Omogući ili onemogući deljenje ekrana za organizaciju

Administrator Webex Calling može da omogući podešavanja na nivou organizacije kao što su deljenje ekrana video prenos na mobilnom uređaju ili radnoj površini i pristup za daljinsko upravljanje.

Podrazumevano, preklopnik deljenje ekrana napajanja je omogućen i odnosi se na celu organizaciju. Ako se deljenje ekrana izmeni na nivou organizacije, ova podešavanja se primenjuju na sve korisnike u organizaciji.

Da biste omogućili deljenje ekrana mogućnosti organizatorijalnog nivoa, obavite ove korake:

1

Iz prikaza administratora u , pređite na pozivanje u https://admin.webex.com okviru "> klijentska podešavanja". Prikazuje se stranica sa podešavanjima.

2

Iz iskustva u toku poziva izaberite preklopnik za deljenje ekrana da biste delili ekran na nivou organizacije.

Omogući ili onemogući deljenje ekrana za korisnika

Administrator Webex Calling može da omogući deljenje ekrana izabranog korisnika. Ova vrednost ima prednost nad podešavanjima na nivou organizacije i korisnička grupa nivoa.

1

Iz prikaza klijenta u , idite https://admin.webex.comna "Korisnici".

2

Izaberite korisnika koji želite da izmenite.

3

Idite na opciju Pozivanje i pomerite se do iskustva u toku poziva, izaberite preklopnik za deljenje ekrana da biste omogućili ili onemogućili deljenje ekrana za korisnika.


 

Nakon što se ovo podešavanje konfiguriše za korisnika, dodatne izmene se odredjuju na nivou korisnika. Podešavanja korisnika se neće automatski vratiti na listu podrazumevano podešavanje.

Omogući ili onemogući deljenje ekrana za grupu korisnika

Administrator može da omogući deljenje ekrana za grupu korisnika putem obrasca za pozivanje. Vrednosti koje su konfigurisane u obrascu pozivanja primenjuju se na sve korisnike u grupi.

Obrasce pozivanja možete koristiti za primenu podešavanja za celu grupu. Control Hub olakšara pretragu postojećeg šablona, pregleda podešavanja koja se primenjuju, duplira obrazac i dodeljuje obrazac grupi korisnika. Pogledajte odeljak Upravljanje obrascima pozivanja u članku Konfiguriši šablone podešavanja za detalje.

Da biste nadgledali deljenje ekrana mogućnosti sastanka na nivou grupe korisnika, obavite ove korake:

1

Da biste omogućili i onemogućili deljenje ekrana za korisničku grupu, identifikujte obrazac pozivanja sa omogućenim deljenje ekrana preklopnikom. Da biste prikazali obrasce pozivanja, u okviru "Usluge" izaberite stavku "> klijentska podešavanja" i izaberite stavku "Obrasci".

2

Iz prikaza klijenta u , idite https://admin.webex.comna "Korisnici".

3

Idite do grupa i u okviru Obrazac podešavanja dodelite obrazac za grupe korisnika. Ovo obezbeđuje da su svi korisnici deljenje ekrana omogućeni.

Nekoliko pokazivača za razmatranje prilikom primene obrazaca pozivanja:

  • Kada je korisnik priključen u organizaciju, korisnik nasleđuje podešavanja sa nivoa organizacije.

  • Ako se korisnik doda u korisničku grupu, primenjuju se postavke iz obrasca za pozivanje.

  • Ako korisnik pripada većem broju korisničkih grupa, onda obrazac sa najnižim rangom ima najviši prioritet i primenjuju se podešavanja šablona.

  • Ako korisnik ima pojedinačne korisnička podešavanja, tada ova podešavanja preduzmu prednost nad podešavanjima korisničke grupe ili organizacije na nivou organizacije.