Přiřazení rolí uživatelům

V Centru řízení se můžete dozvědět o různých úrovních oprávnění a nastavit správce zákazníků. Správci zákazníků mohou být úplní správci, správci podpory, správci uživatelů a zařízení, správci zařízení, správci jen pro čtení nebo úředníci pro dodržování předpisů. S úplnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.

Vždy budete chtít mít více než jednoho správce pro organizaci. Je to osvědčený postup a vždy vám umožní provádět změny správy, pokud některý ze správců není k dispozici.

Uživatelům v rámci vaší organizace mohou být přiřazeny konkrétní role pro správu, aby bylo možné určit, co mohou vidět a k čemu mají přístup v Centruřízení. Přiřazením konkrétních rolí pro správu zjednodušíte odpovědnosti a usnadníte odpovědnost správců. Pracovníci pro dodržování předpisů mohou vyhledat konkrétní lidi ve vaší společnosti, najít obsah, který sdíleli, nebo prohledat konkrétní prostor a poté vygenerovat zprávu o svýchzjištěních.


1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Uživateléa vyberte uživatele.

2

V části Role a zabezpečení klikněte na Role správce nebo Přístup keslužbě.

3

Vyberte roli, kterou chcete tomuto uživateli přiřadit.

Chcete-li přiřadit uživatele jako správce webu Webex, vedle rolí správce webu Webexklikněte na Upravit a vyberte roli pro každý web Webex, který má uživatel spravovat.


 

Pokud uživatelé s existujícími rolemi správce služeb (například správce webu Webex) získají nebo ztratí roli správce na úrovni organizace, mohou být jejich role správce služeb změněny. Měli byste zkontrolovat role správce služby pro tyto uživatele, abyste se ujistili, že jsou správné.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Seznam všech nebo určitých správců v Centru řízení

Pokud například chcete zobrazit seznam kontrolorů dodržování předpisů ve vaší organizaci, můžete pomocí rozevíracího seznamu zobrazit pouze pracovníky pro dodržování předpisů.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Uživateléa vyberte kartu Správci.

2

Klikněte na rozevírací seznam rolí správce a vyberte roli správce, kterou chcete zobrazit.

Export seznamu správců jako souboru CSV

Úplný nebo filtrovaný seznam správců ve vaší organizaci můžete exportovat jako soubor CSV a hromadně je spravovat. V následující tabulce jsou uvedena data, která soubor CSV exportuje.

Název sloupce

Popis

Křestní jméno

Křestní jméno správce.

Příjmení

Příjmení správce.

Zobrazované jméno

Název, který se zobrazuje pro správce ve Webexu.

ID / e-mail uživatele

Jedinečné ID a e-mailová adresa správce.

Role správce

Role správce přiřazené správci.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte kartu Administrators nebo Externí správci.

3

Klikněte na tlačítko ExportovatIkona vloženého exportu vpravo nahoře.

Soubor CSV se automaticky stáhne, jakmile je připraven.

 

Pokud jste exportovali filtrovaný seznam, počkejte před změnou filtru, dokud nebude soubor CSV připraven. Změna filtru způsobí, že soubor CSV bude obsahovat aktualizované filtry.

Organizační role

Každá role určuje úroveň oprávnění, kterou máte v Centru řízení. Pokud máte úplná oprávnění správce, můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.

Při prvním nastavení účtu se správce z partnerské organizace stane úplným správcem vaší organizace a může nastavit další správce. Ve výchozím nastavení nemají další uživatelé, které přidáte, žádná oprávnění správce.


V této tabulce jsou uvedeny pouze role pro správu v rámci celé organizace. Další informace o rolích správce specifických pro službu, jako je správce webu Webex a správce kontaktního centra Webex, si o nich můžete přečíst v následujících částech.

Access

Plnohodnotný správce

Správce jen pro čtení

Správce podpory

Správce uživatelů a zařízení

Správce zařízení

Compliance officeri

Přístup k pokročilému řešení potíží

Přidání/odstranění uživatelů a přiřazení licencí

Pouze pro čtení

Přiřazení rolí uživatelům

Pouze pro čtení

Správa zařízení

Pouze pro čtení

Zásady společnosti a šablony

Pouze pro čtení

Analytika a přehledy

Pouze pro čtení

Řešení potíží

Pouze pro čtení

Licence a upgrady

Pouze pro čtení

Nastavení organizace

Pouze pro čtení

Integrace aplikací

Pouze pro čtení

Správa webů Webex

Pouze pro čtení

Protokol auditu akcí správce

Přístup k obsahu vytvářenému uživateli

Právní zadržení

Přístup ke schůzkám, které se účastní připojování

Přístup k živým schůzkám

E-mailová oznámení o produktech

V závislosti na roli, kterou uživateli přiřadíte, může mít uživatel přístup k:

Role přístupu pro pokročilé poradce při potížích

Tato role umožňuje úplným správcům, správcům jen pro čtení a správcům podpory přístup ke stránce Live Meeting na kartě Poradce při potížích a umožňuje úplným správcům připojit se ke probíhajícím schůzkám pouhým kliknutím na tlačítko. Pokud mají účastníci během schůzek problémy, správci s touto rolí mohou tyto schůzky rychle najít, ke kterým se mohou připojit, a pomoci je vyřešit.

Další informace o stránce Live Meeting a funkci Připojení správce naleznete v tématu Rozšířená diagnostika a řešení potíží v Centru řízení.


Úplní správci mohou přiřadit roli Přístup pro pokročilé uživatele jinému úplnému správci, správci jen pro čtení nebo správci podpory v rámci své organizace. Úplní správci si nemohou přiřadit roli přístupu pro pokročilé poradce při potížích. Roli jim musí přiřadit jiný úplný správce.

Role správce webu Webex


Role správce webu Webex můžete přiřadit pouze uživatelům na webech schůzek spravovaných Centrem řízení. Tyto role nelze přiřadit v Centru řízení ke správě webů schůzek spravovaných správou webu.

Správci webu Webex mají přístup pouze k uživatelům a nastavením webu Webex, ke kterému jsou přiřazeni v Centru řízení. Uživatele můžete přiřadit jako správce pro více než jeden web Webex. Pokud má vaše organizace ke správě mnoho webů Webex, přiřaďte uživatele jako web Webex, uživatele Webex nebo správce Webex jen pro čtení, abyste definovali vlastnictví a rozdělili odpovědnosti za správu pro každý web Webex.

Správci webu Webex a správci uživatelů Webex mohou spravovat pouze nastavení související se schůzkami Webex pro uživatele v organizacích zákazníků, ke kterým jsou přiřazeni.


Správci webu Webex nepoužívají licenci Webex Meetings pro web Webex, ke kterému jsou přiřazeni, ale nebudou mít žádná oprávnění hostitele. Pokud chcete, aby správce webu Webex měl oprávnění k hostování, můžete mu přiřadit hostitelskou licenci.

Access

Správce webu služby Webex

Správce uživatelů služby Webex

Správce služby Webex pouze pro čtení

Správa uživatelů

(Uživatelská nastavení)

(Uživatelská nastavení)

Pouze pro čtení

Analytika a přehledy

Pouze pro čtení

Pouze pro čtení

Pouze pro čtení

Licence*

Pouze pro čtení

Přiřazení rolí*

Jen pro čtení

Pouze pro čtení

Konfigurace lokality*

Pouze pro čtení

Pouze pro čtení


* Pouze pro přiřazené weby Webex.

Role správce kontaktního centra Webex

Kontaktní centrum Webex poskytuje vyhrazenou roli správce služby Kontaktní centrum, která uživatelům umožňuje spravovat a spravovat službu a licence kontaktního centra. Tuto roli lze přiřadit externím správcům a uživatelům v rámci organizace zákazníka. Další informace o rolích správce Kontaktního centra najdete v tomto článku.

Následující tabulka popisuje oprávnění specifická pro kontaktní centrum všech rolí správce Centra řízení:

Organizace zákazníků

Externí organizace

Partnerská organizace

Jakákoli jiná organizace

Plnohodnotný správce

 • Umí spravovat všechny funkce kontaktního centra.

 • Může provádět všechny aktivity správy uživatelů pro kontaktní centrum, jako například:

  • Přidejte nebo odeberte uživatele v organizaci zákazníků.

  • Přiřazujte, upravujte nebo odebírejte licence kontaktního centra uživatelům.

  • Přidejte nebo odvolejte roli správce služeb Kontaktního centra od externích správců.

Může provádět všechny činnosti správy podobně jako úplní správci z organizace zákazníků, s následující výjimkou:

 • Správce nemůže přidat nebo odvolat roli správce služby Kontaktní centrum od jiných externích správců.

Správce služby kontaktního střediska

Nedefinováno

Může provádět všechny činnosti správy podobně jako úplní správci z organizace zákazníků, s následující výjimkou:

 • Správce nemůže přidat nebo odvolat roli správce služby Kontaktní centrum od jiných externích správců.

Správce zřizování

Nedefinováno

 • Může provádět všechny činnosti správy kontaktního centra, které může provádět úplný správce partnera.

 • Nelze provádět žádné aktivity správy uživatelů a lze zobrazit pouze seznam dalších externích správců v organizaci.

Nedefinováno

Správce jen pro čtení

Nelze získat přístup k rozhraním pro správu Kontaktního centra Webex (Centrum řízení a Portál pro správu).

Má přístup k rozhraním pro správu Kontaktního centra Webex (Centrum řízení a Portál pro správu) pouze v režimu jen pro čtení.

Role externího správce

Jako externího správce můžete přidat kohokoli mimo vaši organizaci. Správci z partnerské organizace jsou také považováni za externí správce ve vaší organizaci. Můžete také spravovat oprávnění externího správce a definovat je jako externí úplné správce, externí správce jen pro čtení a správce zřizování. Správci zřizování se přidávají, když partner zřídí vaše objednávky služeb Webex.

Externí správce můžete z organizace kdykoli odebrat. Pokud ale mezi vaší organizací a partnerem, od kterého jste zakoupili služby, existuje aktivní prodejní vztah, může tento partner znovu získat přístup k vaší organizaci tím, že si přiřadí roli správce zřizování, což znamená, že partner bude mít vždy přístup k vaší organizaci. Partner si nemůže přiřadit přístup jako úplný správce. Pokud nechcete, aby partner, od kterého jste zakoupili služby, měl vůbec přístup k vaší organizaci, musíte partnera kontaktovat.


Kdokoli mimo vaši organizaci, kdo má přístup k Řídicímu centru vaší organizace, se zobrazí v části Uživatelé na kartě Externí správci.

Pracovníci podpory, kteří přistupují k vaší organizaci, budou mít obecně roli správce jen pro čtení. Přístup správce jen pro čtení se po určité době automaticky odvolá. Přístup správce můžete udělit nebo odepřítkomukoli.

Access

Externí úplný správce

Externí správce jen pro čtení

Správce zřizování

Správa uživatelů

Pouze pro čtení

X

Správa zařízení

Pouze pro čtení

X

Zásady společnosti a šablony

Pouze pro čtení

X

Řešení potíží

Pouze pro čtení

X

Metriky a oznámení podpory

Pouze pro čtení

X

Licence a upgrady

Pouze pro čtení

✔ Za služby, které partner prodal.

Přiřadit role

Pouze pro čtení

X

Zřizování příkazů

X

✔ Za služby, které partner prodal.

Přidání a odstranění webů

✔ Pro weby patřící k předplatnému, které partner prodal.

X

✔ Za služby, které partner prodal.

Přidání externích správců

X

X

X


Externí správci nemohou do vaší organizace přidat další externí správce.

Přiřaďte externí správce jako úplné správce, správce jen pro čtení nebo správce zřizování, abyste jasně definovali, jaké jsou jejich odpovědnosti ve vaší organizaci. Rozdělení administrativních odpovědností může také zajistit větší odpovědnost v rámci vaší organizace.

Role Úplného správce prodeje a Správce prodeje

Role úplného správce prodeje a správce prodeje jsou k dispozici pouze partnerským organizacím v Centru řízení. Úplní správci a další úplní správci prodeje partnerských organizací mohou přiřadit roli úplného správce prodeje nebo roli správce prodeje jiným uživatelům.

Úplní správci prodeje a správci prodeje, kteří zřizují objednávku služby Webex, mohou buď vytvořit novou organizaci zákazníků, nebo zřídit objednávku pro existující. Pokud úplný správce prodeje nebo správce prodeje vytvoří novou organizaci zákazníků, budou jim organizaci zákazníků automaticky udělena úplná oprávnění správce. Pokud zákazník existuje, je mu udělena role správce zřizování.


Úplný správce v organizaci zákazníků může kdykoli změnit nebo odebrat roli správce z partnerské organizace. Pokud ale vaše organizace prodávala služby zákazníkovi, budete mít vždy přístup k řídicímu centru zákazníka jako správce zřizování. Všichni správci v rámci partnerské organizace budou mít i nadále přístup pro správu k řídicímu centru zákazníka, pokud alespoň jeden z nich zůstane s rolí správce v organizaci zákazníka.

Access

Plnohodnotný správce

Plnohodnotný správce prodeje

Správce prodeje

Správce zřizování

Řízení partnerské organizace

Řízení organizace zákazníků

(Všichni zákazníci spravovaní partnerskou organizací.)

(Pouze přiřazení odběratelé.)

(Pouze přiřazení odběratelé.)

Přiřazení rolí správce prodeje

Zřízení objednávek Webex pro partnerskou organizaci

Zřízení objednávek Webex pro zákazníky

✔ Za služby, které partner prodal.

Zahájení a správa zkušebních verzí Webexu

Přiřazení role Správce úplného prodeje nebo Správce prodeje uživatelům

Jako úplný správce nebo úplný správce prodeje můžete přiřadit libovolnému uživateli ve vaší organizaci roli úplného správce prodeje nebo správce prodeje.


Pokud máte role úplného správce i úplného správce prodeje, můžete odebrat roli úplného správce prodeje a přiřadit ji jinému uživateli.

Uživatel může mít roli úplného správce prodeje nebo správce prodeje spolu s úplným správcem.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Správcia klikněte na Noví správci.

2

Zadejte e-mail uživatele, kterého chcete přidat jako správce prodeje, a klikněte na Ověřit.

3

Zvolte, zda chcete uživatele nastavit jako:

 • Správce prodeje, pokud chcete přiřadit konkrétní zákazníky, aby je mohli spravovat.
 • Úplný správce prodeje, pokud chcete, aby spravovali všechny zákazníky ve vaší organizaci.
4

Klikněte na tlačítko OK.

Přiřazení zákazníků ke správci prodeje

Správci prodeje mají přístup pouze k organizacím, které jste jim přiřadili ke správě.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Správci a vyberte správce.

2

V části Správa organizací zákazníkůzadejte název organizace nebo ID organizace zákazníka, které má spravovat správce prodeje.

3

Klikněte na Přidat.