Postavljanje podrazumevanih opcija telekonferensinga za Vašu Webex lokaciju


Ova procedura se odnosi samo na Webex sastanke, Webex događaje i Webex Obuku.

Podrazumevane audio opcije možete da navedete iz dostupnih opcija za vašu lokaciju. Ove opcije se zatim pojavljuju kao podrazumevana selekcija na Stranicama za planiranje Webexa, Microsoft Outlook planeru i čarobnjaku za podešavanje jednim klikom.

Takođe možete da precizirate da li korisnici mogu automatski da se pridruže telekonferencijama koje se odnose na pozive, a da pri tom ne moraju da pritisnu tastere "1" na svojim tastaturama na telefonu. Ova opcija je korisna ako učesnici borave u nekim evropskim zemljama u kojima telefonski sistem ne može da šalje tonove tastature.

Ako koristite opciju Webex Audio, Webex može da reprodukuje zvuk kada se učesnici pridruže i napuste audio konferencije.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do stavke telefonije i izlaznog tona, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija za usluge:

 • Bip: Webex reprodukuje jednostavan ton kada se učesnik pridruži ili ode.
 • Objavi ime: Webex traži od svakog učesnika da kaže svoje ime dok se pridružuje sastanku, a zatim saopštava ime učesnika.
 • Bez tona: Webex ne reprodukuje nikakav zvuk kada se učesnik pridruži ili ode.
3

Da biste omogućili korisnicima da se automatski pridruže telekonferencijama za pozivanje bez pritiskanja tastera "1", kliknite na dugme "Dalje " , pored stavke Pridruži se telekonferenciji bez pritiska na taster "1".

4

U odeljku Podrazumevane audio opcije lokacije izaberite neku od sledećih podrazumevanih opcija:

 • Integrisani VoIP: Izaberite ovu opciju da biste koristili Voice over IP (VoIP) gde se zvuk sesije šalje preko Interneta umesto telefona.
 • Niko: Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste isključili audio konferencije sa lokacije.
 • Webex telekonferencijalno: Izaberite ovu opciju da biste koristili telefon za zvuk sesije. Izaberite neku od sledećih opcija:
  • Putarina ili putarina besplatna: Da biste dozvolili učesnicima da se jamo, izaberite jednu od ovih opcija da biste obezbedili broj poziva bez putarine ili naplate putarine.

  • Dozvoli pristup telekonferenciji putem globalnih brojevapoziva: Izaberite ovu opciju da biste obezbedili lokalni telefonski broj koji će učesnici u drugim zemljama koristiti prilikom pozivanja na Webex sesije. Lokalni dostupni brojevi zavise od toga kako je Vaša Webex lokacija konfigurisana. Ova opcija je samo za Webex događaje.

  • Telekonferencijalni poziv: Izaberite ovu opciju da bi se korisnici pozvali da se pridruže sesijama. Ova opcija je samo za Webex događaje.

  • Telekonferencijalni poziv: Izaberite ovu opciju da bi webex korisnici poziva zvali dok se pridružuju sesijama. Ova opcija je samo za Webex događaje.

 • Ostale usluge telekonferencije: Ako ste podesili drugu uslugu telekonferencije za korišćenje sa Webex sesijama, možete izabrati tu opciju.

Vaši izbori određuju samo podrazumevane postavke. Korisnici mogu da izaberu druge opcije dok zakazu sesije. Neke od navedenih opcija možda neće biti dostupne za vašu lokaciju.

5

Pomerite se na dno stranice i kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

Ova procedura je samo za Webex sastanke, Webex događaje i Webex Obuku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama ".

2

Pomerite se nadole do podrazumevanih opcija planera i proverite ili opozovite izbor u sledećim poljima za potvrdu za opcije tehničke podrške za audio.

 • Trenutna pomoć

 • Dozvoli pristup učesnicima za trenutnu pomoć

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .


Ova procedura se primenjuje samo na Webex sastanke i Webex obuku.

Možete da omogućite opciju dodeljivanja podrazumevanih brojeva poziva za sve korisnike na vašoj lokaciji. Odaberite dva podrazumevana broja od brojeva koji su obezbeđeni za vašu lokaciju.

Takođe možete dozvoliti domaćinima sastanka i sesije da postave podrazumevane brojeve poziva za svoje učesnike.

Omogućavanje ovih opcija podrazumevano omogućava pristup telekonferenciji korišćenjem globalnih brojeva poziva.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > audio postavke ".

2

Proverite izbor u polju za potvrdu Dodeli podrazumevane brojeve poziva.

3

Izaberite opciju poziva sa liste sa leve strane i kliknite na dugme Dodaj .

Možete izabrati dve opcije iz opcija dostupnih na vašoj lokaciji.

4

(Opcionalno) Izaberite jednu od opcija i pomerite je na gore ili nadole da biste podesili redosled pojavljivanja opcija na vašoj lokaciji.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Ako želite da dozvolite domaćinima da sami odaberu podrazumevane brojeve, u okviru za potvrdu "Konfigurisanje > uobičajenih postavki lokacije" > .

Kada je obezbeđena vaša lokacija, možete da uključite opciju da dozvolite učesnicima sastanka da primaju pozive na interni telefonski broj unutar iste korporativne lokacije. Takođe možete da uredite oznaku koja se pojavljuje u dijalogu Audio konferencije kada se učesnici pridruže audio konferenciji.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do odeljka "Opcije lokacije", a zatim proverite polje za potvrdu Omogući interno telekonferencioniranje poziva.

3

U polje Oznaka opcije internog poziva unesite opisno ime ili frazu da biste identifikovali opciju internog poziva.

4

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > privilegijama korisnika.

2

Za svaku opciju telekonferensinga odaberite sledeće postavke:

 • Omogući sve
 • Onemogući sve
 • Ne menjaj
3

Kliknite na dugme Prosledi.