Pregled podešavanja Cisco 6800 serije Ključni modul proširenja

Multiplatformski Cisco IP Phone 6851 podržava samo jedan ključni modul proširenja. Modul proširenja ključa obezbeđuje 14 linija ili programibilnu dugmad i dve stranice. Svaka stranica sadrži 14 linija ili dugmadi.

Dugmad i hardver modula proširenja ključa

Sledeća tabela opisuje funkcije modula za proširenje tastera.

1

LCD ekranima – Prikazuje broj telefona, ime i ikonu. Ikone ukazuju na status linije i telefonsku uslugu dodeljenu na toj liniji.

2

Osvetljena dugmad—14 dugmadi. Svako dugme odgovara jednom redu (isto kao i na telefonu). Svetla ispod svakog dugmeta označavaju status odgovarajuće linije i to na sledeći način:

 • Svetlo isključeno – Dugme nije konfigurisano.

 • Zelena postojana – linija je ispravno konfigurisana, uspešno registrovana i u stanju je stanja stanja u stanju stanju stanju 20.

 • Red steady – Linija je u upotrebi i ima aktivan poziv na njemu ili ima jedan parkirani poziv.

 • ćilibar postojan/trepćući – Došlo je do greške u konfiguraciji prilikom podešavanje ove funkcije.

3

Dugmad stranice – 2 dugmeta. taster za stranicu 1 obeleženo je kao 1 a taster za stranicu 2 obeleženo je kao 2. Svetla u svakom dugmetu označavaju status stranice i to na sledeći način:

 • Zelena postojana – stranica je na vidiku.

 • Svetlo isključeno – Stranica nije u prikazu.

 • ćilibar postojan – Stranica nije u prikazu, ali ima jedan ili više poziva upozorenja na stranici.

Pronađite informacije o ključnom modulu proširenja telefona

Administrator može da zatraži informacije o ključnom modulu proširenja koji se dodaje telefonu. Ove informacije jedinstveno identifikuju ključni modul proširenja za potrebe rešavanja problema.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite status > Accessories.

3

Izaberite pomoćnika konzole Unit1 .

4

Pritisnite detalje.

Na ekranu sa detaljima pribora vidite detalje:

 • Ime: Prikazuje ime dodeljeno modulu proširenja ključa.

 • Jedinica omogućena: Prikazuje da ili ne ako je povezani modul proširenja ključa omogućen ili onemogućen.

 • Jedinica na mreži: Prikazuje da ili ne ako je modul proširenja povezanog ključa na mreži ili van mreže.

 • Verzija hardvera: Prikazuje hardversku verziju modula proširenja ključa.

 • Verzija softvera: Prikazuje verziju softvera instaliranu u modulu proširenja ključa.

 • VID: Označava proširenje na telefonu za pozivanje sa kojeg se šalje odlazni poziv.

 • Serijski broj: Prikazuje serijski broj modula proširenja ključa.

 • Ime proizvoda: Prikazuje ime koje ste dodelili ključnom modulu proširenja.

 • Opis: Prikazuje opis modula proširenja ključa. Na primer, Cisco IP Phone 6800 Key Expansion Modul.

Podešavanje kontrasta modula proširenja ključa

Možete podesiti kontrast ekrana modula proširenja ključa da biste olakšali čitanje ekrana.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite željene opcije > Namnoge konzole za korisnike.

3

Izaberite nivo kontrasta.

4

Pritisnite klaster navigacije naviše da biste povećali kontrast ili nadole da biste smanjili kontrast.

5

Pritisnite dugme " Sačuvaj" da biste sačuvali nivo kontrasta.

Promena režima prikaza modula proširenja ključa sa telefona

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite željene opcije > Namnoge konzole za korisnike.

3

Izaberite režim prikaza.

4

Pritisnite dugme Izbor klastera za navigaciju da biste odabrali režim prikaza.

Opcije su:

 • Oba
 • Ime
 • Promaši
5

Pritisnite dugme " Sačuvaj" da biste sačuvali režim prikaza.