Stöd för Webex Cloud-Connected UC Directory Service


Den begränsade tillgängligheten för funktionen Webex Cloud-Connected UC Directory Service inkluderar stöd för synkronisering och hantering av användare.

Du kan synkronisera och hantera användare från molnet till lokal eller moln-UC-infrastruktur som Cisco Unified Communications Manager (Unified Communications Manager) och Cisco Unity Connection (Unity Connection) med Webex Cloud-Connected UC Directory Service.Under synkroniseringen importerar systemet en lista över användare och associerade användardata från Azure Active Directory (eller en liknande Cloud Directory-tjänst) som synkroniseras till Webex Common Identity tjänst.Du måste välja Unified CM-klustret från kontrollhubben som behöver synkronisering, välja lämplig Fältmappning av Unified CM-användar-ID och välj sedan det synkroniseringsavtal som krävs för att utföra synkroniseringen.

Aktivera katalogtjänst

Du måste aktivera katalogtjänsten för varje kluster i Webex Cloud-Connected UC för att tillåta synkronisering och hantering av användare från molnet till lokal UC.


Som standard är katalogtjänsten inte aktiverad för alla onboarded-kluster.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > Connected UC.På kortet UC Management klickar du på Inventering.

Listan över klustergrupper visas med beskrivning, status, kluster och noder.

2

Klicka Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Inventeringssidan visas med en lista över kluster som tillhör den valda klustergruppen.

3

Klicka Information bredvid klustret som den specifika produktnoden tillhör.

Nodens namn med version, produkt och status visas.

4

Klicka på ellipsikonen händelsehistorik och välj Servicehantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster.

5

Använd växlingsknappen för att aktivera katalogtjänsten.

6

Klicka på Skicka.

Katalogtjänst

Använd kortet för katalogtjänst för att synkronisera användare från molnbaserade kataloger till lokala distributioner.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > Connected UC.

2

På kortet katalogtjänst klickar du på Visa kluster.Då visas sidan Katalogtjänst.

Du kan visa listan med klusteruppgifter på denna sida.

Visa information om kluster

Från sidan För val av kluster i katalogtjänsten väljer du ett kluster som du vill synkronisera användardata med.

Sidan för val av kluster tillhandahåller även information om kluster, status för etablering, senast synkroniserad status, associerad produkt och orsaken till eventuellt fel.Du kan även välja lokal tidszon.Webbläsarens standardtidszon är vald.

Klusterinformation

Beskrivning

Klusternamn

Namnet på klustret.

Status

Synkroniseringsstatus.

Synkades senast

Datum för senaste synkroniseringen.

Produkt

Uppgifter om produkten.

Konfigurera katalogsynkronisering

Webex Cloud-Connected UC Directory Service-synkronisering gör det möjligt för dig att importera slutanvändaren data från Webex Common Identity-tjänsten till Unified Communications Manager-databasen för visning i fönstret Slutanvändarkonfiguration.


Ibland kan du uppleva ytterligare fördröjningar när du ska tillhandahålla ett kluster.I sådana fall kommer etableringen fortfarande att ske under en längre tid.

Se till att du inte utför några etableringsåtgärder under den schemalagda uppgraderingen av Webex Cloud-Connected UC-modulen.

1

Från sidan För val av kluster i katalogtjänsten väljer du ett kluster som du vill tillhandahålla för att aktivera synkronisering.

2

Klicka på Starta tillhandahållande.

3

I fönstret Fältmappning konfiguration, se till att mappningen som är vald för fältet Unified CM-användar-ID är unik identifierar användaren inom klustret efter att du har startar etableringen.

4

Välj lämplig fältmappning för Unified CM-användar-ID för att synkronisera användaren från Webex.

 • Användar-ID-fältet i Unified CM mappar till användarens e-post-ID i Webex.

 • Fältet för e-post-ID i Unified CM mappar till användarens e-post-ID i Webex.

 • Fältet för användar-ID i Unified CM mappar till e-post-ID utan domändel av användaren i Webex.


   
  Nya användarkonto skapas om mappningen inte kan utföras framgångsrikt för en befintlig användarkonto i Unified CM.E-post-ID (eller ID-delen av användarens e-post-ID) används som unik identifierare för det nyligen skapade användarkontot.
5

Klicka på Nästa.

6

Välj ett avtal från listruta för att skapa ett nytt synkroniseringsavtal.

När det nya synkroniseringsavtalet har skapats raderas alla befintliga synkroniseringsavtal som pekar på den lokala katalogen.Du kan göra ändringar i det nya synkroniseringsavtalet efter att det har skapats.

7

I avsnittet Förhandsgranska avtal, granska avtalsinformationen (befintliga externa LDAP-kataloguppgifter som är tillgängliga i Unified Communications Manager) innan du startar synkroniseringen.

Du kan visa följande information:

 • Gruppinformation

 • Tillämpad mall för funktionsgrupp med universell linje och enhetsmallar

 • Linje- och maskinformation till synkroniserade telefonnummer för infogade användare

 • Nytilldelade användare och deras anknytningar

 • Standardfält för användare som ska synkroniseras

 • Värdnamn eller IP-adress för katalogservern

Klicka på Nästa för att välja gruppfiltret.

8

Från välj grupper listruta, välj specifika grupp(er) som du vill synkronisera.Klicka i kryssrutan Markera alla grupper om du vill markera alla användargrupper.

Som standard synkroniseras alla användare.Om du inte väljer någon grupp kommer alla användare och associerade användardata att synkroniseras automatiskt.


 

För kapslade grupper i en katalog måste användare välja en särskild undergrupp under etablering eftersom de inte är inkluderade som standard med den överordnade gruppen.Du måste verifiera upprepande kapsling (om det finns några) för att säkerställa att endast de obligatoriska användarna är inkluderade under etableringen.

Ändringar i synkroniseringsavtalet, till exempel borttagning av en målanvändare eller grupp, kommer inte att spridas under regelbundna synkroniseringar.Du bör inaktivera katalogtjänsten för det klustret från Control Hub och sedan tillhandahålla klustret igen med det nya eller modifierade synkroniseringsavtalet.

9

För att förbereda synkroniseringsprocessen klickar du på Nästa.

10

I fönstret Aktivera synkronisering aktiverar du synkroniseringen när systemet kopierar användardata till ett tillfälligt lagringsutrymme i Unified CM och ett nytt synkroniseringsavtal skapas (efter steg 1 och 2 enligt skärmbilden nedan).

11

Alternativet Hämta rapporthämtning gör att du kan visa resultaten delvis.För att hämta de fullständiga rapporterna för Unified CM-klustret kör du följande CLI-kommando: fil hämta activelog /cm/trace/CIService/log4j/DryRunResults.csv.Här visar resultatet för dry run för Unified CM följande:

 • Nya användare– användare finns inte i Unified CM men finns med i Webex identitetstjänst.Användare skapas i Unified CM efter aktivering av synkronisering.

 • Matchadeanvändare – användare finns med i Unified CM och Webex identitetstjänst.Dessa användare kommer att förbli aktiva i Unified CM efter att synkroniseringen är klar.

 • Omatchade användare– användare finns med i Unified CM- och Webex identitetstjänst.Dessa användare markeras som aktiva i Unified CM när synkroniseringen är klar och kommer att tas bort efter 24 timmars inaktivitet.


 
Du kan kontrollera rapporten och bestämma om du vill behålla samma lista över användare och lägga till eller ta bort användare.Baserat på beslutet kan du stoppa processen och återställa etableringsändringarna.

 
Eventuella uppdateringar av användardata i molnkatalogen kan introducera en maximal fördröjning på 20 timmar för visning av den uppdaterade informationen.Detta beror på att molnkatalogen synkroniseras regelbundet en gång om dagen.
12

Efter verifieringen av synkroniseringsavtalet klickar du på Förhandsgranska i Unified CM för att logga in på din lokala infrastruktur och göra ändringar i det nyskapade synkroniseringsavtalet.


 

VPN-åtkomst krävs.

Du kan bara redigera gruppinformationen för Unified CM.Du kan inte byta namn på avtalet eller ändra någon information.

13

Markera kryssrutan för att godkänna villkoren som synkroniseringsavtalet granskas och verifieras i Unified CM.

14

Klicka på Aktivera synkronisering för att fortsätta med synkroniseringen.

Under synkroniseringen kan du inte utföra några åtgärder förrän du är klar.När synkroniseringen är slutförd för ett visst kluster listar sidan katalogtjänst detta kluster med en provisionerad status.Nu har du gett Azure AD behörighet att tillhandahålla och synkronisera Webex-användare i UC-infrastruktur och slutfört stegen för att konfigurera synkronisering.

15

Efter att den första tillhandahållandet är slutförd sker regelbundna synkroniseringar var 24:e timme.Alla ändringar som görs i molnkatalogen kommer att spridas till klustren under denna period.


 

Du måste aktivera synkroniseringen inom 20 timmar från det att det nya avtalet skapades.LDAP-synkroniserade användare blir inaktiva och tas bort efter 24 timmars inaktivitet.Användare kommer inte att kunna logga in och använda Unified CM-tjänsterna.

När Azure AD-etableringen är slutförd för ett visst kluster kan du inte skapa några nya synkroniseringsavtal eller ändra några konfigurationsinställningar för samma kluster förutom gruppinställningarna.Om du vill skapa ett nytt synkroniseringsavtal för samma kluster ska du gå till sidan Servicehantering och inaktivera katalogtjänsten.Du kan sedan skapa ett nytt avtal för etablering.


 
 • Om du använder Azure IdP under SSO efter en lyckad etablering, se till att du konfigurerar rätt anspråk i Azure IdP.Under till exempel etableringen, om alternativ 1 väljs för userid-mappningen, ska du säkerställa att user.userprincipalname anges som UID i avsnittet "Ytterligare anspråk".

 • Eventuella uppdateringar av användardata i molnkatalogen kan introducera en maximal fördröjning på 20 timmar för visning av den uppdaterade informationen.Detta beror på att molnkatalogen synkroniseras regelbundet en gång om dagen.

Provisionstatus

På katalogtjänstpanelen kan du visa och spåra status på ditt kluster och granska fel.

Följande tabell listar provisionstatus, beskrivning och motsvarande åtgärder.

Provisionstatus

Beskrivning

Bearbetar…

Tillhandahållandet pågår.

Åtgärd krävs

Vidta nödvändiga åtgärder vid manuell åtgärd för ett visst kluster.Till exempel:

 • Om du vill fortsätta eller avbryta synkroniseringen efter en dry run.

 • När det nya avtalet har skapats kontrollerar du om det är möjligt med aviseringar och gör nödvändiga åtgärder.

Fel

Om det finns åtgärd krävs i "Aktivera synkroniseringsguiden" ska du kontrollera dem och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Tillhandahållen

Etableringen av kluster är slutförd.

Ej tillhandahållen

Klusteretablering har inte startat än.

Felsökning av synkroniseringsproblem

Detta avsnitt tillhandahåller den information och de lösningar som krävs för att lösa några av de vanliga problemen som du kan komma att möta under de olika stegen för att synkronisera användare från Control Hub till Unified Communications Manager-databasen.

Felmatchade användare

Aktivera synkroniseringen inom 20 timmar efter att det nya avtalet har skapats.De befintliga användarna markeras som inaktiva och raderas från Unified CM efter 24 timmars inaktivitet.

Fel – datakopiering misslyckades.Försök igen

 • Kommunikationen mellan Molnanslutet UC och Webex-molnet störs eller kan inte hämta användardata från Webex Cloud.

 • Kommunikationen mellan Cloud-Connected UC och Unified CM störs eller kan inte skicka användardata till Unified CM-databasen.

 • Användardata kopieras inte till den tillfälliga lagringsplatsen.

Fel – det gick inte att skapa synkroniseringsavtalet.Försök igen

 • Kommunikationen mellan Cloud-Connected UC och Unified CM störs eller kan inte pusha synkroniseringsavtalets data till Unified CM-databasen.

 • Synkroniseringsavtalet skapades inte.

Det gick inte att hämta synkroniseringsavtalets uppgifter.Försök igen om en stund.

Kommunikationen mellan Cloud-Connected UC och Unified CM avbryts.

Kända problem med Webex Cloud-Connected UC katalogtjänstsynkronisering

Om du upplever problem med den här funktionen kan du kontrollera om det är något som vi redan känner till och har en rekommenderad lösning.

 • Tillhandahållande av Webex Cloud-Connected UC Katalogtjänst fungerar inte med LDAP-autentisering eftersom endast användardata synkroniseras och inte lösenorden för Unified CM-servern och därmed fungerar inte LDAP-autentisering.

  Lösning:Enkel inloggning (SSO) måste användas för inloggningar.Det här dokumentet omfattar endast enkel inloggning (SSO)-integrering (SSO).

 • Du kan inaktivera katalogtjänsten för ett kluster från Control Hub och sedan återaktivera klustret igen.Vi rekommenderar att du väntar i minst 60 sekunder innan du aktiverar katalogtjänsten för synkronisering.

 • Om du vill registrera samma Unified CM-kluster i organisationen igen efter borttagningen måste du först inaktivera katalogtjänsten och sedan återetableringa samma kluster.

 • På sidan för synkroniseringsavtal visas fälten Utför en synkronisering varje och Nästa omsynkroniseringstid.Men dessa fält är gråtonade i Unified CM-servern när alternativet Utför synkronisering bara en gång är aktiverat.Det är för närvarande en begränsning i tillhandahållande av Webex Cloud-Connected UC katalogtjänst, som kommer att åtgärdas i framtida versioner.

 • Under provisionering fylls inte listan med gruppdetaljer i på grund av synkroniseringsproblem med Webex Common Identity-tjänsten.Användare rekommenderas att etablera etablering och försöka igen efter ett tag.