Dodeljivanje uloga korisnicima

U kontrolnom čvorištu možete saznati više o različitim nivoima privilegija i podesiti administratora klijenta. Administratori klijenata mogu biti puni administratori, administratori podrške, administratori korisnika i uređaja, administratori uređaja, administratori koji su samo za čitanje ili službenici usaglašenosti. Uz pune administratorske privilegije, možete da dodelite jednu ili više uloga bilo kom korisniku u vašoj organizaciji.

Uvek ćete želeti da imate više administratora za organizaciju. To je najbolja praksa i uvek će vam omogućiti da napravite administrativne promene ako neko od administratora nije dostupan.

Korisnicima u vašoj organizaciji mogu biti dodeljene određene administrativne uloge da bi utvrdili šta mogu da vide i imaju pristup u kontrolnom čvorištu. Kada dodelite određene administrativne uloge, pojednostavčujete odgovornosti i olakšavate odgovornost administratora. Službenici za usaglašenost mogu da traže određene osobe u vašoj kompaniji, pronađu sadržaj koji su delili ili da pretražuju određeni prostor, a zatim da generišu izveštaj o svojimnalazima.


1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite naopciju "Korisnici" i odaberite korisnika.

2

U okviru Uloge i bezbednostizaberite stavku Administratorskeuloge ili pristup usluzi.

3

Izaberite ulogu koju ćete dodeliti tom korisniku.

Da biste korisniku dodelili administratora Webex lokacije, pored uloga administratora Webex lokacije kliknite na dugme"Uredi" i odaberite ulogu za svaku Webex lokaciju kojom želite da korisnik upravlja.

4

Izaberite sačuvaj.

Lista svih ili određenih administratora u kontrolnom čvorištu

Na primer, ako želite da vidite listu službenika za usaglašenost u vašoj organizaciji, možete da koristite padajuću listu samo da biste pokazali oficire usaglašenosti.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku "Korisnici" i izaberite karticu "Administratori".

2

Kliknite na padajuću listu uloga administratora i izaberite ulogu administratora koju želite da prikažete.

Izvoz liste administratora kao CSV datoteke

Možete da izvezete punu ili filtriranu listu administratora u vašoj organizaciji kao CSV datoteku da biste im masovno upravljali. Sledeća tabela prikazuje podatke koje CSV datoteka izvozi.

Ime kolone

Opis

Ime

Ime administratora.

Prezime

Prezime administratora.

Ime za prikaz

Ime koje se prikazuje za administratora u Webexu.

ID/e-pošta korisnika

Jedinstveni ID i e-adresa administratora.

Uloga administratora

Administratorske uloge dodeljene administratoru.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu go to Users.

2

Izaberite karticu Administratori ili spoljni administratori.

3

Kliknite na dugmeIkona "Umetnuti izvoz" Izvezi u gornjem desnom redu.

CSV datoteka se automatski preuzima kada bude spremna.

 

Ako ste izvezli filtriranu listu, sačekajte da CSV datoteka bude spremna pre nego što promenite filter. Promena filtera dovodi do uključivanja CSV datoteke u ažurirane filtere.

Uloge organizacije

Svaka uloga određuje nivo privilegija koji imate u kontrolnom čvorištu. Ako imate privilegije punog administratora, možete da dodelite jednu ili više uloga bilo kom korisniku u vašoj organizaciji.

Kada prvi put podesite nalog, administrator iz partnerske organizacije postaje potpuni administrator vaše organizacije i može da podesi dodatne administratore. Po podrazumevanoj vrednosti, dodatni korisnici koje dodate nemaju administrativne privilegije.

Pristup

Pun administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Korisnik i administrator uređaja

Administrator uređaja

Službenici za usaglašenost

Napredni pristup rešavanju problema

Dodavanje/brisanje korisnika i dodeljivanje licenci

Samo za čitanje

Dodeljivanje uloga korisnicima

Samo za čitanje

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Smernice i predlošci preduzeća

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Postavke organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Webex upravljanje lokacijom

Samo za čitanje

Evidencija nadgledanja radnji administratora

Pristup sadržaju koji je kreirao korisnik

Pravna zadrška

Pristup pridruživanju sastancima u toku

Pristup sastancima uživo

Obaveštenja o e-pošti proizvoda

U zavisnosti od uloge koju dodeljujete korisniku, oni mogu imati pristup:

Uloga naprednog pristupa rešavanju problema

Ova uloga omogućava punim administratorima, administratorima koji su samo za čitanje i administratorima podrške da pristupe stranici "Sastanak uživo" na kartici "Rešavanje problema" i omogućava punim administratorima da se pridruže sastancima koji su u toku samo klikom na dugme. Ako učesnici imaju problema tokom sastanaka, administratori sa ovom ulogom mogu brzo da pronađu te sastanke da bi se pridružili i pomogli u rešavanju problema.

Više informacija o stranici "Sastanak uživo" i funkciji "Pridruživanje administratoru" potražite u članku Napredna dijagnostika i rešavanje problema u kontrolnom čvorištu.


Puni administratori mogu da dodele ulogu programa Advanced Troubleshooting Access drugom punom administratoru, administratoru koji je samo za čitanje ili administratoru podrške u njihovoj organizaciji. Puni administratori ne mogu sebi da dodele ulogu naprednog pristupa rešavanju problema. Drugi puni administrator mora da im dodeli ulogu.

Uloge administratora Webex lokacije

Administratori Webex lokacije imaju pristup samo korisnicima i postavkama za Webex lokaciju kojoj su dodeljeni u kontrolnom čvorištu. Možete da dodelite korisnika kao administratora za više Webex lokacija. Ako vaša organizacija ima mnogo Webex lokacija za upravljanje, dodelite korisnike kao Webex lokaciju, Webex korisnika ili Webex administratore koji su samo za čitanje da bi definisali vlasništvo i podelili administrativne odgovornosti za svaku Webex lokaciju.

Administratori Webex lokacije i administratori Webex korisnika mogu da upravljaju samo postavkama vezanim za Webex sastanke za korisnike u korisničkim organizacijama kojima su dodeljeni.


Administratori Webex lokacije ne koriste licencu webex sastanaka za Webex lokaciju kojoj su dodeljeni, ali neće imati privilegije domaćina. Ako želite da administrator Webex lokacije ima privilegije hostinga, onda im možete dodeliti licencu domaćina.

Pristup

Administrator Webex lokacije

Administrator korisnika Webexa

Administrator samo za čitanje na Webexu

Upravljanje korisnicima

(korisničke postavke)

(korisničke postavke)

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Licence*

Samo za čitanje

Dodeli uloge*

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Konfiguracija sajta*

Samo za čitanje

Samo za čitanje


*Samo za njihove dodeljene Webex lokacije.

Uloge spoljnog administratora

Možete da dodate bilo koga izvan vaše organizacije kao spoljnog administratora. Administratori partnerske organizacije se takođe smatraju spoljnim administratorima u vašoj organizaciji. Takođe možete da upravljate privilegijama spoljnog administratora i da ih definišete kao spoljne pune administratore, spoljne administratore koji samo za čitanje i administratore koji ih ovladaju. Administratori obezbeđivanja se dodaju kada partner obezbedi vaše Webex naloge za usluge.

Spoljne administratore možete da uklonite iz svoje organizacije u bilo kom trenutku. Međutim, sve dok postoji aktivna prodajna veza između vaše organizacije i partnera od kog ste kupili usluge, onda taj partner može da povrati pristup vašoj organizaciji tako što će sebi dodeliti ulogu administratora za obezbeđivanje, što znači da će partner uvek imati pristup vašoj organizaciji. Partner ne može sebi da dodeli pristup kao punopravnom administratoru. Ako ne želite da partner od kojeg ste kupili usluge uopšte ima pristup vašoj organizaciji, onda morate da se obratite partneru.


Svi izvan vaše organizacije koji imaju pristup kontrolnom čvorištu vaše organizacije prikazani su u odeljku "Korisnici" u okviru kartice "Spoljni administratori".

Osoblje za podršku koje pristupa vašoj organizaciji obično će imati ulogu administratora koji je samo za čitanje. Administratorski pristup samo za čitanje se automatski opoziva nakon nekog vremena. Možete da odobrite ili zabranite administrativni pristup bilokome.

Pristup

Spoljni puni administrator

Spoljni administrator samo za čitanje

Obezbeđivanje administratora

Upravljanje korisnicima

Samo za čitanje

X

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

X

Smernice i predlošci preduzeća

Samo za čitanje

X

Rešavanje problema

Samo za čitanje

X

Metrika podrške i obaveštenja

Samo za čitanje

X

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

✔ za usluge koje je partner prodao.

Dodeljivanje uloga

Samo za čitanje

X

Nalozi za nabavku

X

✔ za usluge koje je partner prodao.

Dodavanje i brisanje lokacija

✔ Za lokacije koje pripadaju pretplati koju je partner prodao.

X

✔ za usluge koje je partner prodao.

Dodaj spoljne administratore

X

X

X


Spoljni administratori ne mogu da dodaju dodatne spoljne administratore vašoj organizaciji.

Dodelite spoljne administratore kao potpune, samo za čitanje ili administratore koji se nalaže da bi jasno definisali koje su njihove odgovornosti u vašoj organizaciji. Deljenje administrativnih odgovornosti takođe može da obezbedi veću odgovornost unutar vaše organizacije.

Uloga punog administratora prodaje i administratora prodaje

Uloge punog administratora prodaje i administratora prodaje dostupne su samo partnerskim organizacijama u kontrolnom čvorištu. Puni administratori i drugi puni administratori prodaje partnerskih organizacija mogu da dodele prodaju punu ulogu administratora ili ulogu administratora prodaje drugim korisnicima.

Punopravni administratori prodaje i administratori prodaje koji naruče Webex nalog za servis mogu da kreiraju novu organizaciju kupca ili da naruče postojeći nalog. Ako potpuni administrator prodaje ili administrator prodaje kreira novu organizaciju kupaca, automatski će biti dodeljene pune administratorske privilegije organizaciji kupca. Ako klijent postoji, odobrava im se uloga administratora.


U bilo kom trenutku, ceo administrator u organizaciji klijenata može da promeni ili ukloni ulogu administratora iz partnerske organizacije. Međutim, ako je vaša organizacija prodala usluge kupcu, uvek ćete imati pristup kontrolnom čvorištu klijenta kao administratoru za obezbeđivanje. Svi administratori unutar partnerske organizacije će takođe nastaviti da imaju administrativni pristup kontrolnom čvorištu klijenta ako bar jedan od njih ostane sa ulogom administratora u organizaciji klijenata.

Pristup

Pun administrator

Kompletan administrator prodaje

Administrator prodaje

Obezbeđivanje administratora

Upravljanje partnerskom organizacijom

Upravljanje organizacijom klijenata

(Svi klijenti kojima upravlja partnerska organizacija.)

(samo dodeljeni kupci.)

(samo dodeljeni kupci.)

Dodeljivanje uloga administratora prodaje

Obezbeđivanje Webex porudžbina za partnersku organizaciju

Obezbeđivanje Webex porudžbina za kupce

✔ za usluge koje je partner prodao.

Započnite i upravljajte Webex suđenjima

Dodeljivanje uloge punopravnog administratora prodaje ili administratora prodaje korisnicima

Kao punopravni administrator ili administrator prodaje, svakom korisniku u vašoj organizaciji možete dodeliti ulogu punog administratora prodaje ili administratora prodaje.


Ako imate pune uloge administratora i prodaje, možete ukloniti punu ulogu administratora prodaje iz sebe i dodeliti je drugom korisniku.

Korisnik može da ima ulogu punog administratora prodaje ili administratora prodaje zajedno sa tim da bude potpuni administrator.

1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Administratorii izaberite stavku Novi administratori.

2

Unesite e-poruku korisnika kojeg želite da dodate kao administratora prodaje i kliknite na dugme Proveri valjanost.

3

Odaberite da korisnik bude:

  • Administrator prodaje ako želite da im dodelite određene kupce za upravljanje.
  • Prodajte ceo administrator ako želite da oni upravljaju svim kupcima u vašoj organizaciji.
4

Kliknite na dugme U redu.

Dodeljivanje kupaca administratoru prodaje

Administratori prodaje mogu da pristupe samo organizacijama kojima ste ih dodelili za upravljanje.

1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.comprogramu , idite kod administratora i izaberite administratora.

2

U okviru Upravljanje organizacijamakupaca unesite ime organizacije kupca ili ID organizacije kojima želite da upravlja administrator prodaje.

3

Kliknite na dugme Dodaj.