Zezwalanie użytkownikom na dodawanie informacji o sesji do kalendarzy

Ta procedura dotyczy tylko Webex Meetings, Webex Trainingi Webex Events (klasycznych ). Ta procedura służy do włączania funkcji iCalendar w witrynie i wyświetlania przycisku Dodaj do mojego kalendarza na stronie informacji o sesji Webex . iCalendar jest standardowym formatem kalendarza. Dzięki iCalendar użytkownicy mogą udostępniać informacje kalendarza i automatycznie aktualizować swoje harmonogramy.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru iCalendar (Pokaż dodaj do mojego kalendarza dla spotkań, szkoleń i wydarzeń (klasyczny)).

3

Wybierz aktualizuj .

Zezwalanie użytkownikom Unified MeetingPlace na dołączanie do spotkań zewnętrznych

Ta procedura dotyczy tylko Centrum spotkań . Ustaw domyślne zachowanie w harmonogramie spotkania i harmonogramie narzędzi zwiększających produktywność, aby określić, czy zezwolić uczestnikom znajdującym się w publicznym Internecie na dołączenie do spotkania. Opcja ta musi być najpierw włączona dla gospodarza spotkania, aby umożliwić uczestnikom zewnętrznym dołączenie do spotkania. Jeśli ustawienie nie jest zaznaczone w harmonogramie, tylko uczestnicy w tej samej sieci wewnętrznej mogą dołączyć do spotkania.

Przed rozpoczęciem

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy witryna webex jest aprowizowana z następującymi elementami:

  • Opcja integracji Unified MeetingPlace

  • Opcja Webex Node for MCS

1

Aby skonfigurować nowego użytkownika, na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy > Dodaj użytkownika. Aby zaktualizować istniejące konto użytkownika, wybierz pozycję Użytkownicy > pozycję Edytuj użytkownika, a następnie wybierz użytkownika.

2

Przewiń w dół do sekcji Uprawnienia.

3

Obok pozycji Centrumspotkań wybierz pozycję Zezwalaj na uczestników zewnętrznych.

4

Wybierz pozycję Dodaj lub Aktualizuj , aby zapisać zmiany.

5

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny.

6

Przewiń w dół do pozycji Ustawienia integracji z ujednoliconym miejscem spotkań.

7

Aby zezwolić na uczestników zewnętrznych, zaznacz opcję Domyślni zewnętrzni uczestnicyMP.

8

Wybierz pozycję Aktualizuj , aby zapisać zmiany.

Zezwalanie użytkownikom na korzystanie z wiadomości tekstowych

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.

2

W obszarze Opcje witrynyzaznacz pole wyboru Włącz wiadomości tekstowe (SMS ).

3

Wybierz Aktualizuj.

Zezwalanie użytkownikom na planowanie spotkań i sesji szkoleniowych dla innych użytkowników

Ta procedura dotyczy tylko Webex Meetings i Webex Training.

Przed rozpoczęciem

Użytkownicy, którzy planują spotkania, muszą mieć konto hosta Webex .

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje planowania spotkań zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą zezwalać innym użytkownikom na planowanie spotkań w ich imieniu .

3

Wybierz Aktualizuj.

Zezwalanie użytkownikom na drukowanie lub zapisywanie udostępnianego pliku

Ta procedura dotyczy tylko spotkań, wydarzeń (klasycznych) i szkoleń .

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do sekcji Konfiguracja > typowe ustawienia witryny > opcje.

2

W sekcji Opcje witrynyzaznacz pole wyboru Zezwalaj na drukowanie/zapisywanie w udostępnianiu dokumentów.

3

Wybierz Aktualizuj.

Usuń zaznaczenie tej opcji, aby uniemożliwić uczestnikom drukowanie lub pobieranie pliku podczas udostępniania.