Pregled podešavanja modula proširenja Cisco 6800 Series Key

Program Cisco IP Phone 6800 Key Expansion Modul dodaje dodatnu programivu dugmad telefonu. Programibilna dugmad se mogu podesiti kao dugmad za brzo biranje broja ili dugmad funkcije telefona.

Multiplatform Cisco IP Phone 6851 podržava samo jedan ključni modul proširenja. Modul proširenja ključa obezbeđuje 14 linija ili programibilnu dugmad i dve stranice. Svaka stranica sadrži 14 linija ili dugmadi.

Dugmad modula za proširenje za tastere i hardver

Sledeća tabela opisuje funkcije modula za proširenje tastera.

1

LCD ekranima – Prikazuje broj telefona, ime i ikonu. Ikone ukazuju na status linije i telefonsku uslugu dodeljenu na toj liniji.

2

Osvetljena dugmad—14 dugmadi. Svako dugme odgovara jednom redu (isto kao i na telefonu). Svetla ispod svakog dugmeta označavaju status odgovarajuće linije i to na sledeći način:

 • svetlo isključeno – Dugme nije konfigurisano.

 • zelena postojana – linija je ispravno konfigurisana, uspešno registrovana i u stanju je stanja u stanju dokovanja.

 • red steady – Linija je u upotrebi i ima aktivan poziv na njemu ili ima jedan parkirani poziv.

 • ćilibar postojan/trepćući – Došlo je do greške u konfiguraciji prilikom podešavanje ove funkcije.

3

Dugmad stranica—2 dugmeta. taster za stranicu 1 obeleženo je kao 1 a taster za stranicu 2 obeleženo je kao 2. Svetla u svakom dugmetu označavaju status stranice i to na sledeći način:

 • zelena postojana – stranica je na vidiku.

 • svetlo isključeno – Stranica nije u prikazu.

 • ćilibar postojan – Stranica nije u prikazu, ali ima jedan ili više poziva upozorenja na stranici.

Pronađite informacije o ključnom modulu proširenja telefona

Administrator može da zatraži informacije o ključnom modulu proširenja koji se dodaje telefonu. Ove informacije jedinstveno identifikuju ključni modul proširenja za potrebe rešavanja problema.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite status > pribor .

3

Izaberite pomoćnika konzole Unit1.

4

Pritisnite taster Detalj .

Na ekranu sa detaljima pribora vidite detalje:

 • Ime : Prikazuje ime dodeljeno modulu proširenja ključa.

 • Jedinica omogućena : Prikazuje "Da" ili "Ne" ako je modul proširenja povezanog ključa omogućen ili onemogućen.

 • Jedinica online : Prikazuje da ili ne ako je modul proširenja povezanog ključa na mreži ili van mreže.

 • Hardverska verzija : Prikazuje hardversku verziju modula proširenja ključa.

 • Softverska verzija : Prikazuje softversku verziju instaliranu u modulu proširenja ključa.

 • VID : Označava proširenje na telefonu za pozivanje sa kog se šalje izlazni poziv.

 • Serijski broj : Prikazuje serijski broj modula proširenja ključa.

 • Ime proizvoda : Prikazuje ime koje ste dodelili modulu proširenja ključa.

 • Opis : Prikazuje opis modula proširenja ključa. Na primer, Cisco IP Phone 6800 Key Expansion Modul.

Podešavanje kontrasta ključnog modula proširenja

Možete podesiti kontrast ekrana modula proširenja ključa da biste olakšali čitanje ekrana.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite željene opcije > željene postavke konzole za pomoćnike .

3

Izaberite nivo kontrasta .

4

Pritisnite klaster navigacije naviše da biste povećali kontrast ili nadole da biste smanjili kontrast.

5

Pritisnite dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali nivo kontrasta.

Promena režima prikaza modula proširenja ključa sa telefona

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite željene opcije > željene postavke konzole za pomoćnike .

3

Izaberite režim prikaza .

4

Pritisnite dugme Izbor klastera za navigaciju da biste odabrali režim prikaza.

Opcije su:

 • Oba
 • Ime
 • Promaši
5

Pritisnite dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali režim prikaza.