Ustawianie domyślnych opcji telekonferencji dla witryny Webex


Ta procedura dotyczy tylko spotkań Webex, zdarzeń Webex i szkolenia Webex.

Domyślne opcje dźwięku można określić w dostępnych opcjach witryny. Te opcje są następnie wyświetlane jako domyślne zaznaczenie na stronach planowania webex, harmonogramie programu Microsoft Outlook i kreatorze konfiguracji jednym kliknięciem.

Można również określić, czy użytkownicy mogą automatycznie dołączać telekonferencje oddzwaniania bez konieczności naciskania "1" na klawiaturze telefonu. Ta opcja jest przydatna, jeśli uczestnicy mieszkają w niektórych krajach europejskich, w których system telefoniczny nie może wysyłać dźwięków klawiatury.

Jeśli używasz opcji Webex Audio, możesz mieć Webex odtwarzać dźwięk, gdy uczestnicy dołączyć i opuścić konferencje audio.

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

Przewiń w dół do wejścia i wyjścia telefonia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji dlausług:

 • Sygnał dźwiękowy: Webex odtwarza prosty ton, gdy uczestnik dołącza lub odchodzi.
 • Ogłosić nazwę: Webex prosi każdego uczestnika o podaniem swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania, a następnie ogłasza imię i nazwisko uczestnika.
 • Brak tonu: Webex nie odtwarza żadnego dźwięku, gdy uczestnik dołącza lub odchodzi.
3

Aby umożliwić użytkownikom automatyczne dołączanie telekonferencji bez naciskania przycisku "1", wybierz pozycję Włącz , obok pozycji Dołącz telekonferencję bez naciskania "1".

4

W sekcji Domyślne opcje audio witryny wybierz jedną z następujących opcji domyślnych:

 • Zintegrowany VoIP: Wybierz tę opcję, aby użyć funkcji Voice over IP (VoIP), gdzie dźwięk sesji jest wysyłany przez Internet zamiast korzystania z telefonu.
 • Brak: Wybierz tę opcję, aby wykluczyć konferencje audio z witryny.
 • Telekonferencje Webex: Wybierz tę opcję, aby używać telefonu do audio sesji. Wybierz dowolną z następujących opcji:
  • Opłatadrogowa lubbezpłatna: Aby umożliwić uczestnikom dzwonienie, wybierz jedną z tych opcji, aby podać bezpłatny numer telefonu lub numer telefonu.

  • Zezwalaj na dostęp do telekonferencji za pośrednictwem globalnych numerówpołączeń: Wybierz tę opcję, aby podać lokalny numer telefonu dla uczestników w innych krajach, których będą używać podczas wywoływania sesji Webex. Dostępne numery lokalne zależą od konfiguracji witryny Webex. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zdarzeń Webex.

  • Telekonferencjetelefoniczne: Wybierz tę opcję, aby użytkownicy dzwonili do sesji dołączania. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zdarzeń Webex.

  • Telekonferencje oddzwaniania: Wybierz tę opcję, aby użytkownicy webex owiali się z użytkownikami podczas dołączania do sesji. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zdarzeń Webex.

 • Inne usługi telekonferencyjne: Jeśli skonfigurowałeś inną usługę telekonferencji do użycia z sesjami Webex, możesz wybrać tę opcję.

Wybrane opcje określają tylko ustawienia domyślne. Użytkownicy mogą wybierać inne opcje podczas planowania sesji. Niektóre z wymienionych opcji mogą nie być dostępne dla Twojej witryny.

5

Przewiń do strony u dołu i kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

Ta procedura dotyczy tylko spotkań webex, zdarzeń Webex i szkolenia webex.

1

Zaloguj się do administracji witryną webex i przejdź do opcji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > .

2

Przewiń w dół do opcji domyślnego harmonogramu i zaznacz lub wyewidencjonuj następujące pola wyboru opcje pomocy technicznej audio .

 • Natychmiastowa pomoc

 • Zezwól na dostęp uczestników do natychmiastowej pomocy

3

Kliknij opcję Aktualizuj.


Ta procedura dotyczy tylko spotkań webex i szkoleń Webex.

Można włączyć opcję przypisywania domyślnych numerów połączeń dla wszystkich użytkowników w witrynie. Wybierz dwa numery domyślne z numerów aprowidyzjonych dla twojej witryny.

Można również zezwolić gospodarzom spotkań i sesji na ustawienie domyślnych numerów połączeń dla swoich uczestników.

Włączenie tych opcji zapewnia dostęp do telekonferencji przy użyciu globalnych numerów wywoławek domyślnie.

1

Zaloguj się do administracji witryną webex i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > ustawienia dźwięku.

2

Zaznacz pole wyboru Przypisz domyślne numery połączeń.

3

Wybierz opcję call-in z listy po lewej stronie i wybierz pozycję Dodaj.

Możesz wybrać dwie opcje z opcji dostępnych w witrynie.

4

(Opcjonalnie) Aby ustawić kolejność, w jakiej opcje są wyświetlane w witrynie, wybierz jedną z opcji i przesuń ją w górę lub w dół.

5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Jeśli chcesz zezwolić hostom na wybieranie własnych numerów domyślnych, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikowi na ustawianie domyślnych numerów połączeń w obszarze Konfiguracja > Typowe ustawieniawitryny > opcji.

Po zainicjowaniu obsługi administracyjnej witryny można włączyć opcję zezwalania uczestnikom spotkania na odbieranie połączeń pod wewnętrznym numerem telefonu w tej samej witrynie firmowej. Można również edytować etykietę wyświetlaną w oknie dialogowym Konferencji audio, gdy uczestnicy dołączą do konferencji audio.

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

Przewiń do sekcji Opcje witryny, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz telekonferencje połączeń wewnętrznych.

3

W polu Etykieta opcji Wewnętrzne oddzwanianie wprowadź opisową nazwę lub frazę, aby zidentyfikować opcję oddzwaniania wewnętrznego.

4

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

Zaloguj się do administracji witryny webex i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > uprawnienia użytkownika.

2

Dla każdej opcji telekonferencji wybierz następujące ustawienia:

 • Włącz wszystko
 • Wyłącz wszystko
 • Nie modyfikuj
3

Kliknij przycisk Przekaż.

Gdy funkcja hybrydowa w salach konferencyjnych współpracy (CMR) jest aprowizowana i skonfigurowana dla twojej witryny, uczestnicy mogą zaplanować i rozpocząć wspólne spotkania z webex i telepresence. Uczestnicy Webex mogą współpracować z uczestnikami TelePresence w połączonym spotkaniu, jeśli ich lokalny sprzęt TelePresence zostanie uaktualniony do najnowszych wersji. Uczestnicy Webex mogą przeglądać i udostępniać treści uczestnikom TelePresence.

Funkcja Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid była wcześniej znana jako Webex Enabled TelePresence lub Cisco Webex OneTouch.

Przed rozpoczęciem

 • Upewnij się, że integracja narzędzi Webex Productivity Tools z programem Microsoft Outlook jest włączona. W przypadku CMR Hybrid procedura ta jest procesem dwuetapowym:

  • Skonfiguruj ustawienia witryny dla narzędzi zwiększających produktywność.

  • Wdrażanie rozszerzenia pakietu Cisco TelePresence Management Suite dla programu Microsoft Exchange (TMSXE). Informacje na temat konfigurowania programu TMSXE można znaleźć w przewodniku konfiguracji hybrydowych sal konferencyjnych (CMR) firmy Cisco.

   Dzięki TMSXE hosty CMR Hybrid mogą korzystać z narzędzi Webex Productivity Tools do planowania spotkańwebex tylko z programem Microsoft Outlook.


  • Integracja z programem Microsoft Outlook dla systemu Windows jest jedyną integracją narzędzi zwiększających produktywność obsługiwana dla cmr hybrid.

  • Funkcjonalność i wygląd integracji programu Microsoft Outlook zmienia się, gdy cmr hybrid jest włączona. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika Webex i TelePresence Integration to Outlookdostępnym na stronie Podręczniki użytkownika spotkań Webex.

 • Upewnij się, że typ sesji Telepresence spotkania Webex jest włączony dla:

  • Twoja witryna

  • Nowi użytkownicy w witrynie

   Ta opcja jest domyślnie włączona dla wszystkich nowych kont użytkowników, ale można ją wyłączyć.

  • Każdy użytkownik, który obsługuje spotkania CMR Hybrid

 • Podejmij środki ostrożności, aby zmniejszyć problemy z niską przepustowością podczas spotkań w witrynie:

  • Wybierz voip i połączenie wideo za sprawą protokołu UDP/TCP SSL.

  • Zachowaj domyślne ustawienie maksymalnej przepustowości wideo 15 kl./s w witrynie Spotkania Webex.

  • Upewnij się, że zagregowane potrzeby w zakresie przepustowości dla spotkań CMR Hybrid mogą zostać zaspokojone. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zalecanych ustawień konfiguracji przepustowości dla spotkań CMR Hybrid, zobacz następującą dokumentację:

 • Dowiedz się, które szablony spotkań są używane dla CMR Hybrid.

 • Zapoznaj się z najnowszymi informacjami CMR Hybrid: Znane problemy i ograniczenia dotyczące administrowania witryną.


1

W obszarze Administracja witryną na pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >OneTouch.

2

W sekcji Opcje teleobecności zaznacz pole wyboru Zezwalaj na spotkania Cisco Webex OneTouch (tylko MC).

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, pozostałe opcje CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) zostaną wyszarzone.

3

W polu Adres URL usługi rezerwacji Cisco TMS wprowadź adres hosta, który autoryzuje połączenie między pakietem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a centrum danych Cisco Webex.

Ta opcja TMS jest wskazanie, że CMR Hybrid (znany również jako OneTouch 2.0) jest aprowizowana dla witryny. Jeśli ta opcja odnosi się do CTSMAN, witryna jest nadal aprowizowana dla OneTouch 1.0. Aby uzyskać różnice między programem OneTouch 1.0 i OneTouch 2.0, można znaleźć informacje o wersji administracji witryny dostępne w witrynie Webex Meetings. Informacje na temat konfigurowania usługi TMS można znaleźć w przewodniku konfiguracji hybrydowych sal konferencyjnych współpracy (CMR).

Cisco TMS jest odpowiedzialny za planowanie spotkań Cisco TelePresence. Wprowadź poprawny adres hosta, aby pomyślnie połączyć się z systemem TelePresence.

4

Wybierz, czy chcesz wysłać kopię wiadomości e-mail z zaproszeniem do gospodarza spotkania.

Po zaznaczeniu tej opcji host otrzymuje dwie wiadomości e-mail, jedną dla hosta, która zawiera kod dostępu do hosta, i jedną do przekazania uczestnikom spotkania. Ta opcja jest domyślnie niezaznaczona.

5

Wybierz, czy mają być wyświetlane uczestnikom bezpłatne numery telefonów.

6

Sprawdź włącz kontrolę przepustowości TelePresence, aby zapewnić najlepsze wrażenia dla wszystkich użytkowników podczas udostępniania lub gdy wideo jest wyświetlane na spotkaniu CMR Hybrid. Nie należy wyznawiać tej opcji, chyba że zaleca się to przez dział obsługi klienta Webex.

7

Upewnij się, że ekran powitalny Display TelePresence jest niezaznaczony. Po zaznaczeniu tej kontroli ekran powitalny może zminimalizować ilość miejsca na ekranie na potrzeby wyświetlania wideo na żywo (w porównaniu z udostępnianiem ekranu) na urządzeniach TelePresence. Włącz tę opcję tylko wtedy, gdy ważne jest wyświetlanie pewnych szczegółów, takich jak informacje o spotkaniu, numery połączeń i klucz hosta spotkania.

8

W obszarze Webex VoIP i połączenie wideowybierz opcję Automatycznie szyfrowane SSL UDP/TCP.

Ta opcja umożliwia cisco TMS łączenie się za pomocą UDP z Bramą TelePresence. Jeśli połączenie UDP nie jest dozwolone, cisco TMS powróci do protokołu TCP/SSL. Nie należy wybierać protokołu TCP SSL, chyba że zaleca się to przez dział obsługi klienta Webex.

9

Zaznacz opcję Wyłącz hybrydowy plik VoIP, jeśli nie chcesz zezwalać użytkownikom na łączenie się z dźwiękiem za pośrednictwem swoich komputerów. Wybierz Aktualizuj.