Настройване на практическо обучение

За да осигури на участниците повече практическо обучения, Cisco Webex Training поддържа:

 • Сесии за практическо обучение при поискване. Участниците се свързват с отдалечени компютри извън сесия за обучение, за да практикуват наученото със свое собствено темпо.

 • Практическо обучение в сесията Присъстващите практикуват това, което научават, докато участват в сесия за обучение. Участниците придобиват опит, като се свързват с отдалечени компютри, на които е инсталиран софтуер за обучение.

Преди да започнете

Организира резервни компютри при поискване и практическо обучение в сесията от същия набор отдалечени компютри. Администраторът на практическо обучение във вашата организация настройва обученията и отдалечените компютри.

1

За достъп до страницата Практическо обучение, влезте в уеб сайта си в Webex Training. В навигационната лента изберете Организиране на сесия > Практическо обучение.

2

Направете едно от следните неща:

Опция Описание
За да настроите практическо обучение Първо резервирайте компютри в едно от обученията, когато планирате тренировъчно обучение, а след това започнете практическото обучение по време на сесията на обучение.
За да настроите практическо обучение при поискване Първо резервирайте компютри в едно от обученията, а след това поканете участниците да използват резервираните компютри през планираното време.

За страницата „Практическо обучение“

За достъп до страницата Практическо обучение, влезте в уеб сайта си в Webex Training. В навигационната лента разгънете Организиране на сесия, а след това изберете Практическо обучение.

Можете да направите следното от раздела Практически обучения:

 • Прегледайте списък с компютрите за практическо обучение, настроени от администратора на вашия администратор на практическо обучение.

 • Прегледайте графика за всяко от обученията.

 • Резервирайте компютри за сесии при поискване.

Можете да направите следното от раздела Моите резервации:

 • Прегледайте сесиите, които сте планирали за практическо обучение в сесията или при поискване.

 • Променете резервациите си, като например поканване на участници и отмяна на резервации.

Резервиране на компютри за практическо обучение в сесията

1

В сесията на планирано обучение изберете Практическо обучение в сесията > Резервиране на компютри от обучението.

За инструкции за преглеждане на практическо обучение вижте „Преглед на графика за практическо обучение“.

2

Изберете обучение от падащия списък.

3

Изберете Информация за обучението, за да видите описанието на обучението или броя на компютрите в избраното обучение.

4

Въведете Задайте броя компютри, които искате да резервирате.

5

Проверете наличността на компютрите и обучението.

Статусът на резервацията ви се показва в полето Статус на резервацията. Състоянието на резервацията се обновява всеки път, когато изберете Проверка на наличността.

6

За да зададете предварително компютрите на регистрираните участници, изберете Изисквай регистрация на участник в раздела Регистрация на страницата „Планиране на сесии за обучение“.

Изискването за регистрация на участника ви позволява да задавате компютри за участниците при регистрацията им. За да зададете компютри на участниците при регистрацията им, вижте „Задаване на компютри за практическо обучение на регистрирани участници“.

7

Когато приключите с планирането на вашата сесия за обучение и практическо обучение, изберете График.

Ако компютрите не са налични, се появява страницата „Компютри не са налични“. Изберете Затвори и изберете ново време на резервация или брой компютри на страницата „Планиране на сесии за обучение“.

8

Изберете OK.

Преглед на графика за практическото обучение

1

Влезте в уеб сайта си на Webex Training и изберете Организиране на сесия > Практическо обучение.

2

За практическото обучение, което ви интересува, изберете Планиране на обучение > Преглед на график.

3

Посочете времеви интервал, за да видите подробностите за графика на практическото обучение.

Задаване на компютри за практическо обучение на регистрираните присъстващи

1

Влезте в уеб сайта си на Webex Training и изберете Участие в сесия > Списък на сесиите.

2

Изберете темата на сесията. и след това щракнете върху Управление на регистрации.

3

Щракнете върху Предварително задаване на участници за практическите обучения.

4

За да зададете участник към компютър, изберете името на участника под Незададени участници.

5

За да зададете няколко участници към един компютър, задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато избирате имената на участниците.

6

Изберете Задаване > OK.

Планиране на практическо обучение при поискване

1

Отидете на страницата „Практическо обучение“ на сайта на Webex Training и изберете раздела Практически обучения.

2

В колоната Практически обучения при поискване изберете произволна връзка Резервни компютри.

3

Укажете опциите за резервация и изберете Резервиране.

Вижте също Поканване на участници в практическо обучение.

Поканване на участници в практическо обучение

1

На страницата „Практическо обучение“ изберете Моите резервации > При поискване.

2

Изберете връзката за темата на сесията „Практическо обучение“.

3

Изберете Поканване на участници.

4

Направете някое от следните неща, както е подходящо:

 • Изберете Избор на сесии на живо, за да поканите всички участници от съществуваща сесия за обучение.

 • Въведете имейл адресите на лицата, които искате да поканите, в текстовото поле поканени участници.

 • Изберете Избор на участници, за да изберете контакти от адресна книга, съхранявана във вашия сайт на Webex Training.

 • (По избор) Изберете Редактиране на опции за имейл, за да персонализирате съдържанието на имейл съобщението с покана.

5

Изберете OK.

Промяна на резервации

1

На страницата „Практическо обучение“ изберете Моите резервации > При поискване.

2

Изберете връзката за резервацията за сесия на практическо обучение, която искате да промените.

3

Изберете Промяна на резервация.

4

Направете едно от следните неща, както е подходящо:

 • За да изтриете резервацията, изберете Отмяна на резервация.

 • За да промените резервацията, актуализирайте информацията и изберете Промяна на резервация.

Стартиране на сесия за практическо обучение

Като организатор на обучение, ако сте насрочили сесия за практическо обучение, можете да я стартирате в рамките на 15 минути от резервираното време. Представящият отговаря за управлението на сесията за практическо обучение.

1

В прозореца „Сесия“ изберете Практическо обучение > Стартиране на практическо обучение.

Появява се диалоговият прозорец „Стартиране на практическо обучение“, показващ кои практически обучения и колко компютъра са резервирани.


 

Можете да започнете сесията на практическо обучение в рамките на 15 минути преди резервираното време. Ако се опитате да започнете сесията на практическо обучение по-рано от 15 минути преди планираното време, се появява съобщение за грешка, което ви информира да започнете сесията на практическо обучение през резервираното време.

2

Под Задаване на компютри изберете едно от следните неща:

 • Разрешаване на присъстващите да избират компютри.

 • Задаване на участниците към компютри.

3

(По избор) Поставете отметка в квадратчето Записване на отдалечени компютри автоматично, когато участниците се свържат. Бутонът Запис се включва за всички резервирани компютри. Всеки път, когато участник влезе в резервиран компютър, компютърът записва действията. Когато участникът излезе, записването спира.

4

Изберете Старт.

Диспечерът на обучение се свързва с отдалечените компютри, запазени за вашата сесия на практическо обучение.

След като се свържат резервираните компютри, се появява диалоговият прозорец „Потвърждение на започване на практическо обучение“.

В диалоговия прозорец „Потвърждение на започване на практическо обучение“ са изброени всички компютри, които са свързани към сесията, и общият брой участници в сесията.

5

(По избор) За да ограничите броя на участниците, които могат да се свързват с всеки отдалечен компютър, изберете Ограничение на участниците > Ограничение, след което въведете число.

6

Ако сте избрали Ръчно задаване на участници към компютри, вж. „Задаване на компютри по време на сесии за практическо обучение“.

7

Изберете Готово.

Записване на сесия за практическо обучение

Като представящ, можете да записвате действията на всеки отдалечен компютър в сесията на практическо обучение. Това може да е полезно за наблюдение на начина, по който участниците използват отдалечения компютър по време на сесия за обучение. Можете да изберете да започнете автоматичното записване, когато участниците се свържат с отдалечен компютър, или можете да започнете да записвате по всяко време от панела „Практическо обучение“.

След като запишете отдалечен компютър, диспечерът на обучение изтегля и инсталира плейър за Webex на компютъра си. За да пуснете запис, трябва да използвате плейър за Webex.

1

В прозореца „Сесия“ изберете Практическо обучение > Опции на практическо обучение.

2

Отметнете Автоматично записване на отдалечените компютри при свързване на участниците.

3

Под Запис в папка на отдалечен компютър въведете папката местоположение, в която да се съхранява записът.

Папката се съхранява на отдалечения компютър. Имената на формата на файлове на запис (WRF) на Webex имат разширение .wrf.

4

Изберете OK.

 • За да започнете да записвате от панела „Практическо обучение“, изберете компютър от списъка Компютри и изберете бутона Запис.
 • За да поставяте на пауза и възобновявате записа, изберете компютър от списъка Компютри и изберете бутона Пауза.
 • За да спрете записа, изберете компютър от списъка Компютри и изберете бутона Стоп.

Задаване на компютри по време на сесии за практическо обучение

Ако сте избрали Ръчно задаване на участници към компютри, можете да разпределяте компютри на участниците от диалоговия прозорец „Потвърждение на започване на практическо обучение“ от панела „Практическо обучение“ или от менюто Практическо.

Ако сте избрали опцията за планиране за поддръжка на повече от 500 участници за тази сесия, броят на участниците, които имат достъп до компютър за практическо обучение, е ограничен до 50.

1

Изберете Задаване на компютри.

2

Под Незададени участници изберете участниците, които искате да зададете към определен компютър.

3

Под Компютри изберете компютъра, който искате да зададете на избрания участник, и изберете Задаване.

4

За да дадете контрол на компютъра на даден участник, изберете Даване на контрол.

5

Изберете OK.

6

Изберете Готово в диалоговия прозорец „Потвърждение на започване на практическо обучение“.

За да премахнете разпределението на участник, изберете Практическо обучение > Задаване на компютри. В диалоговия прозорец „Задаване на компютри“ изберете името на участник и изберете Премахване на задаване.

Излъчване на съобщение до участниците

1

В панела „Практическо обучение“ изберете бутона Съобщение за излъчване.

2

Изберете Всички или изберете отдалечен компютър, към който искате да излъчите съобщението си.

3

Въведете съобщението си и изберете OK.

Вашето съобщение се показва на работните плотове на избраните участници.

Отговор на заявка за помощ

Ако даден участник поиска помощ, индикаторът Искане на помощ се появява до името на участника в панела „Практическо обучение“.

1

Изберете индикатора Искане на помощ.

2

Въведете съобщение и изберете OK.

Вашето съобщение се показва на работния плот на участника.


 

След това можете да се свържете с отдалечения компютър на участника и да използвате визуализатора за чат, за да продължите да помагате на участника.

Поемете контрола над компютъра за практическо обучение

1

Свържете се към отдалечения компютър.

2

В панела „Диспечер на практическо обучение“ изберете бутона Предаване на контрола.

Сега имате контрол върху отдалечения компютър.

Помолете всички да се върнат от обученията

По време на сесия на практическо обучение можете да поискате от всички участници да се върнат от сесията на практическо обучение към основната сесия за обучение. Можете да изберете или участниците да се връщат незабавно, или да им дадете срок за връщане.

1

Изберете Практическо обучение > Искане всички да се върнат.

2

Направете някое от следните неща:

 • Изберете в рамките на и изберете време в минути от падащия списък. Тази опция дава на участниците време да завършат задачите, по които работят.

 • Изберете незабавно връщане и прекратяване на всички сесии след 30 секунди.

3

Изберете OK.

Всички участници получават съобщение, с което ги приканва да се върнат от практическото обучение. Сесиите на практическо обучение завършват в определените часове.

Прекратяване на сесия за практическо обучение.

За да приключите със сесията на практическо обучение, изберете Практическо обучение > Край на практическото обучение.

Сесията на практическо обучение завършва за всички участници.


Ако не прекратите ръчно сесиите на практическо обучение, те завършват автоматично, когато изтече вашата резервация за компютри за практическо обучение. На екрана се появява съобщение 15 минути преди вашата резервация да изтече. Ако компютрите не са резервирани за друга сесия за обучение, можете да продължите да се свързвате с компютрите за практическо обучение. Ако организаторът на новата сесия се опита да се свърже с резервираните компютри, връзката ви с резервираните компютри се прекъсва.