Konfigurowanie laboratorium praktycznego

Aby zapewnić uczestnikom więcej praktycznych szkoleń, Cisco Webex Training obsługuje:

 • Praktyczne sesje laboratoryjne na żądanie. Uczestnicy łączą się ze zdalnymi komputerami poza sesją szkoleniową, aby ćwiczyć to, czego się uczą we własnym tempie.

 • Laboratorium praktyczne w sesji. Uczestnicy ćwiczą to, czego się uczą podczas udziału w sesji szkoleniowej. Uczestnicy zdobywają doświadczenie, łącząc się ze zdalnymi komputerami, na których zainstalowano oprogramowanie szkoleniowe.

Przed rozpoczęciem

Hosty rezerwują komputery hands-on lab na żądanie i w sesji z tej samej puli komputerów zdalnych. Administrator laboratorium praktycznego w organizacji konfiguruje laboratoria i komputery zdalne.

1

Aby uzyskać dostęp do strony Hands-on Lab, zaloguj się do witryny Webex Training. Na pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Hostuj sesję > Laboratoriumpraktyczne.

2

Zrób jedno z poniższych:

Opcja Opis
Aby skonfigurować laboratorium praktyczne w sesji Najpierw zarezerwuj komputery w jednym z laboratoriów podczas planowania sesji szkoleniowej, a następnie uruchom Hands-on Lab podczas sesji szkoleniowej.
Aby skonfigurować laboratorium praktyczne na żądanie Najpierw zarezerwuj komputery w jednym z laboratoriów, a następnie zaproś uczestników do korzystania z zarezerwowanych komputerów w zaplanowanym czasie.

Informacje o stronie Hands-On Lab

Aby uzyskać dostęp do strony Hands-on Lab, zaloguj się do witryny Webex Training. Na pasku nawigacyjnym rozwiń węzeł Hostuj sesję, a następnie wybierz pozycję Laboratoriumpraktyczne.

Na karcie Laboratoria praktyczne można wykonać następujące czynności:

 • Wyświetl listę komputerów Hands-on Lab skonfigurowanych przez administratora Hands-on Lab.

 • Wyświetl harmonogram dla każdego z laboratoriów.

 • Zarezerwuj komputery na potrzeby sesji na żądanie.

Na karcie Moje rezerwacje możesz wykonać następujące czynności:

 • Wyświetl sesje zaplanowane na sesję lub na żądanie Hands-on Lab.

 • Zmień swoje rezerwacje, takie jak zapraszanie uczestników i anulowanie rezerwacji.

Zarezerwuj komputery do laboratorium praktycznego w sesji

1

W obszarze Zaplanuj sesję szkoleniową wybierz pozycję Laboratorium praktyczne w sesji > Zarezerwuj komputery z laboratorium.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące wyświetlania harmonogramu laboratorium praktycznego, zobacz Wyświetlanie harmonogramu laboratorium praktycznego.

2

Wybierz laboratorium z listy rozwijanej.

3

Wybierz pozycję Informacje o laboratorium, aby wyświetlić opis laboratorium lub liczbę komputerów w wybranym laboratorium.

4

Wprowadź liczbę komputerów, które chcesz zarezerwować.

5

Sprawdź dostępność komputerów i laboratorium.

Status rezerwacji pojawi się w polu Status rezerwacji. Status rezerwacji jest odświeżana za każdym razem, gdy wybierzesz opcję Sprawdźdostępność.

6

Aby wstępnie przypisać komputery do zarejestrowanych uczestników, wybierz opcję Wymagaj rejestracji uczestnika w sekcji Rejestracja na stronie Planowanie sesji szkoleniowej.

Wymaganie rejestracji uczestnika umożliwia przypisanie komputerów do uczestników podczas rejestracji. Aby przypisać komputery do uczestników podczas rejestracji, zobacz Przypisywanie komputerów laboratoryjnych do zarejestrowanych uczestników.

7

Po zakończeniu planowania sesji szkoleniowej i laboratorium praktycznego wybierz pozycję Zaplanuj.

Jeśli komputery są niedostępne, zostaną wyświetlone strony Komputery niedostępne. Wybierz pozycję Zamknij , a następnie wybierz nowy czas rezerwacji lub liczbę komputerów na stronie Planowanie sesji treningowej.

8

Wybierz opcję OK.

Zobacz harmonogram Hands-On Lab

1

Zaloguj się do witryny Webex Training i wybierz opcję Host a Session > Hands-On Lab.

2

Dla laboratorium, które Cię interesuje, wybierz Harmonogram laboratorium > Wyświetl harmonogram.

3

Wskaż przedział czasowy, aby wyświetlić szczegóły harmonogramu laboratorium.

Przypisywanie praktycznych komputerów laboratoryjnych do zarejestrowanych uczestników

1

Zaloguj się do witryny Webex Training i wybierz opcję Weź udział w sesji > listęsesji.

2

Wybierz temat sesji. , a następnie kliknij przycisk Zarządzaj rejestracjami.

3

Kliknij opcję Wstępnie przypisz uczestników do Laboratoriówpraktycznych.

4

Aby przypisać uczestnika do komputera, wybierz jego nazwę w obszarze Nieprzypisane uczestnicy.

5

Aby przypisać wielu uczestników do jednego komputera, przytrzymaj naciśniętą klawisz Ctrl podczas wybierania nazw uczestników.

6

Wybierz opcję Przypisz > OK.

Zaplanuj praktyczne laboratorium na żądanie

1

Przejdź do strony Hands-on Lab w witrynie Webex Training i wybierz kartę Hands-on Labs.

2

W kolumnie Laboratorium na żądanie wybierz dowolne łącze Komputery rezerwowe.

3

Określ opcje rezerwacji i wybierz Zarezerwuj.

Zobacz także Zapraszanie uczestników do laboratorium praktycznego nażądanie.

Zaproś uczestników do praktycznego laboratorium na żądanie

1

Na stronie Laboratorium praktyczne wybierz opcję Moje rezerwacje > Korzystanie z usługi nażądanie.

2

Wybierz link do tematu sesji Hands-on Lab.

3

Wybierz pozycję Zaproś uczestników.

4

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz pozycję Wybierz sesje na żywo, aby zaprosić wszystkich uczestników z istniejącej sesji szkoleniowej.

 • Wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić, w polu tekstowym Zaproszeni uczestnicy.

 • Wybierz opcję Wybierz uczestników, aby wybrać kontakty z książki adresowej przechowywanej w witrynie Webex Training.

 • (Opcjonalnie) Wybierz pozycję Edytuj opcje poczty e-mail, aby dostosować zawartość wiadomości e-mail z zaproszeniem.

5

Wybierz opcję OK.

Zmień rezerwacje

1

Na stronie Laboratorium praktyczne wybierz opcję Moje rezerwacje > Korzystanie z usługi nażądanie.

2

Wybierz link do rezerwacji sesji Hands-on Lab, który chcesz zmienić.

3

Wybierz Zmień rezerwację.

4

W razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby usunąć rezerwację, wybierz Anuluj rezerwację.

 • Aby zmienić rezerwację, zaktualizuj informacje i wybierz Zmień rezerwację.

Rozpocznij praktyczną sesję laboratoryjną

Jako gospodarz szkolenia, jeśli zaplanowałeś laboratorium praktyczne, możesz rozpocząć sesję Hands-on Lab w ciągu 15 minut od zarezerwowanego czasu. Prezenter jest odpowiedzialny za zarządzanie sesją Hands-on Lab.

1

W oknie Sesja wybierz pozycję Laboratorium > Uruchom laboratoriumpraktyczne.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie laboratorium praktycznego pokazujące, które laboratorium i ile komputerów jest zarezerwowanych.


 

Sesję Hands-on Lab można rozpocząć 15 minut lub mniej przed zaplanowanym zarezerwowanym czasem. Jeśli spróbujesz rozpocząć sesję Hands-on Lab wcześniej niż 15 minut przed zaplanowanym zarezerwowanym czasem, pojawi się komunikat o błędzie informujący o rozpoczęciu sesji Hands-on Lab w zarezerwowanym czasie.

2

W obszarze Alokacja komputerawybierz jedną z następujących opcji:

 • Zezwalaj uczestnikom na wybieranie komputerów.

 • Ręczne przypisywanie uczestników dokomputerów.

3

(Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Nagrywaj komputery zdalne automatycznie, gdy uczestnicy się łączą. Przycisk Nagraj włącza się dla wszystkich zarezerwowanych komputerów. Za każdym razem, gdy uczestnik loguje się na komputerze zastrzeżonym, komputer rejestruje akcje. Gdy uczestnik się wyśmieje, nagrywanie zostanie zatrzymane.

4

Wybierz pozycję Start.

Menedżer szkoleń kontaktuje się z komputerami zdalnymi zarezerwowanymi dla sesji laboratorium praktycznego.

Po skontaktowaniu się z zastrzeżonymi komputerami zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozpocznij praktyczne potwierdzenie laboratoryjne.

Okno dialogowe Rozpocznij praktyczne potwierdzenie laboratoryjne zawiera listę wszystkich komputerów podłączonych do sesji i wszystkich uczestników sesji.

5

(Opcjonalnie) Aby ograniczyć liczbę uczestników, którzy mogą łączyć się z każdym komputerem zdalnym, wybierz pozycję Ogranicz uczestników > Limit, a następnie wprowadź liczbę.

6

Jeśli wybrano opcję Przypisz uczestników do komputerówręcznie, zobacz Przypisywanie komputerów podczas praktycznych sesji laboratoryjnych.

7

Wybierz Gotowe.

Nagrywaj praktyczne sesje laboratoryjne

Jako prezenter możesz rejestrować działania każdego komputera zdalnego w sesji Hands-on Lab. Może to być pomocne w obserwowaniu, w jaki sposób uczestnicy korzystają ze zdalnego komputera podczas sesji treningowej. Możesz rozpocząć nagrywanie automatycznie, gdy uczestnicy połączą się ze zdalnym komputerem, lub możesz rozpocząć nagrywanie w dowolnym momencie z panelu Hands-on Lab.

Po nagraniu komputera zdalnego program Training Manager pobiera i instaluje program Webex Player na komputerze. Musisz użyć Webex Player, aby odtworzyć nagranie.

1

W oknie Sesja wybierz pozycję Lab > Hands-on Lab Options.

2

Zaznacz opcję Nagrywaj komputery zdalne automatycznie, gdy uczestnicy siępołączą.

3

W obszarze Nagraj do folderu na komputerzezdalnym wpisz lokalizację folderu, w którym ma być przechowywane nagranie.

Folder jest przechowywany na komputerze zdalnym. Nazwy plików Webex Recording Format (WRF) mają rozszerzenie .wrf.

4

Wybierz opcję OK.

 • Aby rozpocząć nagrywanie z panelu Laboratorium praktyczne, wybierz komputer z listy Komputery i wybierz przyciskNagraj.
 • Aby wstrzymać i wznowić nagrywanie, wybierz komputer z listy Komputery i wybierz przyciskWstrzymaj.
 • Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz komputer z listy Komputery i wybierz przyciskZatrzymaj.

Przypisywanie komputerów podczas praktycznych sesji laboratoryjnych

Jeśli wybrano opcję Przypisz uczestników do komputerów ręcznie, można przypisać komputery do uczestników w oknie dialogowym Rozpocznij praktyczne potwierdzenie laboratorium, w panelu Laboratorium praktyczne lub w menu Laboratorium.

Jeśli wybrano opcję planowania, aby obsługiwać ponad 500 uczestników tej sesji, liczba uczestników, którzy mogą uzyskać dostęp do komputera Hands-on Lab, jest ograniczona do 50.

1

Wybierz opcję Przypisz komputery.

2

W obszarze Nieprzypisane uczestnicywybierz uczestników, których chcesz przypisać do określonego komputera.

3

W obszarze Komputerywybierz komputer, który chcesz przypisać do wybranego uczestnika, a następnie wybierz pozycję Przypisz.

4

Aby przekazać kontrolę nad komputerem określonemu uczestnikowi, wybierz opcję Przekaż kontrolę.

5

Wybierz opcję OK.

6

Wybierz opcję Gotowe w oknie dialogowym Rozpocznij praktyczne potwierdzenie laboratoryjne.

Aby uchylić przypisanie uczestnika, wybierz pozycję Laboratorium > Przypiszkomputery. W oknie dialogowym Przypisywanie komputerów wybierz nazwę uczestnika i wybierz pozycję Cofnijprzypisanie.

Emituj wiadomość do uczestników

1

Na panelu Laboratorium praktyczne wybierz przycisk Broadcast Message (Rozgłasz wiadomość).

2

Wybierz opcję Wszystkie lub wybierz komputer zdalny, do którego chcesz wyemitować wiadomość.

3

Wpisz wiadomość i wybierz przycisk OK.

Twoja wiadomość pojawi się na pulpitach wybranych uczestników.

Odpowiadanie na prośbę o pomoc

Jeśli uczestnik poprosi o pomoc, wskaźnik Poproś o pomoc pojawi się obok imienia i nazwiska uczestnika w panelu Laboratorium praktyczne.

1

Wybierz wskaźnik Poproś o pomoc.

2

Wpisz wiadomość i wybierz przycisk OK.

Wiadomość pojawi się na pulpicie uczestnika.


 

Następnie możesz połączyć się ze zdalnym komputerem uczestnika i użyć przeglądarki czatu, aby nadal pomagać uczestnikowi.

Przejęcie kontroli nad praktycznym komputerem laboratoryjnym

1

Połącz się z komputerem zdalnym.

2

W panelu Hands-on Lab Manager wybierz przycisk Pass Control.

Masz teraz kontrolę nad komputerem zdalnym.

Poproś wszystkich o powrót z laboratoriów

Podczas sesji Hands-on Lab możesz poprosić wszystkich uczestników o powrót z sesji Hands-on Lab do głównej sesji szkoleniowej. Możesz wybrać, aby uczestnicy wrócili natychmiast, lub możesz dać im limit czasu na powrót.

1

Wybierz lab > poproś wszystkich ozwrot.

2

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz w obrębie i wybierz czas w minutach z listy rozwijanej. Ta opcja daje uczestnikom czas na ukończenie zadań, nad którymi pracują.

 • Wybierz natychmiast i zakończ wszystkie sesje po 30 sekundach.

3

Wybierz opcję OK.

Wszyscy uczestnicy otrzymują wiadomość z prośbą o powrót z Hands-On Lab. Sesje Hands-on Lab kończą się w wyznaczonych godzinach.

Zakończ praktyczną sesję laboratoryjną

Aby zakończyć sesję laboratorium hands-on, wybierz Lab > End Hands-on Lab.

Sesja Hands-on Lab kończy się dla wszystkich uczestników.


Jeśli sesje Hands-on Lab nie zakończą się ręcznie, zakończą się one automatycznie po wygaśnięciu rezerwacji na komputery Hands-on Lab. Na ekranie pojawi się komunikat na 15 minut przed wygaśnięciem rezerwacji. Jeśli komputery nie zostały zarezerwowane na kolejną sesję szkoleniową, można nadal łączyć się z komputerami w laboratorium praktycznym. Jeśli host nowej sesji spróbuje połączyć się z komputerami zastrzeżonymi, użytkownik zostanie odłączony od komputerów zarezerwowanych.