Włącz usługi UC Webex Cloud-Connected, takie jak Analytics, Certificate Management, Operational Metrics i Deployment Insights, aby zbierać informacje o wdrożeniu lokalnym, a także wyświetlać dane analityczne. Możesz włączyć lub wyłączyć te usługi w zależności od wymagań.

1

Z widoku klienta w centrumsterowania przejdź do pozycji Usługi > Połączone UC. Na karcie Zarządzanie UC kliknij pozycję Zapasy.

Pojawi się lista grup klastrów z opisem, stanem, klastrami i węzłami.
2

Kliknij przycisk Szczegóły obok grupy klastra, do której należy węzeł.

Pojawi się strona Spis z listą klastrów należących do wybranej grupy klastrów.
3

Kliknij przycisk Szczegóły obok klastra, do którego należy węzeł.

Pojawi się nazwa węzła z wersją, produktem i stanem.
4

Kliknij ikonę wielokropka ... obokpozycji Historia zdarzeń i wybierz pozycję Zarządzanie usługami.

Na stronie Zarządzanie usługami pojawi się lista usług, takich jak Analiza, Zarządzanie certyfikatami, Metryki operacyjne i Szczegółowe informacje o wdrażaniu.
5

Użyj przycisku przełączania, aby włączyć wymaganą usługę, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją włączyć.