Vytvorte jeden dosah čísla pre miesto

Funkcia Single Number Reach nie je automaticky nastavená pri poskytovaní služby. Predtým, ako môžu používatelia začať používať funkciu Single Number Reach, musíte najprv vytvoriť Single Number Reach pre miesto a potom priradiť telefónne číslo, ktoré sa bude používať ako portál Single Number Reach.
1

Prihlásiť sa Control Huba prejdite na Služby > Volanie > Vlastnosti > Dosah jedného čísla.

2

Kliknite Vytvorte dosah jedného čísla.

3

Zadajte nasledujúce informácie:

  • Poloha

  • Single Number Reach Name

  • Telefónne číslo

  • Rozšírenie (voliteľné)

  • Jazyk oznámenia

4

Vyberte, kto môže používať portál Single Number Reach - Všetci v spoločnosti alebo Iba používatelia v tejto lokalite.

5

Ak chcete povoliť režim tichej výzvy, začiarknite políčko Režim tichej výzvy zaškrtávacie políčko.

6

Kliknite Vytvorte.

Čo urobiť ďalej

Po vytvorení čísla Single Number Reach pre umiestnenie môže správca alebo používatelia v tomto umiestnení nakonfigurovať službu.

Konfigurácia dosahu jedného čísla pre používateľov

Môžete pridať osobné čísla používateľa ako dosah jedného čísla. Pridané čísla zvonia, keď používateľ na nich prijme hovor Volanie Webex primárne číslo. Používateľ môže na odchádzajúce hovory použiť buď primárne číslo, alebo ktorékoľvek z pridaných čísel. Keď používateľ uskutočňuje odchádzajúce hovory, nastavenie identifikácie volajúceho Volanie Webex primárne číslo sa používa na identifikáciu.

Predtým ako začneš

Dosah na jedno číslo musí byť nastavený pre polohu používateľa.

1

Prihlásiť sa Control Huba prejdite na Zvládanie > Používatelia.

2

Vyberte používateľa a kliknite na Volanie tab.

3

Choďte na Používateľský zážitok z hovoru sekciu a vyberte Dosah jedného čísla (kancelária kdekoľvek).

4

Zapnite prepínač.

5

Zadajte názov a Telefónne číslo sa má použiť ako jednočíslo používateľa a začiarknite políčko.

Po pridaní telefónneho čísla sa číslo aktivuje. Ak chcete deaktivovať, zrušte začiarknutie políčka vedľa telefónneho čísla.

6

Kliknite Možnosti prichádzajúcich hovorov ak chcete povoliť niektoré z nasledujúcich nastavení pre telefónne číslo:

  • Nepresmerujte hovory—Volania používateľa sa nepresmerujú, aj keď je presmerovanie hovorov povolené.
  • Potvrdenie odpovede—Keď niekto zavolá používateľovi, pred pripojením sa zobrazí výzva na stlačenie klávesu. Táto možnosť umožňuje volajúcim vedieť, že ich hovor bude automaticky smerovať na jedno číslo dosiahnuteľné (v kancelárii kdekoľvek).

 

Kliknutím môžete pridať aj ďalšie osobné číslo Pridať ďalšie osobné číslo a potom postupujte podľa predchádzajúcich krokov.

7

Kliknite Uložiť.


 

Používateľ si tiež môže sám konfigurovať a spravovať dosah jedného čísla na užívateľskom portáli. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Konfigurácia dosahu jedného čísla (kancelária kdekoľvek). Akékoľvek zmeny vykonané používateľom v týchto nastaveniach sa prejavia v používateľskom portáli aj v Control Hub.

Získajte zoznam telefónnych čísel na jedno číslo

1

Prihlásiť sa Control Huba prejdite na Služby > Volanie > Vlastnosti > Dosah jedného čísla.

2

Kliknite Export na stiahnutie súboru CSV so zoznamom čísel Single Number Reach.


 
Zoznam exportu môžete zúžiť na umiestnenie výberom umiestnenia z rozbaľovacieho zoznamu pred kliknutím na export.