הגדרות אלה מיועדות לחיוג פנימי וזמינות גם באשף ההגדרה הראשונה. בעת שינוי תוכנית החיוג, המספרים לדוגמה ב-Control Hub מתעדכנים כדי להציג את השינויים האלה.


ניתן לקבוע את התצורה של הרשאות שיחה יוצאת עבור מיקום. ראה שלבים אלה כדי לקבוע את התצורה של הרשאות שיחה יוצאת.

1

היכנס ל-Control Hub, עבור אל שירותים > שיחות > הגדרות שירות, ולאחר מכן גלול אל חיוג פנימי.

2

קבע את התצורה של העדפות החיוג האופציונליות הבאות, לפי הצורך:

 • אורך קידומת ניתוב של מיקום – אנחנו ממליצים על ההגדרה הזו אם יש לך כמה מיקומים. ניתן להזין קידומת באורך של 2-7 ספרות. אם יש לך כמה מיקומים עם אותה שלוחה, המשתמשים חייבים לחייג קידומת בעת שיחה בין מיקומים. לדוגמה, אם יש לך מספר חנויות, כולן עם השלוחה 1000, באפשרותך להגדיר קידומת ניתוב עבור כל חנות. אם לחנות אחת יש קידומת של 888, היית מחייג 8881000 כדי להגיע לחנות הזו.

   

  אורכי קידומת ניתוב כוללים את ספרת ההיגוי. לדוגמה, אם תגדיר את אורך קידומת הניתוב לארבע, ניתן להשתמש רק בשלוש ספרות כדי לציין את האתר.


   

  אם תקצה קידומת ניתוב למיקום, כל ההופעות של השלוחות המוקצות למיקום זה כוללות את קידומת הניתוב לפני מספר השלוחה. לדוגמה, 888-1000 (שלוחת קידומת ניתוב).

 • ספרת הניווט בקידומת -ניתוב – בחר את המספר שיוגדר כספרה הראשונה של כל קידומת ניתוב.
 • אורך שלוחה פנימית – ניתן להזין 2-6 ספרות וברירת המחדל היא 2.

   

  לאחר הגדלת אורך השלוחה, מספרי חיוג מהיר קיימים לשלוחות פנימיות לא מתעדכנים באופן אוטומטי.

 • אפשר חיוג לשלוחות בין מיקומים – מאפשר לך להתאים אישית את חיוג השלוחה בין מיקומים בהתבסס על דרישות הארגון שלך.
  • הפעל את הלחצן הדו-מצבי אם לארגון שלך אין שלוחות כפולות בכל המיקומים שלו.

   כברירת מחדל, הלחצן הדו-מצבי מופעל.

  • השבת את הלחצן הדו-מצבי אם לארגון שלך יש שלוחה זהה במיקומים שונים. כאשר הלחצן הדו-מצבי מושבת והמתקשר מחייג לשלוחה, השיחה מנותבת למשתמש עם שלוחה תואמת באותו מיקום של המתקשר. על המתקשר לחייג את המספר המשמעותי בארגון (קידומת ניתוב מיקום + שלוחה) כדי להגיע לשלוחה במיקומים אחרים.

3

ציין חיוג פנימי עבור מיקומים ספציפיים. עבור אל ניהול > מיקומים, בחר מיקום מהרשימה ולחץ על שיחות. גלול אל חיוג, ולאחר מכן שנה חיוג פנימי לפי הצורך:

 • חיוג פנימי – ציין את קידומת הניתוב שמשתמשים במיקומים אחרים צריכים לחייג כדי ליצור קשר עם מישהו במיקום הזה. קידומת הניתוב של כל מיקום חייבת להיות ייחודית. מומלץ שאורך הקידומת תואם לאורך שנקבע ברמת הארגון, אך היא חייבת להיות באורך של 2-7 ספרות.
4

ציין חיוג חיצוני עבור מיקומים ספציפיים. עבור אל ניהול > מיקומים, בחר מיקום מהרשימה ולחץ על שיחות. גלול אל חיוג, ולאחר מכן שנה חיוג חיצוני לפי הצורך:

 • חיוג חיצוני - באפשרותך לבחור ספרת חיוג יוצא שהמשתמשים חייבים לחייג כדי להגיע לקו חיצוני. ברירת המחדל היא ללא ותוכל להשאיר אותה אם אתה לא דורש את הרגל החיוג הזה. אם תחליט להשתמש בתכונה הזו, מומלץ להשתמש במספר שונה מספרת הניווט של הארגון.

   

  המשתמשים יכולים לכלול את ספרת החיוג היוצא בעת ביצוע שיחות חיצוניות כדי לחקות את האופן שבו הם חייגו במערכות מדור קודם. עם זאת, כל המשתמשים עדיין יכולים לבצע שיחות חיצוניות ללא ספרת החיוג היוצאת.

 • לחלופין, יש לך את היכולת לאכוף חיוג את ספרת החיוג היוצא של מיקום זה, ולהבטיח שהמשתמש חייב להשתמש בספרת החיוג היוצא שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת כדי לבצע שיחות חיצוניות.

   

  עדיין ניתן לחייג לשיחות חירום עם ספרת החיוג היוצא או בלי ספרת החיוג היוצא כאשר תכונה זו מופעלת.

  לאחר הפעלת האפשרות, מספרי יעדים חיצוניים כגון אלו המשמשים להפניית שיחות לא יעבדו עוד אם ספרת חיוג יוצא לא תיכלל.

ההשפעה על המשתמשים:

 • על המשתמשים להפעיל מחדש את הטלפונים שלהם כדי שהשינויים בהעדפות החיוג ייכנסו לתוקף.

 • שלוחות משתמשים לא צריכות להתחיל באותו מספר כמו ספרת הניווט של המיקום או ספרות החיוג היוצא.