Jedan telefonski broj možete dijeliti s više suradnika. Primjerice, kao administrativni pomoćnik možete biti odgovorni za probir poziva prema osobi kojoj pomažete.

Kada dijelite zajednički telefonski broj, telefonsku liniju upotrebljavate kao i svaku drugu liniju, vodeći pri tome računa o nekoliko posebnih značajki dijeljenih linija:

 • Zajednički telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na maksimalno 35 uređaja.

 • Zajednički telefonski broj prikazuje se na svim telefonima koji dijele taj broj.

 • Ako vaš suradnik odgovori na poziv, gumb zajedničke linije i gumb sesije svijetle trajnim crvenim svjetlom na telefonu.

 • Ako poziv stavite na čekanje, gumb linije svijetli stalnim crvenim svjetlom, dok gumb sesije bljeska crveno. Gumb linije kod suradnika također svijetli stalnim crvenim svjetlom, a gumb sesije bljeska crveno.

 • Nakon konfiguriranja dijeljenja, premošćivanje poziva može pokrenuti korištenjem

  • FAC koda

  • Funkcijske tipke

   Ovdje je primjer prilagođavanja PSK postavki za dodavanje novih funkcijskih tipki za premošćivanje mosta kako je prikazano u nastavku:

Funkcijske tipke mogu se konfigurirati na tri razine. Pogledajte konfiguriranje i izmjenu postavki uređaja u značajci Webex Calling kako biste konfigurirali funkcijske tipke na razini organizacije, lokacije i uređaja.