות.באפשרותך להפעיל את שימור הרישיון או להפוך אותו ללא זמין.כאשר אתה משאיר את שימור הרשיון מופעל, המשתמשים שקיבלו רשיון במקור על-ידי הקצאת הרשיון שומרים על כל השירותים שהוקצו להם במקור.כאשר הוא כבוי, הרשיונות מוסרים.

משתמשים חדשים המורשים על-ידי הקצאת רשיון ששונתה אינם מקבלים את השירות שהסרת.אם הסרת את כל הקצאת הרשיון, משתמשים חדשים לא יקבלו באופן אוטומטי רשיונות כלשהם.

האם קבוצות מקוננות יכולות לרשת את הקצאת הרשיון מקבוצת האב?

לא. הקצאת רשיון של קבוצה מקצה רשיונות רק למשתמשים חדשים שהם חברים ישירים בקבוצה.משתמשים בקבוצות מקוננות אינם מקבלים את הרשיונות מהקצאת הרשיונות של קבוצת האב.ב'מרכז הבקרה', הירארכיית הקבוצות שטוחה.

כיצד העברת משתמשים בין קבוצות משפיעה על הרישוי שלהם?

בעת העברת משתמש מקבוצה אחת לאחרת, אתה מקבל שתי אפשרויות של שימור רשיונות או אי שימורם.בדף הקצאת רשיון, קיימת הגדרה נפרדת לבחירת שימור רשיון עבור מעברים קבוצתיים.הגדרה זו שולטת באפשרויות שימור הרישיון עבור פעולות אסינכרוניות כגון מעברי קבוצות.

מה קורה אם משתמש נמצא בשתי קבוצות או יותר שיש להן הקצאות רשיון?

אם משתמש נמצא בקבוצות מרובות, המשתמש מקבל רשיונות מההקצאות המוחלות על כל הקבוצות שלו (אלא אם כן תהיה הקצאה כפולה).


 

חריג לכך הוא אם משתמשים נמצאים בהקצאות רשיון מרובות המקצות רשיונות מארח ותפקידי משתתף עבור אותו אתר פגישות, אזי למשתמשים אלה מוקצים רק רשיונות מארח עבור אתרי פגישות אלה.עם זאת, אם אין מספיק רשיונות מארח, המשתמשים מקבלים תפקידי משתתפים.*

* בעבר, ההקצאה הייתה מקצה למשתמשים תפקידי משתתפים גם אם רשיונות היו זמינים.אפשרות זו עודכנה כך שמשתמשים מקבלים כעת רשיונות מארח מוקצים.

משתמשים חדשים השייכים להקצאות רשיונות קבוצתיות המקצות הן תפקידי משתתף והן רשיונות מארח מוודאים שמשתמשים אלה יקבלו לפחות תפקידי משתתף גם אם רשיונות מארח אינם זמינים.אם רשיונות מארח זמינים, משתמשים אלה מקבלים רשיונות מארח.

מה קורה אם משתמשים מקבלים את אותו רשיון משתי הקבוצות?האם הם צורכים שני רישיונות?

לא, לא ניתן להקצות למשתמשים את אותו שירות יותר מפעם אחת.

יש יוצא מן הכלל לכלל זה:אם יש לך אתרי פגישות מרובים, באפשרותך להעניק למשתמשים רשיונות פגישות מרובים (אחד עבור כל אתר).

האם ניתן להשתמש בהקצאות רשיונות כדי להקצות רשיונות של שיחות Webex למשתמשים?

לא. הקצאת רשיון אוטומטית אינה נתמכת עבור שיחות Webex.לא ניתן לבחור שיחות Webex בהקצאת הרשיון.

מה לגבי רשיונות 'פגישות' ב'מרכז הבקרה'?

האם ניתן להקצות רשיונות 'פגישות' עבור אתרים המנוהלים ב-Control Hub?

כן:משתמשים המקושרים מניהול האתר כפופים לרישוי אוטומטי.

לכן, אם יש לך הקצאה מבוססת ארגון, משתמשים מקושרים חדשים מקבלים באופן אוטומטי את הרשיונות שצוינו בהקצאה כשהם נכנסים לארגון Control Hub שלך.

מה קורה אם יש לי אתרי פגישות מרובים?

רשיונות נבדלים זה מזה באתרי פגישות שונים.לכן, אם יש לך שני אתרים עם הקצאות קבוצתיות שונות עבור כל אחד מהם, כאשר אתה מעביר משתמשים מקבוצה אחת לאחרת, התוצאה היא שמשתמשים אלה מקבלים רשיונות עבור שני אתרי הפגישות.

האם ניתן להקצות את תפקיד המשתתף עם הקצאת הרשיון?

כן:אם ההקצאה שלך כוללת רשיון פגישות, תקבל אפשרות להקצות תפקיד משתתף באמצעות הקצאת הרשיון.


 

עליך להפעיל את התכונה 'חשבון משתתף' עבור אתר Webex שלך כדי להקצות משתמשים כמשתתפים.אם אינך רואה את העמודה 'חשבון משתתף' בקובץ ה-CSV, פנה למנהל הצלחת הלקוחות (CSM) שלך, למנהל הצלחת השותפים (PSM) או למוקד התמיכה הטכנית (TAC) של Cisco כדי להפעיל את התכונה הזו עבור אתר Webex שלך.

כיצד Webex מקצה רשיונות ממנויים מרובים?

באפשרותך להחיל רשיונות ממנויים מרובים לאותה הקצאה.זה יכול להיות המקרה אם במקור קנית מנוי עבור 100 רשיונות העברת הודעות, ולאחר מכן קנית מנוי נוסף עבור 50 כאשר יותר מהמשתמשים שלך רצו Webex.

במקרים כאלה, Webex מקצה את הרשיונות מהמנוי הישן ביותר עד שכולם נמצאים בשימוש, ולאחר מכן עובר למנוי הישן ביותר הבא.באפשרותך לראות תאריכי יצירת מנויים ב-Control Hub.

אם אוסיף משתמש חדש באמצעות API או CSV ואקצה לו רשיון ספציפי, האם תבנית הרשיון האוטומטי המבוססת על הארגון תחול על משתמש זה?

לא. אם תקצה רשיון למשתמש חדש בו-זמנית של היצירה, תבנית הרשיון האוטומטי המבוססת על הארגון לא תחול על משתמש זה.

תבנית הקצאת הרשיון שלך חלה על הארגון כולו כברירת מחדל.אם אתה משתמש בקבוצות ב- Webex, באפשרותך לבחור במקום זאת רישוי מבוסס קבוצות.

1

התחבר ל-Control Hub

2

עבור אל משתמשים > רשיונות.

3

בחר את טווח הקצאת הרישיון שלך:

 • ניהול מבוסס-ארגון (ברירת מחדל)
 • ניהול המבוסס על קבוצה

 
ארגון יכול לבחור רק בין תבניות רשיון מבוססות ארגון או תבניות רשיון מבוססות-קבוצה שיחולו על משתמשים, ולא על שניהם.תבניות רשיון מבוססות ארגון ומבוססות קבוצה הן בלעדיות הדדית.
4

אם בחרת ניהולמבוסס-קבוצה, עליך גם לבחור מה יקרה כאשר משתמשים ישנו חברות בקבוצה:

 • אם האפשרות שמור רשיון כאשר משתמש מעביר לקבוצה אחרת מופעלת, המשתמשים שומרים על הרשיונות שלהם וגם מוקצים להם רשיונות הקבוצה החדשה שלהם.
 • אם האפשרות שמור רשיון כאשר משתמש מעביר לקבוצה אחרת מבוטלת, המשתמשים מאבדים את הרשיונות שלהם מההקצאה של הקבוצה הישנה כאשר הם מקבלים את הרשיונות של הקבוצה החדשה.

מה הלאה?

אם בחרת בניהול מבוסס ארגון, לחץ על הגדר כדי ליצור את תבנית הקצאת הרשיון עבור הארגון כולו.ראה קביעת תצורה של רישוי אוטומטי עבור משתמשים חדשים ברמתהארגון.

אם בחרת בניהול מבוסס קבוצות, שמור את בחירתך ולאחר מכן קבע את תצורת התבניות עבור הקבוצות שלך.ראה קביעת תצורה של רישוי אוטומטי עבור משתמשים חדשים ברמתהקבוצה.

1

היכנס לארגון https://admin.webex.comמרכז הבקרה שלך ועבור אל הדף משתמשים.

2

לחץ על רשיונות.

3

בחר ניהול מבוסס-ארגון ולאחר מכן הגדר.

4

בחר מתוך השירותים הזמינים (שיחות, פגישות, העברת הודעות).

אם תבחר רשיון פגישות Webex, לאשף יהיה דף אחר.לחץ על הבא כדי לבחור את סוג החשבון:

 • מארח:משתמשים הנשלטים על-ידי הקצאת רשיון זו מקבלים באופן אוטומטי הרשאות מארח, וספירת הרשיונות של הפגישות שלך פוחתת באחת.
 • משתתף:משתמשים הנשלטים על-ידי הקצאת רשיון זו מקבלים באופן אוטומטי הרשאות משתתף.ספירת הרשיונות של הפגישות שלך אינה פוחתת.

 

סוג החשבון של המשתתף אינו זמין למשתמשים עם התפקיד מנהל אתר Webex .אם ברצונך להקצות למשתמשים האלה חשבון משתתף, עליך להסיר את הרשאות מנהל המערכת שלהם עבור אתר Webex Meetings הזה.

5

במקטע החל טווח , באפשרותך לקבוע את הטווח של האופן שבו ברצונך להחיל את שינוי הרשיון על-ידי בחירה באחת מהאפשרויות הבאות:

 • משתמשים עתידייםבחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל רשיונות על משתמשים עתידיים בלבד.

 • משתמשים קיימיםבחר באפשרות זו אם ברצונך גם להחיל שינויים בהקצאת רשיון על משתמשים קיימים.כאשר אתה בוחר משתמשים קיימים, אנו בוחרים באפשרות שמור רשיונות עבור משתמשים קיימים עבורך.משמעות הדבר היא שאם תסיר רשיונות מההקצאה של הארגון, משתמשים שכבר יש להם רשיונות אלה לא יושפעו.נקה את התיבה אם ברצונך להשתמש בהקצאה כדי להסיר רשיונות ממשתמשים.

  אם תבחר משתמשיםקיימים, בלחיצה על שמור, שינויי הרשיון יחולו על כל המשתמשים הקיימים בארגון.

הקצאת רישיונות של ארגון

 

בחירה בהגדרה משתמשים קיימים אינה נשמרת בין הפעלות.לאחר שתשמור ותעזוב דף זה, בפעם הבאה שתחזור לדף זה, ההגדרה משתמשים קיימים לא תיבחר שוב.

6

סקור את הרשיונות בהקצאת הרישיון ולחץ על שמור.

הקצאת הרישיון שלך פעילה.Webex מקצה באופן אוטומטי את הרשיונות שנבחרו למשתמשים בעת הוספתם לארגון.אנשים יכולים להשתמש בשירותים המשויכים כאשר הם הופכים לפעילים (כאשר הם נכנסים ל- Webex בפעם הראשונה).

 
הקצאות רשיון אינן חלות על משתמשים שנוספו לארגון עם רשיון ספציפי שהוקצה בעת יצירת המשתמש.ודא שאינך מקצה רשיונות באופן ידני למשתמשים חדשים אם ברצונך שהקצאות הרשיונות יקצו רשיונות באופן אוטומטי.

בעת סינכרון ארגון Webex עם Active Directory, משתמשים חדשים מקבלים את הרשיונות שבחרת בהקצאת הרשיונות של קבוצה זו.עליך לסנכרן רק קבוצות Active Directory אלה עם מדיניות קבוצתית.Webex אינו תומך בהקצאה אוטומטית לקבוצות תפוצה של Active Directory.

אם תקצה רשיונות למשתמש לא פעיל מתחום לא מאומת, הרשיונות לא יופעלו עד שהמשתמש ייכנס בפעם הראשונה ויהפוך לפעיל.

אם אימתת או טענת תחומים וברצונך שמשתמשים חדשים ישתמשו בשירותי Webex לפני הכניסה, עליך להגדיר כניסה יחידה (SSO) ולהעלים הודעות דואר אלקטרוני אוטומטיות לפני סינכרון משתמשים לענן Webex עם מחבר הספריות של Cisco.

לפני שתתחיל

ייתכן שיהיה עליך לבחור ניהול רשיונות אוטומטי המבוסס על קבוצות, ראה בחירת טווחהקצאת רשיונות.

 

אם משתמשים נמצאים בקבוצות מרובות, למשתמשים אלה מוקצים רשיונות מכל הרשיונות המוחלים על הקבוצות שבהן הם נמצאים (אלא אם כן קיימים רשיונות כפולים).

אך אם משתמשים נמצאים בקבוצות מרובות המקצות רשיונות מארח ותפקידי משתתף עבור אותו אתר פגישות, למשתמשים מוקצים רק רשיונות מארח עבור אתר פגישות זה.עם זאת, אם אין מספיק רשיונות מארח, למשתמשים מוקצים תפקידי משתתפים.

1

היכנס אל קבוצות > משתמשים ועבור אל .https://admin.webex.com

2

חפש ולחץ על הקבוצה שברצונך לנהל ולאחר מכן אתר את המקטע הקצאת רשיונות.

3

לחץ על הגדר.

4

בחר מתוך השירותים הזמינים (שיחות, פגישות, העברת הודעות, שירותים היברידיים) שברצונך להקצות למשתמשים החדשים של קבוצה זו.


 
רשיונות של מרכז קשר אינם זמינים.

אם תבחר רשיון 'פגישות Webex', לאשף יהיה דף אחר.לחץ על הבא כדי לבחור את סוג החשבון:

 • מארח:משתמש חדש הנשלט על-ידי הקצאת רשיון זו מקבל באופן אוטומטי הרשאת מארח, וספירת הרשיונות של הפגישות שלך פוחתת באחת.
 • משתתף:משתמש חדש הנשלט על-ידי הקצאת רשיון זו מקבל באופן אוטומטי הרשאת משתתף.ספירת הרשיונות של הפגישות שלך אינה פוחתת.

 

סוג החשבון של המשתתף אינו זמין למשתמשים עם התפקיד מנהל אתר Webex .אם ברצונך להקצות למשתמשים האלה חשבון משתתף, עליך להסיר את הרשאות מנהל המערכת שלהם עבור אתר Webex Meetings הזה.

5

במקטע החל טווח , באפשרותך לקבוע את היקף האופן שבו ברצונך להחיל את שינוי הרשיון על-ידי בחירה באחת מהאפשרויות הבאות:

 • משתמשים עתידייםבחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל רשיונות על משתמשים עתידיים בלבד.
 • משתמשים קיימיםבחר באפשרות זו אם ברצונך גם להחיל שינויים בהקצאת רשיון על משתמשים קיימים.כאשר אתה בוחר משתמשים קיימים, אנו בוחרים באפשרות שמור רשיונות עבור משתמשים קיימים עבורך.משמעות הדבר היא שאם תסיר רשיונות מהקצאת הקבוצה, משתמשים שכבר יש להם רשיונות אלה לא יושפעו.נקה את התיבה אם ברצונך להשתמש בהקצאה כדי להסיר רשיונות ממשתמשים.

  אם תבחר משתמשיםקיימים, בלחיצה על שמור, שינויי הרשיון יחולו על כל המשתמשים הקיימים בקבוצה.

6

לחץ על שמור.

הקצאת הרישיון שלך פעילה.Webex מקצה באופן אוטומטי את הרשיונות, כך שחברי הקבוצה יוכלו להשתמש בשירותים אלה כאשר הם הופכים לפעילים.
כדי לשנות את הרשיונות שהוקצו על-ידי הקצאת רשיון, בצע את אותם השלבים עבור הקצאת רשיון ארגונית או עבור הקצאת רשיון קבוצתי; יש פשוט נתיב אחר כדי להגיע לאשף הקצאת הרשיונות.
1

היכנס לארגון שלך ב- https://admin.webex.com, ופתח את הדף משתמשים .

2

עבור לכרטיסיה רשיונות :

 • עבור ניהול מבוסס-קבוצה, לחץ על רשימת קבוצות ובחר את הקבוצה שאת הקצאותיה ברצונך לשנות.אתה רואה את הקצאות הרשיונות בכרטיסיה הקצאות .
 • עבור ניהול מבוסס-ארגון, ההקצאה הנוכחית מופיעה במקטע הקצאת רשיון.
3

לחץ על ערוך.

4

בחר את הרשיונות הרצויים במשימה זו (שיחות, פגישות, העברת הודעות).

אם תבחר רשיון פגישות Webex, האשף יציג דף אחר.לחץ על הבא כדי לבחור את סוג החשבון:

 • מארח:משתמשים חדשים הנשלטים על-ידי הקצאת רשיון זו מקבלים באופן אוטומטי הרשאות מארח, וספירת הרשיונות של הפגישות שלך פוחתת באחת.
 • משתתף:משתמש חדש הנשלט על-ידי הקצאת רשיון זו מקבל באופן אוטומטי הרשאת משתתף.ספירת הרשיונות של הפגישות שלך אינה פוחתת.

 

סוג החשבון של המשתתף אינו זמין למשתמשים עם התפקיד מנהל אתר Webex .אם ברצונך להקצות למשתמשים האלה חשבון משתתף, עליך להסיר את הרשאות מנהל המערכת שלהם עבור אתר Webex Meetings הזה.

5

במקטע החל טווח , באפשרותך לקבוע את הטווח של האופן שבו ברצונך להחיל את שינוי הרשיון על-ידי בחירה באחת מהאפשרויות הבאות:

 • משתמשים עתידייםבחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל רשיונות על משתמשים עתידיים בלבד.
 • משתמשים קיימיםבחר באפשרות זו אם ברצונך גם להחיל שינויים בהקצאת רשיון על משתמשים קיימים.כאשר אתה בוחר משתמשים קיימים, אנו בוחרים באפשרות שמור רשיונות עבור משתמשים קיימים עבורך.משמעות הדבר היא שאם תסיר רשיונות מההקצאה, משתמשים שכבר יש להם רשיונות אלה לא יושפעו.נקה את התיבה אם ברצונך להשתמש בהקצאה כדי להסיר רשיונות ממשתמשים.

  אם תבחר משתמשיםקיימים, בלחיצה על שמור, שינויי הרשיון יחולו על כל המשתמשים הקיימים בקבוצה או בארגון.

6

סקור/י את הרשיונות במשימה ולאחר מכן לחץ/י על ״ שמור״.

כדי למחוק הקצאת רשיון, בצע את אותם השלבים עבור הקצאת רשיון ארגוני או עבור הקצאת רשיון קבוצתי; יש פשוט דרך אחרת.אם אתה משנה את מצב הקצאת הרשיון, ההקצאות מהמצב שממנו אתה מתרחק נמחקות באופן אוטומטי.
1

היכנס לארגון שלך ופתח https://admin.webex.com את הדף משתמשים.

2

עבור לכרטיסיה רשיונות :

 • עבור ניהול מבוסס-קבוצה, לחץ על רשימת קבוצות ובחר את הקבוצה שאת הקצאותיה ברצונך לשנות.אתה רואה את הקצאות הרשיונות בכרטיסיה הקצאות .
 • עבור ניהול מבוסס-ארגון, ההקצאה הנוכחית מופיעה במקטע הקצאת רשיון.
3

לחץ על סמל פח האשפה (לצד הלחצן ערוך).

הכירו את האזהרה.

4

לחץ על מחק כדי לאשר שאתה מסיר את הקצאת הרשיון.

פעולה זו אינה מסירה רשיונות שהוקצו בעבר למשתמשים.משמעות הדבר היא ש- Webex אינו מקצה רשיונות באופן אוטומטי לחברים עתידיים בקבוצה או בארגון.באפשרותך להקצות רשיונות אלה באופן ידני אם אתה מעדיף, או להגדיר הקצאת רשיון חדשה לפני שתוסיף משתמשים חדשים.
שינוי כדי לשמר רשיונות מצב קבוע במצב ביטול
כאשר מנהל המערכת הופך את הלחצן הדו-מצבי שימור רשיונות ללא זמין ב- Control Hub, קיימת אזהרה הדורשת לחיצה נוספת כדי להפוך ללא זמין.אם מנהל המערכת מבטל את תיבת הדו-שיח של אזהרה זו, הלחצן הדו-מצבי אינו חוזר למצבו המקורי (הזמין).