Przypisywanie ról do użytkowników

W Centrum sterowania można dowiedzieć się więcej o różnych poziomach uprawnień i skonfigurować administratora klienta. Administratorzy klientów mogą być pełnoprawnym administratorami, administratorami pomocy technicznej, administratorami użytkowników i urządzeń, administratorami urządzeń, administratorami tylko do odczytu lub inspektorami zgodności. Dzięki pełnym uprawnieniom administratora można przypisać jedną lub więcej ról do dowolnego użytkownika w organizacji.

Zawsze będziesz chciał mieć więcej niż jednego administratora dla organizacji. Jest to najlepsza praktyka i zawsze pozwala na wprowadzanie zmian administracyjnych, jeśli jeden z administratorów nie jest dostępny.

Użytkownikom w organizacji można przypisać określone role administracyjne w celu określenia, co widzą i mają do nich dostęp w Centrum sterowania. Po przypisaniu określonych ról administracyjnych usprawnia się obowiązki i ułatwia rozliczanie administratorów. Inspektorzy zgodności mogą wyszukiwać konkretne osoby w Firmie, znajdować treści, które udostępnili, lub przeszukiwać określoną przestrzeń, a następnie generować raport z ich ustaleń.


1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkownicyi wybierz użytkownika.

2

W obszarze Role i zabezpieczenia kliknij pozycję Roleadministratora lub Dostęp do usługi.

3

Wybierz rolę, którą chcesz przypisać do tego użytkownika.

Aby przypisać użytkownika jako administratora witryny Webex, obok ról administratora witryny sieci Web webexkliknij pozycję Edytuj i wybierz rolę dla każdej witryny webex, którą ma zarządzać użytkownik.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Lista wszystkich lub określonych administratorów w Centrum sterowania

Jeśli na przykład chcesz wyświetlić listę inspektorów zgodności w organizacji, możesz użyć listy rozwijanej, aby wyświetlić tylko inspektorów zgodności.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkownika , i wybierz kartę Administratorzy.

2

Kliknij listę rozwijaną Role administratora i wybierz rolę administratora, którą chcesz wyświetlić.

Eksportowanie listy administratorów jako pliku CSV

Aby zbiorczo nimi zarządzać, można wyeksportować pełną lub filtrowane listy administratorów w organizacji jako plik CSV. W poniższej tabeli przedstawiono dane, które eksportuje plik CSV.

Nazwa kolumny

Opis

Imię

Imię administratora.

Nazwisko

Nazwisko administratora.

Nazwa wyświetlana

Nazwa wyświetlana administratorowi w webex.

Identyfikator/adres e-mail użytkownika

Unikatowy identyfikator i adres e-mail administratora.

Rola administratora

Role administratora przypisane do administratora.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy.

2

Wybierz kartę Administratorzy lub Administratorzy zewnętrzni.

3

Kliknij przycisk EksportujIkona eksportu wbudowanego w prawym górnym rogu.

Plik CSV jest automatycznie pobierany, gdy będzie gotowy.

 

Jeśli wyeksportowano filtrowane listy, poczekaj, aż plik CSV będzie gotowy przed zmianą filtru. Zmiana filtru powoduje, że plik CSV zawiera zaktualizowane filtry.

Role w organizacji

Każda rola określa poziom uprawnień w Centrum sterowania. Jeśli masz pełne uprawnienia administratora, możesz przypisać jedną lub więcej ról do dowolnego użytkownika w organizacji.

Po pierwszej skonfigurowaniu konta administrator z organizacji partnerskiej staje się pełnoprawowym administratorem organizacji i może skonfigurować dodatkowych administratorów. Domyślnie dodatkowi użytkownicy nie mają żadnych uprawnień administracyjnych.

Dostępu

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator tylko do odczytu

Administrator pomocy

Administrator użytkowników i urządzeń

Administrator urządzeń

Inspektorzy ds. zgodności

Zaawansowany dostęp do rozwiązywania problemów

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Przypisywanie ról do użytkowników

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Zasady i szablony firmy

Tylko do odczytu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną sieci Web

Tylko do odczytu

Dziennik inspekcji akcji administracyjnych

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Wstrzymanie prawne

Dostęp do spotkań dołączania w toku

Dostęp do spotkań na żywo

W zależności od roli przypisanej użytkownikowi mogą oni mieć dostęp do:

Rola zaawansowanego rozwiązywania problemów

Ta rola umożliwia pełnym administratorom, administratorom tylko do odczytu i administratorom pomocy technicznej dostęp do strony Aktywne spotkanie na karcie Rozwiązywanie problemów i umożliwia pełnym administratorom dołączanie do spotkań, które są w toku za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Jeśli uczestnicy mają problemy podczas spotkań, administratorzy z tą rolą mogą szybko znaleźć te spotkania, do których można dołączyć i pomóc rozwiązać problemy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat strony Aktywne spotkanie i funkcji Dołączanie do administratorów, zobacz Zaawansowane diagnostyki i rozwiązywania problemów w Centrum sterowania.


Pełnoprawiczący administratorzy mogą przypisać rolę Zaawansowanemu dostępowi do rozwiązywania problemów innemu pełnemu administratorowi, administratorowi tylko do odczytu lub administratorowi pomocy technicznej w swojej organizacji. Pełnoprawi funkcjonariusze nie mogą przypisać do siebie roli Dostęp do zaawansowanego rozwiązywania problemów. Inny administrator musi przypisać do nich rolę.

Role administratora witryny sieci Web

Administratorzy witryn sieci Web mają dostęp tylko do użytkowników i ustawień witryny Webex, do których są przypisani w Centrum sterowania. Można przypisać użytkownika jako administratora dla więcej niż jednej witryny Webex. Jeśli organizacja ma wiele witryn Webex do zarządzania, przypisz użytkowników jako witrynę Webex, użytkownika webex lub administratorów tylko do odczytu Webex, aby zdefiniować własność i podzielić obowiązki administracyjne dla każdej witryny webex.

Administratorzy witryn sieci Web i administratorzy użytkowników webex mogą zarządzać ustawieniami związanymi ze spotkaniami webex tylko dla użytkowników w organizacjach klientów, do których są przypisani.


Administratorzy witryn sieci Webex nie używają licencji Spotkania Webex dla witryny Webex, do której są przypisani, ale nie będą mieli żadnych uprawnień hosta. Jeśli chcesz, aby administrator witryny Webex miał uprawnienia hostingowe, możesz przypisać im licencję hosta.

Dostępu

Administrator witryny Webex

Administrator użytkowników Webex

Administrator usługi Webex z uprawnieniami tylko do odczytu

Zarządzanie użytkownikami

(Ustawienia użytkownika)

(Ustawienia użytkownika)

Tylko do odczytu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Licencje*

Tylko do odczytu

Przypisywanie ról*

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Konfiguracja witryny*

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu


*Tylko dla przypisanych witryn Webex.

Role administratora zewnętrznego

Możesz dodać wszystkie osoby spoza organizacji jako administratora zewnętrznego. Administratorzy z organizacji partnerskiej są również uważani za administratorów zewnętrznych w organizacji. Można również zarządzać uprawnieniami administratora zewnętrznego i definiować je jako zewnętrznych administratorów pełnych, zewnętrznych administratorów tylko do odczytu i administratorów inicjowania obsługi administracyjnej. Administratorzy inicjowania obsługi administracyjnej są dodawane, gdy partner dostarcza zamówienia usług Webex.

Administratorzy zewnętrzni mogą w dowolnym momencie usunąć z organizacji. Dopóki jednak istnieje aktywna relacja sprzedaży między organizacją a partnerem, od którego zakupiono usługi, partner ten może odzyskać dostęp do organizacji, przypisując sobie rolę administratora inicjowania obsługi administracyjnej, co oznacza, że partner zawsze będzie miał dostęp do twojej organizacji. Partner nie może przypisać sobie dostępu jako pełny administrator. Jeśli nie chcesz, aby partner, u którego zakupiono usługi, miał w ogóle dostęp do organizacji, musisz skontaktować się z partnerem.


Każda osoba spoza organizacji, która ma dostęp do Centrum sterowania organizacji, jest wyświetlana w sekcji Użytkownicy na karcie Administratorzy zewnętrzni.

Personel pomocy technicznej, który uzyskuje dostęp do organizacji, zazwyczaj pełni rolę administratora tylko do odczytu. Dostęp administratora tylko do odczytu jest automatycznie odwoływany po pewnym czasie. Można udzielić lub odmówić dostępu administracyjnego każdemu.

Dostępu

Zewnętrzny pełny administrator

Zewnętrzny administrator tylko do odczytu

Administrator udostępniający usługę

Zarządzanie użytkownikami

Tylko do odczytu

X

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

X

Zasady i szablony firmy

Tylko do odczytu

X

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

X

Metryki i powiadomienia dotyczące obsługi technicznej

Tylko do odczytu

X

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

✔ Za usługi, które partner sprzedał.

Przypisz role

Tylko do odczytu

X

Zlecenia rezerwy

X

✔ Za usługi, które partner sprzedał.

Dodawanie i usuwanie witryn

✔ Dla stron należących do subskrypcji, które partner sprzedał.

X

✔ Za usługi, które partner sprzedał.

Dodawanie administratorów zewnętrznych

X

X

X


Administratorzy zewnętrzni nie mogą dodawać dodatkowych administratorów zewnętrznych do organizacji.

Przypisz administratorów zewnętrznych jako pełnych, tylko do odczytu lub inicjując inicjowanie obsługi administracyjnej administratorów w celu jasnego zdefiniowania ich obowiązków w organizacji. Podział obowiązków administracyjnych może również zapewnić większą odpowiedzialność w organizacji.

Rola administratora i administratora sprzedaży

Role administratora i administratora sprzedaży są dostępne tylko dla organizacji partnerskich w Centrum sterowania. Pełnoprawny administrator i inni pełnoprawnych administratorów sprzedaży w organizacjach partnerskich mogą przypisać rolę administratora sprzedaży lub rolę administratora sprzedaży innym użytkownikom.

Pełnoprawnych administratorów sprzedaży i administratorów sprzedaży, którzy aprowizuje zlecenie usługi Webex można utworzyć nową organizację klienta lub aprowizować zamówienie dla istniejącego. Jeśli administrator sprzedaży lub administrator sprzedaży utworzy nową organizację odbiorców, automatycznie otrzymają pełne uprawnienia administratora do organizacji odbiorców. Jeśli klient istnieje, są one przyznane roli administratora inicjowania obsługi administracyjnej.


W dowolnym momencie pełny administrator w organizacji klienta może zmienić lub usunąć rolę administratora z organizacji partnerskiej. Jeśli jednak organizacja sprzedała usługi klientowi, zawsze będziesz mieć dostęp do Centrum sterowania klienta jako administratora inicjowania obsługi administracyjnej.

Dostępu

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży

Zarządzanie organizacją partnerów

Zarządzanie organizacją klienta

(Wszyscy klienci zarządzali przez organizację partnerską).

(przypisani tylko klienci).

Przypisywanie ról administratora sprzedaży

Aprowizuj zamówienia Webex dla organizacji partnerskiej

Aprowizuj zamówienia Webex dla klientów

Rozpoczynanie wersji próbnych webex i zarządzanie nimi

Przypisywanie użytkownikom roli pełnego administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży

Jako administrator pełnoprawny lub administrator sprzedaży możesz przypisać każdemu użytkownikowi w organizacji rolę pełnoprawnego administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży.


Jeśli masz zarówno pełne role administratora, jak i administratora sprzedaży, możesz usunąć z siebie rolę administratora pełnej sprzedaży i przypisać ją do innego użytkownika.

Użytkownik może pełnić rolę administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży wraz z pełnią obsługi administratora.

1

Z widoku partnera w https://admin.webex.comprogramie przejdź do strony Administratorzyi kliknij pozycję Nowi administratorzy.

2

Wprowadź adres e-mail użytkownika, który chcesz dodać jako administrator sprzedaży, a następnie kliknij przycisk Sprawdź poprawność.

3

Wybierz, aby użytkownik był:

  • Administrator sprzedaży, jeśli chcesz przypisać określonych klientów do zarządzania.
  • Sales Full Admin, jeśli chcesz, aby zarządzali wszystkimi klientami w organizacji.
4

Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie klientów do administratora sprzedaży

Administratorzy sprzedaży mogą uzyskiwać dostęp tylko do organizacji, które zostały im przypisane do zarządzania.

1

Z widoku partnera w https://admin.webex.comprogramie przejdź do strony Administratorzy i wybierz administratora.

2

W obszarze Zarządzanie organizacjami odbiorców wprowadź nazwę organizacji lub identyfikator organizacjiklienta, który ma zarządzać administratorem sprzedaży.

3

Kliknij pozycję Dodaj.