Přehled analýzy UCM Cloud

Analytické a vizualizační funkce služby Cisco UCM Cloud umožňují sledovat celkovou kvalitu hovorů a podrobnosti o využívání koncových bodů. Vizualizace a sestavy analýzy Cisco UCM Cloud poskytují partnerům a zákazníkům přehled o nastavení, efektivitě a celkovém využití jejich volajících zařízení. Partneři a zákazníci mohou tyto informace a přehledy využívat k rozhodování.

Jako správce s úplnými právy, správce s právy pouze ke čtení nebo správce podpory organizace máte v závislosti na svém nasazení přístup k různým sestavám v centru Control Hub. Tyto informace můžete použít k vyhodnocení toho, jak jsou služby a zařízení Cisco UCM Cloud ve vaší organizaci využívány a jak často. Pomocí analýzy můžete sledovat a měřit služby v portfoliu cloudové spolupráce.

Tyto sestavy můžete exportovat ve formátu PDF, PNG nebo CSV.

Analýza Cisco UCM Cloud zobrazuje karty přehledu všech kategorií. Karty analýzy Cisco UCM Cloud jsou rozděleny do kategorií podle:

Zkušenosti se službami

Řídící panel Zkušenosti se službami vám pomůže analyzovat rozložení kvality služeb a vývoj provozu na základě počtu hovorů, polohy nebo doby trvání hovorů.


CMR musí poskytovat hodnoty SCS (Severely Concealed Seconds). To je nutné pro hodnocení kvality hovorů.

Podrobnosti o zařízení jsou shromažďovány ze služby Cisco UCM Cloud a podrobnosti o kvalitě hovorů jsou získávány ze CDR.

Stav počtu hovorů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Objeví se stránka s přehledem Analýzy.

2

Přejděte na řídící panel Zkušenosti se službami.

3

Kliknutím na kartu Stav počtu hovorů zobrazíte informace o dokončených hovorech z hlediska pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM .

Kvalita zvuku hovorů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka Přehled UCM Cloud.

2

Přejděte na řídící panel Zkušenosti se službami.

3

Kliknutím na kartu Kvalita zvuku hovorů zobrazíte informace o kvalitě hovoru.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM.

Využití prostředků

Řídící panel Využití prostředků zobrazuje grafy využití koncových bodů a náhlavních souprav ve vaší organizaci.

CDR, CMR a podrobnosti o zařízeních jsou shromažďovány ze služby Cisco UCM Cloud.

Hovory, které nejsou uskutečněny pomocí koncového bodu, nejsou zobrazeny ani zahrnuty do grafů využití prostředků. Například z přenosového spoje do přenosového spoje , konferenční most apod. Proto se v grafech využití prostředků nezobrazují žádná data pro clustery Cisco UCM Cloud typu SME.

Vývoj počtu hovorů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka Přehled UCM Cloud.

2

Přejděte na řídící panel Využití prostředků.

3

Kliknutím na kartu Vývoj počtu hovorů zobrazíte grafy, které se týkají koncových bodů vybraného clusteru UCM Cloud.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM.

Vývoj doby trvání hovorů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka Přehled UCM Cloud.

2

Přejděte na řídící panel Využití prostředků.

3

Kliknutím na kartu Vývoj doby trvání hovorů zobrazíte grafy, které poskytují informace o době trvání hovorů, do nichž byly zapojeny koncové body a náhlavní soupravy.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM.

Analýza provozu

Řídicí panel analýzy provozu zobrazuje grafy související s umístěním dopravních hovorů a analýzou provozu hovorů.

Umístění provozu hovorů zobrazuje rozložení hovorů vyřizováných prostředky, rozdělené do kategorií na základě umístění podle technologie Call Admission Control (CAC). Analýza provozu hovorů zobrazuje rozložení hovorů vyřizovaných prostředky, rozdělené do kategorií na základě různých typů hovorů.

Umístění provozu hovorů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka Přehled UCM Cloud.

2

Přejděte na řídící panel Analýza provozu.

3

Kliknutím na kartu Umístění provozu hovorů zobrazíte informace o distribuci hovorů na základě umístění podle technologie Call Admission Control (CAC).

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM.

Analýza provozu hovorů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka Přehled UCM Cloud.

2

Přejděte na řídící panel Analýza provozu.

3

Kliknutím na kartu Analýza provozu hovorů zobrazíte informace o analýze distribuce hovorů na základě typů hovorů. Podporované typy hovorů jsou P2P, ICT, přenosové spoje SIP, Konference, MGCP, hlasová pošta, skupina sdružených linek, schůzky Webex, hybridní hovory a brána H.323.


 

Aby byl hovor klasifikován jako typ ICT, musí být v cílovém uzlu přenosového spoje nainstalován modul telemetrie.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM.

Analýza kapacity

Na řídicím panelu Analýza kapacity se zobrazují analytické grafy týkající se využití přenosových spojů.

Analytický graf Využití přenosových spojů zobrazuje informace o využití přenosových spojů pro pět nejvýznamnějších přenosových spojů ze všech typů přenosových spojů, které jsou nakonfigurovány ve správci hovorů.

Využití přenosových spojů

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka přehledu Cisco UCM Cloud.

2

Přejděte na řídicí panel Analýza kapacity.

3

Kliknutím na kartu Využití přenosových spojů zobrazíte informace o využití přenosových spojů pro všechny typy přenosových spojů nakonfigurované ve správci hovorů.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v části grafy Analýzy UCM.

Využití přenosového spoje zobrazuje také tabulku využití přenosového spoje ve špičce podle počtu hovorů a doby trvání hovoru. Můžete vybrat přenosový spoj a využít tlačítko Nastavit max. počet souběžných hovorů.


Využití přenosového spoje ve špičce

Pro konkrétní přenosový spoj i více spojů můžete nastavit maximální počet souběžných hovorů.

Pokud chcete nastavit maximální počet souběžných hovorů pro určitý přenosový spoj, klikněte na tři tečky, představující nabídku možností v části Akce povolené pro daný přenosový spoj.

Pokud chcete nastavit maximální počet souběžných hovorů pro několik přenosových spojů, vyberte spoje a klikněte na tlačítko Nastavit max. počet souběžných hovorů.

Tabulka Využití přenosového spoje ve špičce zobrazuje následující podrobnosti:

Tabulka 1. Využití přenosového spoje ve špičce

Podrobnosti přenosového spoje

Popis

Název přenosového spoje

Název přenosového spoje

Celkem hovorů/celkem minut hovoru

Celkový počet hovorů/celkové trvání hovorů v minutách

Počet zvukových hovorů/minut audiohovorů

Celkový počet audiohovorů/celková doba trvání audiohovorů v minutách

Počet videohovorů/minuty videohovoru

Celkový počet videohovorů/celková doba trvání videohovorů v minutách

Maximální počet neúspěšných

Maximální počet neúspěšných hovorů

Hovory ve špičce

Hovory ve špičce je maximální počet souběžných hovorů zaznamenaných během dne (v určitém čase).

Nastavit max. počet souběžných hovorů

Nastavení maximálního počtu souběžných hovorů

Vytížení ve špičce (%)

Vytížení ve špičce uváděné v procentech. Vytížení ve špičce se vypočítá jako poměr hovorů ve špičce a maximálního počtu souběžných hovorů.

Akce

Povolené možnosti pro přenosový spoj

Pokud máte platný účet a potřebné pověření k centru Control Hub, můžete se na stránku Analýza dostat prostřednictvím Správy webu.


 • Grafy zobrazují data v greenwichském čase (GMT).

 • V grafech souvisejících s koncovými body se nemusí zobrazovat žádná data pro clustery Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SME).

 • Pokud je služba Cisco UCM Cloud upgradována z verze X na verzi Y, zobrazí se v grafech analýzy obě verze. Nejnovější data jsou zobrazena v části Verze UCM Cloud oproti poslední upgradované verzi. Hovory, které jsou započítány do předchozí verze, se však nadále zobrazují po zvolenou dobu trvání.

 • Po změně ID clusteru se v rozevíracím seznamu Cluster v analýze od následujícího dne zobrazí aktualizovaný název clusteru. V grafech podrobného zobrazení v oblasti zkušeností se službami i v grafu využití prostředků Cisco UCM Cloud zobrazuje tabulka clusterů nejnovější název clusteru. Starší název clusteru se nadále zobrazuje a představuje počet dříve zpracovaných hovorů.

Informace o používání grafů analýzy UCM naleznete v následující tabulce:

Tabulka 2. Grafy analýzy UCM

Sestava

Navigace v nabídce

Popis/scénář

Šířka pásma umístění CAC

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje rozložení hovorů, které jsou vyřizovány prostředky rozdělenými do kategorií na základě umístění podle technologie Call Admission Control (CAC).

Scénář: Vaše clustery jsou nastaveny na základě zeměpisné oblasti a vy chcete získat představu množství hovorů do a  ze severní kanceláře ve vztahu k jižní kanceláři. V tabulce Šířka pásma umístění CAC vyberte svou severní kancelář.

Rozdělení kvality zvuku hovorů (CAQ)

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazí rozdělení všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů, které jsou kvalitou zvuku hovoru (CAQ) dobré, přijatelné nebo špatné.

Scénář: Vaše IT organizace obdržela několik stížností na špatnou kvalitu hovorů od uživatelů v daném clusteru a vy chcete zjistit, jak je tento problém rozšířený. Zkontrolujte graf distribuce kvality zvuku hovoru (CAQ) a zjistěte počet a procento špatných hovorů v daném clusteru.

Klasifikace hovorů

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Analýza provozu > Umístění provozu hovorů

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazuje rozdělení hovorů na základě klasifikace hovorů. Hovory jsou klasifikovány jako OnNet (hovory mimo PSTN), OffNet (hovory PSTN ) a interní (vnitropodnikové hovory).

Scénář: Právě jste se dozvěděli o podvodném telefonátu a chcete zjistit, zda se v poslední době zvýšil počet vašich hovorů mimo síť. Zkontrolujete graf klasifikace hovorů, zda nedošlo ke změnám v hovorech mimo síť .

Vývoj počtu hovorů Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Zobrazuje vývoj hovorů vyřizovaných prostředky, které jsou seskupeny podle celkového počtu koncových bodů a celkového počtu náhlavních souprav.

Scénář: Vaše organizace nedávno zavedla novou iniciativu na zvýšení prodeje prostřednictvím telefonních hovorů. Chcete zjistit, jak tato nová iniciativa ovlivní používání telefonu v průběhu času. Zkontrolujete graf Vývoj počtu hovorů, abyste zjistili, zda se počet hovorů v průběhu času zvýšil.

Vývoj doby trvání hovorů Využití prostředků > Vývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje dobu trvání hovoru (v minutách).

Scénář: Vaše IT oddělení postupně zavádí nový portál nejčastějších dotazů. Chcete zjistit, jak jednotlivé fáze ovlivňují čas, který vaši IT specialisté stráví vyřizováním hovorů. Zkontrolujete graf Vývoj doby trvání hovoru , abyste zjistili, zda se snižuje doba, kterou vaši spolupracovníci tráví hovory.

Analýza selhání hovorů Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zobrazuje hovory na základě kódu příčiny ukončení hovoru pro neúspěšné nebo přerušené hovory.

Scénář: Váš telefonní systém sice pracuje s vysokou mírou stability, ale chcete jej monitorovat, abyste zajistili jeho trvalou efektivitu. Pravidelně kontrolujete graf analýzy neúspěšných hovorů a sledujete případné změny v úspěšnosti hovorů.

Typ hovoru podle média

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Analýza provozu > Umístění provozu hovorů

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Analýza kapacity > Využití přenosového spoje

Zobrazí rozdělení všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů podle typu hovoru (audio/video).

Scénář: Vaše organizace reaguje na nové zásady práce z domova v důsledku globální pandemie. Chcete zajistit, aby pracovníci plně využívali možnosti vašeho telefonního systému včetně videa. Tato sestava zobrazuje počet videohovorů uskutečněných v daném časovém období.

Stav zabezpečení hovorů

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazuje vyřízené hovory na základě stavu zabezpečení. Ověřené nebo šifrované hovory jsou považovány za zabezpečené. Všechny ostatní hovory jsou nezabezpečené.

Scénář: Chcete zjistit počet nezabezpečených hovorů z vašeho jižního clusteru. Klikněte na možnost Zabezpečení v grafu Stav zabezpečení hovorů a poté zkontrolujte počet hovorů pro jižní clustr v grafu Fyzické umístění.

Rozdělení stavu hovorů

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zobrazuje počet a procento pokusů, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů.

Scénář: Chcete získat představu o úspěšnosti pokusů o videohovory v jižním clusteru. Proto kliknete na položku Video v grafu Média hovorů a poté kliknete na jižní cluster v grafu Fyzické umístění. Poté si prohlédnete rozložení hovorů v grafu Rozdělení stavu hovorů.

Vývoj stavu hovorů (stav počtu hovoru)

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zobrazuje vývoj úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů v čase.

Scénář: Nedávno jste nainstalovali aktualizace hardwaru a nyní chcete sledovat výkon systému. Zkoumáte období od dvou týdnů před aktualizací do dvou týdnů po ní, abyste zjistili, zda jsou patrné nějaké trendy.

Vývoj CAQ Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Ukazuje, jak se v průběhu času vyvíjejí hovory s dobrou, přijatelnou a špatnou kvalitou.

Scénář: Vaše organizace pravidelně dostává stížnosti na špatnou kvalitu hovorů. Domníváte se, že příčinou je vyšší počet hovorů ve dnech předcházejících státnímu svátku. Pomocí sestavy Vývoj CAQ zjistíte, zda kvalita hovorů v období před svátky klesá.

Kodek

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Zobrazuje vyřízené hovory podle typu kodeku. Můžete si také prohlédnout vizuální rozdělení různých typů použitých kodeků.

Scénář: Chcete zjistit typ kodeku používaný v severním clusteru. V grafu Fyzické umístění vyberete severní cluster a poté v grafu Kodeky zjistíte počet použitých kodeků H261.

Fond zařízení

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj doby trvání hovoru

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazuje vývoj všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů uskutečněných koncovými body ve fondu zařízení. Fondy zařízení umožňují pohodlně definovat sadu společných atributů, které lze přiřadit zařízením (např. IP telefonů) namísto přidělování jednotlivých atributů jednotlivým telefonům. Zobrazuje vyřízené hovory podle vytvořeného logického seskupení.

Scénář: Vytvořili jste logické seskupení zařízení nazvané Skupina A, Skupina B a Skupina C. Skupina C představuje zařízení v konferenční místnosti. Chcete zjistit, zda poptávka po těchto zařízeních klesá po skončení hlavní pracovní doby. V grafu Fond zařízení vyberete Skupinu C a poté prozkoumáte graf rozložení podle času, abyste zjistili, zda se využití podle očekávání drasticky snížilo.

Rozdělení podle prostředků

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje hovory, které jsou vyřizovány pomocí prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav, které jsou ke koncovým bodům připojeny).

Scénář: Chcete zjistit počet videohovorů uskutečněných pomocí náhlavní soupravy za poslední rok. Jako časové období tedy vyberete Posledních 12 měsíců, v grafu Typ média hovoru vyberete Video a poté prozkoumáte graf Rozložení podle prostředků, abyste zjistili počet a procento hovorů s náhlavní soupravou pro vybraná kritéria.

Rozdělení podle času

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje hovory vyřízené ve čtyřhodinových časových intervalech během dne.

Scénář: Chcete zjistit zvyklosti při videohovorech ve vaší organizaci a zjistit, zda existuje denní doba, kdy vaši spolupracovníci uskutečňují nebo přijímají nejvíce videohovorů. V grafu Typ média hovoru vyberte možnost Video. Poté si prohlédněte graf Distribuce podle času, abyste zjistili, jak jsou videohovory rozloženy.

Možnosti médií koncového bodu

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje vyřízené hovory na základě schopnosti koncového bodu uskutečňovat a přijímat videohovory nebo audiohovory.

Scénář: Chcete znát počet videohovorů, které jsou vyřizovány z fondu koncových bodů s podporou videohovorů. Po najetí na položku Video v grafu Možnosti médií koncového bodu médií se zobrazí počet hovorů vyřízených koncovými body podporujícími video. Po najetí na položku Video v grafu Typ média hovoru se zobrazí počet skutečně vyřízených videohovorů.

Řady koncových bodů

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje vyřízené hovory podle typu koncového bodu v průběhu času.

Scénář: Vaše severní kancelář nedávno zakoupila nové koncové body typu DX a vy chcete zjistit aktuální využití koncových bodů DX. V grafu Fyzické umístění vyberete severní cluster a poté přejdete do grafu Řady koncových bodů, kde uvidíte, jak se využívání řady DX postupně zvyšuje. Zkontrolujte také, zda se používání předchozího typu koncového bodu v průběhu času postupně snižuje.

Náhlavní soupravy podle modelu

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Využití prostředků > Vývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje vyřízené hovory podle modelu náhlavní soupravy v průběhu času.

Scénář: Vaše organizace postupně zavádí nové náhlavní soupravy. Chcete zjistit, jak rychle se nové náhlavní soupravy postupně zavádějí a  staré náhlavní soupravy postupně vyřazují.

Fyzické umístění

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Zobrazuje hovory na základě umístění.

Scénář: Chcete vidět model náhlavní soupravy používaný v jižní kanceláři v průběhu času. V grafu Fyzické umístění vyberete jižní kancelář. Poté v grafu Náhlavní soupravy podle modelu zkontrolujete, které náhlavní soupravy se používají.

Cluster Unified CM

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazuje vyřízené hovory podle clusteru Unified CM.

Scénář: Vaše organizace přesunula mnoho zařízení do nového clusteru a vy chcete ověřit, zda byl přesun úspěšný. Přejdete do grafu Fond zařízení a vyberte přesunutá zařízení. Poté zkontrolujte graf clusteru Unified CM a ujistěte se, že zařízení jsou nyní v novém clusteru.

Verze Unified CM

Zkušenosti se službami > Stav počtu hovorů

Zkušenosti se službami > Kvalita zvuku hovorů

Využití prostředků > Vývoj počtu hovorů

Využití prostředkůVývoj doby trvání hovoru

Zobrazí rozložení všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů seskupených podle clusteru Unified CM.

Scénář: Chcete zjistit verzi Unified CM, kterou používá vaše severní kancelář. V grafu Fyzické umístění vyberete severní kancelář. Poté si prohlédnete graf Verze Unified CM a ověříte, zda vaše severní kancelář používá správnou verzi Unified CM.

Rozložení umístění provozu hovorů

Umístění provozu hovorů

Analýza provozu > Umístění provozu hovorů

Zobrazuje rozložení provozu hovorů pro pět nejvýznamnějších umístění.

Scénář: Vaše clustery jsou nastaveny na základě zeměpisného regionu. Chcete analyzovat množství hovorů do a ze severní kanceláře ve vztahu k jižní kanceláři. V grafu Umístění CAC vyberte severní kancelář.

Směr hovorů

Analýza provozu > Umístění provozu hovorů

Analýza kapacity > Využití přenosového spoje

Zobrazí rozložení všech úspěšných, odmítnutých a neúspěšných hovorů na příchozí a odchozí hovory.

Scénář: Chcete zjistit celkový počet hovorů uskutečněných nebo přijatých z vaší kanceláře v určitém fyzickém umístění. V grafu Směr hovorů zkontrolujete celkový počet příchozích a odchozích hovorů v daném umístění.

Rozložení hovorů podle času

Analýza provozu > Umístění provozu hovorů

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazuje vývoj všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů uskutečněných v různých časových intervalech během dne.

Scénář: Vaše organizace plánuje rozšířit své služby do nových umístění nebo analyzovat příčiny nízkých počtů typů hovorů. Tato sestava zobrazuje počet hovorů uskutečněných v daném časovém období pro vybrané umístění nebo určitý typ hovoru.

Rozložení analýzy provozu hovorů

Analýza provozu hovorů

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazuje rozložení hovorů a vývoj hovorů na základě provozu, který je zaznamenán u pěti nejčastějších typů hovorů.

Scénář: Vaše organizace chce analyzovat příčiny nízkých počtů hovorů a určit nejpreferovanější typ hovoru. Tato sestava zobrazuje počet hovorů a vývoj hovorů na základě objemu provozu, který je zaznamenán u pěti nejčastějších typů hovorů.

Stav hovoru

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazí rozdělení všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů.

Scénář: Vaše organizace chce zjistit příčinu hovorů, které většinou selhaly, byly neúspěšné nebo přerušené. Tato sestava zobrazuje počet uskutečněných a přijatých hovorů v síti pro všechny typy hovorů na základě stavu Úspěšný, Přerušený a Neúspěšný.

Hovory Over-the-Top (OTT)

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazí rozložení všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů OTT, známých také jako hovory mobilního a vzdáleného přístupu (MRA), pro následující:

 • MRA na MRA

 • jiné než MRA na jiné než MRA

 • MRA na jiné než MRA

Scénář: Chcete analyzovat a identifikovat typ provozu hovorů mezi konkrétními koncovými body, například mezi MRA a jiným než MRA. V grafu MRA hovorů zvolte možnost MRA na jiné než MRA.

Umístění podle technologie Call Admission Control (CAC)

Analýza provozu > Analýza provozu hovorů

Zobrazí rozložení všech úspěšných, přerušených a neúspěšných hovorů podle umístění. Technologie je označována také jako umístění Call Admission Control (CAC).

Scénář: Vaše clustery jsou nastaveny na základě zeměpisného regionu. Chcete analyzovat typ provozu hovorů do a ze severní kanceláře ve vztahu k jižní kanceláři. V grafu Umístění CAC vyberte severní kancelář.

Rozložení využití přenosového spoje

Analýza kapacity > Využití přenosového spoje

Zobrazuje rozložení využití přenosových spojů pro pět hlavních přenosových spojů, které jsou nakonfigurovány v rámci správce hovorů.

Scénář: Vaše organizace chce analyzovat využití kapacity a identifikovat přenosové spoje, které využívají maximální kapacitu. V grafu Rozložení využití přenosového spoje zvolte požadovaný přenosový spoj.

Rozložení typů přenosových spojů

Analýza kapacity > Využití přenosového spoje

Zobrazí rozložení typu přenosového spoje pro pět hlavních přenosových spojů, které jsou nakonfigurovány v rámci správce hovorů.

Scénář: Vaše organizace chce analyzovat využití kapacity a identifikovat přenosové spoje, které využívají maximální kapacitu. Vyberte typ přenosového spoje v grafu Rozložení typu přenosového spoje.

Vývoj typu přenosové spoje

Analýza kapacity > Využití přenosového spoje

Zobrazuje vývoj rozložení využití přensoových spojů ve všech typech přenosových spojů, které jsou nakonfigurovány ve správci hovorů.

Scénář: Vaše organizace plánuje zvýšit celkovou kapacitu a chce identifikovat přenosové spoje, které zpracovávají maximum hovorů. Vyberte graf Vývoj typu přenosové spoje.

Vývoj využití přenosového spoje

Analýza kapacity > Využití přenosového spoje

Zobrazuje vývoj využití přenosových spojů pro pět hlavních přenosových spojů, které jsou nakonfigurovány v rámci správce hovorů.

Scénář: Vaše organizace chce identifikovat přenosové spoje využívající nejnižší kapacitu a uzavřít je, aby se snížilo celkové využití kapacity. Vyberte graf Vývoj využití přenosového spoje.

Tabulka 3. Terminologies uživatelského rozhraní
Název pole Popis
Počet hovorů koncových bodů Počet hovorů, do kterých je zapojen alespoň jeden koncový bod.

 

Počet hovorů koncových bodů zahrnuje také hovory iniciované ze služeb Jabber a Webex Teams.

Celkový počet minut hovoru Celková doba trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny pomocí prostředků.
Celkový počet koncových bodů v hovorech Celkový počet koncových bodů, které se účastní hovorů.

 

Jeden koncový bod se může účastnit více hovorů.

Počet hovorů náhlavní soupravy Počet hovorů, do kterých je zapojena alespoň jedna náhlavní souprava.
Minuty hovorů s náhlavní soupravou Celková doba trvání všech hovorů (v minutách) uskutečněných pomocí náhlavních souprav.
Celkový počet náhlavních souprav v hovorech Počet zapojení náhlavních souprav do hovorů.
Celkový počet klasifikovaných hovorů Celkový počet hovorů ze všech umístění a kategorií.
Počet hovorů v síti Celkový počet hovorů v síti. Hovory v síti jsou hovory mimo PSTN.
Počet hovorů mimo síť Celkový počet hovorů mimo síť. Hovory mimo síť jsou hovory PSTN.
Počet interních hovorů Celkový počet hovorů uskutečněných v rámci organizace. Interní hovory jsou hovory uvnitř společnosti.

OTT hovory

Celkový počet úspěšných, zmeškaných a neúspěšných hovorů OTT. Známé také jako hovory v rámci mobilního a vzdáleného přístupu (MRA).

Hovory protokolu SIP (Session Initiation Protocol)

Celkový počet hovorů z přenosového spoje SIP

Hovory Media Gateway Control Protocol (MGCP)

Celkový počet hovorů z přenosového spoje MGCP

Hovory mezi clustery (ICT)

Celkový počet hovorů z přenosového spoje ICT

Hovory peer-to-peer (P2P)

Celkový počet hovorů z přenosového spoje P2P

Zobrazení analýzy

1

Ze zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte na Analýzu > UCM Cloud.

Zobrazí se stránka přehledu Cisco UCM Cloud .

Na základě povolených služeb můžete v  nabídce Analýza vybrat Zprávy, Hovory, Zařízení a Sestavy pro konkrétní vizualizaci analýzy.

Partneři mohou sledovat analýzy svých zákazníků z centra Cisco Webex Partner Hub:

 1. V zobrazení partnera v centru Control Hub přejděte do sekce Zákazníci.

 2. Vyberte zákazníka a klikněte na Zobrazit zákazníka.

  Zobrazí se stránka zobrazení zákazníka.


   

  Ikona služby u názvu zákazníka znamená, že zákazník má nárok na službu Cisco UCM Cloud.

  Obrázek 1. Zobrazení analýzy UCM partnera
 3. Přejděte do Analýza > UCM Cloud.

  Zobrazí se stránka přehledu analýzy Cisco UCM Cloud.

  Obrázek 2. Přehled analýzy UCM
  Další informace o grafech analýzy UCM naleznete v části Sestavy a grafy.
2

Na stránce přehledu Cisco UCM Cloud jsou zobrazeny karty týkající se zkušeností se službami, využití prostředků, analýzy provozu a analýzy kapacity.

3

(Volitelné) Pokud chcete zobrazit analytiku pro data MRA, povolte přepínač Pouze data MRA.

Obrázek 3. MRA režim analýzy Cisco UCM Cloud
4

(Volitelné) Vyberte cluster z rozevíracího seznamu v levém horním rohu.

Výchozí nastavení je Všechny clustery.

5

Pokud chcete filtrovat data v grafech podle časového období, klikněte na rozevírací seznam vpravo nahoře.

Obrázek 4. Analýza podle časového období
Analýza podle časového období

Podporované časové rozsahy jsou: včera, posledních 7 dní, posledních 30 dní, posledních 90 dní a posledních 12 měsíců.

Můžete zobrazit grafy za vybrané období. Výchozí časový rozsah je posledních 30 dní.


 

Pokud z rozevíracího seznamu vyberete možnost Včera, trendy NAHORU a DOLŮ budou založeny na datech, která jsou porovnávána s předchozími dvěma dny. Podobně pokud vyberete možnost Posledních 7 dní, vypočítá se trend NAHORU nebo DOLŮ v % na základě porovnání údajů za posledních 7 dní s údaji za předchozích čtrnáct dní.

6

Stránka přehledu analýzy Cisco UCM Cloud umožňuje přidat další grafy pomocí možnosti.

Vpravo nahoře klikněte na možnost Přidat grafy a z dostupných grafů vyberte ten, který chcete přidat.

Kartu můžete také odebrat. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu karty a vyberte možnost Odebrat kartu.
Obrázek 5. Odebrat kartu

Stáhnout analýzu

Data zobrazená v grafech můžete exportovat do souboru aplikace Excel pomocí tlačítka Stáhnout.


Musíte počkat, dokud se sestava Excel nestáhne, jinak se stahování nezdaří.

Řešení potíží s analýzou

Problém

Řešení

Po přihlášení do centra Control Hub se nezobrazí karta UCM Cloud.

Role, rozsah nebo oprávnění, které vám byly přiděleny, mohou být nesprávné nebo nedostatečné. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Po kliknutí na kartu UCM Cloud se zobrazí zpráva 403 Forbidden.

 1. Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč.

 2. Zkuste otevřít uživatelské rozhraní Analýzy v anonymním režimu s vypnutýmy zásuvnými moduly.

 3. Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.

 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stránka Analýza se nenačítá v anonymním režimu v prohlížeči Chrome.

Přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Soubory cookie a další data stránek a vyberte možnost Povolit všechny soubory cookie. V ostatních prohlížečích povolte soubory cookie pomocí příslušných možností nabídky.

V uživatelském rozhraní Analýza se nenačítají grafy.

 1. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi prohlížeče (Chrome, Firefox nebo Edge).

 2. Pokud problém přetrvává, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

V uživatelském rozhraní Analýza některé grafy neobsahují žádná data.

 • Zkontrolujte, zda je pole CDR Enabled Flag nastaveno na True a zda je pole Call Diagnostics Enabled nastaveno na Enabled Only When CDR Enabled Flag is True.

 • Pokud jste nakonfigurovali další proxy server, trvá přibližně 1,5 hodiny, než modul telemetrie vybere funkční proxy server a změní stav uzlu na online. Pokud uzel zůstane offline i po 1,5 hodině, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Grafy v uživatelském rozhraní Analýza nezobrazují data.

Zkontrolujte, zda je služba telemetrie zastavena.

Grafy v uživatelském rozhraní Analýza zobrazují nesprávná data.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Graf Analýza selhání hovorů v kategorii Zkušenosti se službami nezobrazuje žádná data o selhání. 

Zkontrolujte, zda jsou pro všechny uzly UCM Cloud povoleny hovory CDR Log s příznakem Zero Duration v parametrech služby UCM Cloud. Pokud nejsou povoleny pro všechny uzly, zajistěte jejich povolení.