Dodaj spotkanie Webex

Jeśli administrator nie zainstalował dodatku Webex Scheduler, możesz przejść do usługi Microsoft AppSource i zainstalować aplikację samodzielnie.

1

Przejdź do witryny Microsoft AppSource.

2

Wyszukaj dodatek Webex Scheduler.

3

Wybierz pozycję Pobierz teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po dodaniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Ustawianie witryny webex w programie Outlook.

Przed zaplanowaniem spotkania za pomocą harmonogramu Webex należy określić witrynę Webex, która ma być używana z kontem.

1

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w grupie Cisco Webex na wstążce wybierz pozycję Dodaj spotkanie Webex.

Dodaj spotkanie Webex

Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Nowe zdarzenie > Cisco Webex Scheduler Harmonogram Webex > Dodaj spotkanie Webex.


 

Aby wyświetlić tę opcję, Ty lub Twój administrator musicie dodać dodatek Webex Scheduler, a administrator witryny Webex musi skonfigurować Webex Scheduler dla platformy Microsoft 365.

Zostanie wyświetlony ekran powitalny.

2

Wybierz pozycję Rozpocznij.

3

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny webex, którego chcesz użyć, w formacie firmy.webex.com, a następnie wybierz pozycję Dalej .

Jeśli zobaczysz komunikat, który Preferencje Webex chce wyświetlić w nowym oknie, wybierz Zezwalaj.

4

Ekran logowania zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki. Wprowadź swój adres e-mail platformy Microsoft 365, a następnie wybierz pozycję Dalej.

5

Wprowadź hasło platformy Microsoft 365, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

Jeśli widzisz komunikat Pozostań zalogowany?, wybierz pozycję Tak, aby zmniejszyć liczbę logowań.

6

Wybierz pozycję Dodaj spotkanie Webex, aby dodać spotkanie Webex do terminu. Jeśli wolisz dodać spotkanie Webex Personal Room podczas dodawania spotkania Webex do terminu w programie Outlook, zmień domyślny typ spotkania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie domyślnego typuspotkania.

Po ustawieniu witryny Webex można dodać spotkanie Webex do dowolnego terminu utworzonego w programie Outlook.

1

Utwórz termin w programie Outlook.

2

Wprowadź nazwę, lokalizację oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

3

Jeśli termin ma się powtarzać, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji klasycznej wybierz pozycję Cykl na wstążce, a następnie wybierz, jak często ten termin ma się powtarzać i kiedy ma się kończyć.
 • W aplikacji internetowej kliknij listę rozwijaną w polu Powtórz i wybierz, jak często i kiedy ma się kończyć spotkanie.
4

Aby zaprosić inne osoby, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji klasycznej wybierz pozycję Zaproś uczestników, a następnie wpisz co najmniej jeden adres e-mail w polu Wymagane.
 • W aplikacji internetowej wpisz co najmniej jeden adres e-mail w polu Zaproś uczestników.
5

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w grupie Cisco Webex na wstążce w programie Outlook wybierz pozycję Dodaj spotkanie Webex.

Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz cisco Webex Scheduler i z listy rozwijanej wybierz pozycję Dodaj spotkanie Webex.

Po kilku chwilach łącze do spotkania jest dodawane do pola lokalizacji, a szczegóły spotkania są dodawane do treści terminu.


 

Jeśli napotkasz błąd po próbie dodania spotkania do Webex Meetings, możesz zobaczyć szczegóły błędu nad treścią terminu.

6

(Opcjonalnie) Edytuj opcje spotkania, takie jak dodawanie alternatywnego hosta lub współgospodarza (witryny WBS40.9 lub nowsze). W przypadku witryn WBS40.12 i nowszych można również ustawić ton wejścia i wyjścia, zmienić hasło spotkania lub dodać kod śledzenia.

 • Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w grupie Cisco Webex na wstążce w programie Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.
 • Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex.

Wybierz pozycję Aktualizuj spotkanie po zakończeniu edytowania opcji spotkania.

7

Wybierz pozycję Wyślij.

Termin zawiera szczegóły spotkania, w tym link umożliwiający dołączenie do spotkania. Możesz skopiować link i udostępnić go innym osobom.

Co dalej?

W zależności od ustawień witryny może być możliwe zintegrowanie kalendarza platformy Microsoft 365 z witrynąWebex. Dostęp do spotkań Webex zaplanowanych na platformie Microsoft 365 można uzyskać z poziomu aplikacji Spotkania w widoku nowoczesnym.

Wygodnie jest rozpocząć spotkanie, które zostało zaplanowane za pomocą harmonogramu Webex w programie Microsoft Outlook, lub dołączyć do niego.

Aby rozpocząć spotkanie lub dołączyć do niego, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz link w kalendarzu zaproś w Outlooku.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu do kalendarza.
 • Dołącz telefonicznie, wybierając numer w kalendarzu zaproś.
 • Wybierz pozycję Dołącz na urządzeniu wideo zarejestrowanym w chmurze. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Po zaplanowaniu spotkania możesz w dowolnym momencie edytować je za pomocą programu Outlook. Możesz zmienić uczestników, informacje o spotkaniu, takie jak data i godzina, opcje spotkania, a także usunąć spotkanie Webex.

Podczas edytowania zaplanowanego spotkania do uczestników jest wysyłane zaktualizowane zaproszenie pocztą e-mail, a informacje o spotkaniu w witrynie sieci Webex są aktualizowane.

1

W kalendarzu programu Outlook edytuj zaplanowane spotkanie.

2

Zmień dowolną z następujących opcji:

 • Aby dodać uczestników, wybierz opcję Wymagane.

 • Edytuj temat, lokalizację, datę, godzinę lub cykl.

Szczegóły spotkania Webex wyglądają podobnie do następujących:

3

Zmień opcje spotkania Webex. Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w grupie Cisco Webex na wstążce w programie Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.

Preferencje

Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Cisco Webex Scheduler Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex.

Wybierz pozycję Aktualizuj spotkanie po zakończeniu edytowania opcji spotkania.

4

Wybierz opcję Wyślij aktualizację.

Możesz zmienić domyślny typ spotkania Webex, który będzie używany podczas dodawania spotkania do terminu w programie Outlook:
 • Wygeneruj łącze do jednorazowego spotkania— każde spotkanie ma unikatowy link do spotkania i adres wideo.

 • Użyj linku Mój pokój osobisty— wszystkie spotkania używają linku Pokój osobisty jako linku do spotkania, a adresu wideo w pokoju osobistego jako adresu wideo.

1

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w grupie Cisco Webex na wstążce w programie Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.

Preferencje

Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Nowe zdarzenie > Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex.

2

Wybierz domyślny typ spotkania w obszarze Łącze do spotkania Webex i wybierz pozycję Zapisz .

Zmiana dotyczy wszystkich przyszłych spotkań Webex, które dodasz do terminów.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna Webex używana do spotkań, można określić, która witryna ma być używana podczas dodawania spotkania Webex do terminu w programie Outlook.

1

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, w grupie Cisco Webex na wstążce w programie Outlook wybierz pozycję Preferencje Webex.

Preferencje programu Webex

Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Nowe zdarzenie > Cisco Webex Scheduler Cisco Webex Scheduler > Preferencje Webex.

2

Wybierz opcję Zmień witrynę Webex.

3

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dalej.

4

Wybierz domyślny typ spotkania, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Jeśli aplikacja została zainstalowana samodzielnie i nie chcesz już planować spotkań za pomocą Webex Scheduler, możesz usunąć aplikację. Jeśli aplikacja została zainstalowana przez administratora, skontaktuj się z administratorem, aby ją usunąć.

1

Jeśli używasz programu Outlook dla komputerów stacjonarnych, wybierz pozycję Pobierz dodatki w grupie Dodatki na wstążce programu Outlook.

Jeśli używasz aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Więcej opcji > pozycję Pobierz dodatki.

2

Wybierz pozycję Moje dodatki w oknie Dodatki platformy Microsoft 365.

3

Zlokalizuj Cisco Webex Scheduler i wybierz > Usuń Więcej.

Dodatek Webex Scheduler