UCM Molnanalysöversikt

Med funktionerna i Cisco UCM-molnanalys and visualisering kan du övervaka den allmänna samtalskvaliteten och detaljer om slutpunkten-användning. Visualisering av UCM-molnalalys och -rapporter ger partner och kunder insikter om konfiguration, effektivitet och sammanlagd användning av uppringningsenheter. Partner och kunder kan använda insikter och rapporter till att fatta beslut.

Som fullständig administratör, skrivskyddad administratör eller supportadministratör för en organisation har du till gång till olika rapporter i Control Hub beroende på din distribution. Du kan använda denna information för att utvärdera hur och hey ofta UCM-molntjänster och enheter används i organisationen. Du kan använda analyser för att spåra och mäta tjänster i din Cloud Collaboration-portfölj.

Du kan exportera dessa rapporter som PDF-, PNG- eller CSV-filer.

Samtalsljudkvalitet

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Cloud visas.

2

Välj Serviceupplevelse i listrutan.

Som standard visas de kort som är knutna till serviceupplevelsen.

3

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet om du vill se information om samtalskvaliteten.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser .

Trend för samtalsantal

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Cloud visas.

2

Välj Tillgångsanvändning i listrutan.

Som standard visas de kort som är knutna till serviceupplevelsen.

3

Klicka på kortet Samtalsräkningstrend om du vill se diagram som är kopplade till slutpunkterna från det valda UCM-molnklustret.

På sidan som visas kan du välja olika filter om du vill visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

Samtalets längd

1

Välj Tillgångsanvändning i listrutan.

Som standard visas de kort som är knutna till serviceupplevelsen.

2

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Cloud visas.

3

Klicka på kortet samtalslängd om du vill visa diagram med information om samtalslängd med slutpunkter och headset.

På sidan som visas kan du välja olika filter om du vill visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser .

Användningsupplevelse

Med instrumentpanelen Serviceupplevelse kan du analysera servicekvalitetsdistribution och trafiktrender baserat på antalet samtal, plats eller samtalslängd.


CMR måste ange värden som Severely Concealed Seconds (SCS). Det krävs för att klassificera samtalens kvalitet.

Information om enheten samlas in från UCM-molnet och information om samtalskvalitet hämtas från CDR.

Användning av tillgångar

På instrumentpanelen med tillgångsanvändning visas diagram över användning av slutpunkter och headset i organisationen.

CDR, CMR och enhetsinformation samlas in från UCM-molnet.

Samtal som inte görs med en slutpunkt visas inte heller i diagramen över tillgångsanvändning. T. ex. trunk till trunk eller konferensbrygga osv. Därför visas inga diagram över Tillgångsanvändning för UCM-molnkluster med data av SME-typ.

Om du har ett giltigt konto och rätt autentiseringsuppgifter för Conrol Hub kan du komma åt analyssidan via lokal administration.


 • Diagrammen visar data i tidsformatet GMT (Greenwich Mean Time).

 • Slutpunktsrelaterade diagram visar inga data för Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SMF) -kluster.

 • Om UCM-molnet uppgraderas från version X till version Y, visas båda versionerna i analysdiagrammen. Senaste data visas under UCM-molnversionen mot den senast uppgraderade versionen. De samtal som räknas mot den tidigare versionen fortsätter dock att visas för den valda perioden.

 • När kluster-ID ändras visar listrutan Analyskluster det uppdaterade klusternamnet från följande dag. De detaljerade diagramvyerna i både serviceupplevelse och tillgångsanvändning i UCM-molnkluster visas det senaste klusternamnet. Det äldre klusternamnet fortsätter att visa och representera det tidigare bearbetade antalet samtal.

Mer information om hur du använder UCM-analysdiagram finns i följande tabell:

Tabell 1. UCM-analysdiagram

Rapport

Menynavigering

Beskrivning / scenario

Bandbredd för CAC-plats

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar distributionen av samtal som hanteras av tillgångar kategoriserat baserat på plats för Call Admission Control (CAC).

Scenario : Dina kluster konfigureras enligt din geografiska region och du vill skapa en uppfattning om mängden samtalstrafik till och från ditt kontor i norr i förhållande till ditt kontor i söder. Välj ditt norra kontor på CAC-platsbandbreddsdiagramet

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ) Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar samtalskvaliteten på hanterade samtal.

Scenario: Din IT-organisation fick flera klagomål på grund av dålig samtalskvalitet från användare i ett visst kluster och du vill skapa en uppfattning om problemets omfattning. Du kontrollerar distributionsdiagrammet Call Audio Quality (CAQ) för att se antalet och andelen dåliga samtal i det klustret.

Samtalsklassificering

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar distributionen av interna nätverkssamtal som hanterats jämfört med externa (utanför nätverket) samtal som hanterats.

Scenario: Du har precis hört talas om ett nätfiskebedrägeri och du vill se om dina andra samtal utanför nätverket har ökat. Du undersöker samtalssklassificeringsdiagrammet med avseende på samtal utanför nätverket .

Trend för samtalsantal Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Visar trenden för samtal som hanterats av tillgångar som är grupperade efter slutpunkts- och headsetsumman.

Scenario: Din säljorganisation har nyligen lagt till ett nytt initiativ för att öka försäljning med cold-calling och du vill se hur det nya initiativet påverkar din telefonanvändning över tid. Du kan kontrollera trenddiagrammet för antalet samtal om du vill se om antalet samtal har ökat över tid.

Trend för samtalslängd Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtalslängden (i minuter) över tid.

Scenario: Din IT-organisation inför en ny FAQ-portal och du vill se hur mycket tid din IT-personal ägnar åt att hantera samtal. Du kontrollerar trenddiagrammet för samtalslängd för att se om den tid dina medarbetare spenderar på samtal har minskat.

Analys av samtalsfel Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar samtal enligt koden för avslutningsorsak för misslyckade eller avbrutna samtal.

Scenario: Ditt telefonsystem fungerar med stor stabilitet, men du vill övervaka systemet för att säkerställa fortsatt effektivitet. Du kontrollerar regelbundet diagrammet med samtalsfelanalyser för att övervaka eventuella förändringar i framgångsfrekvensen för samtal.

Samtalsmediatyp

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats av tillgångar som är grupperade efter video- och ljudsamtal.

Scenario: Din organisation reagerar på en ny policy om arbete hemifrån grund av en global pandemi. Du vill vara säker på att dina arbetare utnyttjar telefonsystemets funktioner fullt ut, inklusive videoalternativ. I den här rapporten visas antalet video samtal som har gjorts under en viss tidsperiod.

Samtalssäkerhetsstatus

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar de samtal som hanterats baserat på säkerhetsstatus. Autentiserade eller krypterade samtal är säkra. Inga andra samtal är säkra.

Scenario: Du vill se antalet osäkra samtal som kommer från ditt södra kluster. Klicka på Säkra i diagrammet Samtalssäkerhetsstatus och undersök sedan antalet samtal för ditt södra kluster i diagrammet Fysisk plats.

Distribution av samtalsstatus

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar antal och procentandel försök till, lyckade, misslyckade och avbrutna samtal.

Scenario: Om du vill skapa en uppfattning om hur försök till videosamtal har fungerat i ditt södra kluster kan du klicka på video i diagrammet med samtals medier och sedan klicka på ditt södra kluster i diagrammet för den fysiska platsen. Du granskar sedan distributionen av samtal i diagrammet samtalsstatusdistribution.

Samtalsstatustrend (Samtalsvolymstatus)

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar trender över lyckade, misslyckade och avbrutna samtal över tid.

Scenario: Du har nyligen installerat maskinvaruuppdateringar och nu vill du övervaka systemets prestanda. Du granskar en tidsperiod två veckor före till två veckor efter uppdateringen för att se om det finns några märkbara trender.

CAQ-trend Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar trender med bra, acceptabla och dåliga samtal över tid.

Scenario: Din organisation har fått regelbundna klagomål om dålig samtalskvalitet. Du tror att orsaken är en större samtalsvolym under dagarna innan en långhelg. Du kan använda CAQ-trendrapporten för att fastställa om samtalskvaliteten minskar innan en långhelg.

Codec

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar de samtal som hanterats av samtals-codec-typen. Du kan också se en visuell uppdelning av de olika codec-typer som används.

Scenario: Du vill se vilken typ av codec som används i ditt norra kluster. Du väljer ditt norra kluster idiagrammet för fysisk plats och undersöker sedan codec-diagrammet för att se hur många H261-codec som används.

Enhetsgrupp

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats enligt en logisk gruppering som du skapat.

Scenario: Du har skapat en logisk gruppering av enheter som heter grupp A, grupp B och grupp C. Grupp C motsvarar dina konferensrums enheter. Du vill se om dessa enheters efterfrågan minskar efter företagets ordinarie arbetstid. Du väljer Grupp C i enhets pool-diagrammet och granskar sedan tidsfördelningsdiagrammet för att se om användningen minskat drastiskt som förväntat.

Distribution efter tillgång

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats med tillgångar (slutpunkter och headset som är kopplade till slutpunkterna).

Scenario: Du vill se hur många videosamtal som ringts med ett headset under det senaste året. Det innebär att du väljer de senaste 12 månaderna för tidsperioden, väljer video i diagrammet samtalsmedietyp och sedan granskar diagrammet tillgångsfördelning för att visa antalet och procentandelen samtal med headset för dina valda kriterier.

Distribution efter tid

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats vid fyra timmars tidsintervall under dagen.

Scenario: Du vill undersöka videosamtalsvanor inom din organisation för att se om det finns någon tid på dagen när dina kollegor ringer eller tar emot fler flesta videosamtal. Du väljer video i diagrammet samtalsmedietyp och skannar diagrammet distribution över tid för att se hur videosamtal distribueras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats baserat på slutpunktens förmåga att ringa och ta emot video-eller ljudsamtal.

Scenario: Du vill veta hur många videosamtal som hanteras av en resurspool med videosamtalsfunktionen. Du hovrar över video i funktions diagrammet Kapacitet för slutpunktsmedia för att se hur många samtal som hanterats av videokapabla slutpunkter. Hovra över video i diagrammet samtalsmedietyp om du vill se antalet faktiska videosamtal som hanterats.

Slutpunktsserie

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats av slutpunktstypen över tid.

Scenario: Ditt norra kontor har nyligen köpt nya slutpunkter av DX-typ och du vill se hur dessa slutpunkter används. Du väljer ditt norra kluster i diagrammet Fysisk plats och gårsedan vidare till diagrammet Slutpunktsserie för att se hur användningen av DX-serien ökar gradvis med tiden. Du bör även kontrollera att användningen av den tidigare slutpunktstypen minskar gradvis med tiden.

Headset efter modell

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats av headsetmodellen över tid.

Scenario: Din organisation inför nya headset och du vill se hur snabbt de nya headseten tas i drift och hur snabbt de gamla headseten tas ur drift över tid.

Fysisk plats

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal enligt plats.

Scenario: Du vill se vilken headsetmodell som används på ditt södra kontor. Du väljer ditt södra kontor i diagrammet Fysisk plats och undersöker sedan vilka headset som används i diagrammet Headset efter modell.

Unified CM-kluster

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats enligt Unified CM-kluster.

Scenario: Din organisation har flyttat många enheter till ett nytt kluster och du vill kontrollera att flytten har lyckats. Du går till diagrammet Enhetspool och väljer de enheter som har flyttats. Därefter undersöker du diagrammet Unified CM-kluster för att se till att enheterna nu befinner sig i det nya klustret.

Unified CM-version

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanteras i enlighet med Unified CM-versionen.

Scenario: Du vill se vilken version av Unified CM som ditt norra kontor använder. Du väljer ditt norra kontor i diagrammet Fysisk plats. Sedan undersöker du diagrammet Unified CM-version för att kontrollera att ditt norra kontor använder rätt version av Unified CM .

Tabell 2. Resursanvändningsräknare
Fältrubrik Beskrivning
Antal samtalsslutpunkter Antal samtal där minst en slutpunkt ingår.

 

Antalet samtalsslutpunkter omfattar även samtal som startats från Jabber och Webex Teams.

Totalt antal samtalsminuter Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med slutpunkterna.
Totalt antal slutpunkter i samtal Sammanlagt antal slutpunkter som deltar i samtalen.

 

En slutpunkt kan medverka i flera samtal.

Antal headsetsamtal Antal gånger som minst ett headset ingår i ett samtal.
Samtalsminuter för headset Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med headset.
Totalt antal headset i samtal Antal gånger headseten deltar i samtal.

Visa analys

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Cloud visas.

Beroende på vilka tjänster som har aktiverats kan du välja Meddelanden, Samtal, Enheter och Rapporter från Analysmenyn analys för specifik visualisering av analyser.

Bild 1. Cisco UCM Molnanalys
Cisco UCM Molnanalys

Partners kan se analys av sina kunder i Cisco Webex Partner Hub:

 1. Gå till kunder från partnerns visnings sätt i kontroll navet.

 2. Välj en kund och klicka på Visa kund.

  Sidan kundöversikt öppnas.


   

  Serviceikonen vid ett Kundnamn anger att kunden är berättigad till UCM-molntjänsten.

  Bild 2. UCM-analys partnerns vy
 3. Gå till Analys > UCM-moln.

  Sidan UCM-molnanalys visas.

  Bild 3. UCM-analyspartnerns vy

  Du kan se en visualisering av analyseb enligt de valda parametrarna.

  Mer information om resursanvändningsräknare och UCM-analysdiagram finns i Rapporter och Diagram.
2

Välj Serviceupplevelse eller Tillgångsanvändning i listrutan.

Som standard visas de kort som är knutna till serviceupplevelsen.

3

(Ej obligatoriskt) Om du vill visa analys för MRA-data aktiverar du endast MRA-data.

Bild 4. Cisco UCM-molnanalys MRA-läge
4

(Ej obligatoriskt) Välj ett kluster i listrutan med kluster längst upp till vänster.

Standardinställningen är Alla kluster.

5

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden klickar du på listrutan längst upp till höger.

Bild 5. Analys per tidsperiod
Analys per tidsperiod

Tidsintervall som stöds: Igår, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, de senaste 90 dagarna och de senaste 12 månaderna.

Du kan se diagram för den period som du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.


 

Om du väljer från Igår baseras UPP- och NED-trenderna på data som jämförs med två dagarna innan föregående dag. Om du väljer De senaste 7 dagarna beräknas % UPP- och NED-trenderna baserat på jämförelsen mellan data för de senaste 7 dagarna och data för föregående två veckor.

Hämta analyser

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Hämta.


Du måste vänta tills Excel-rapporten har hämtats, annars går det inte att hämta den.

Felsök analyser

Problem

Lösning

Fliken UCM-moln visas inte efter inloggning i Control Hub.

Den roll, det omfattningsområde eller den behörighet som har tilldelats dig kan vara felaktig eller otillräcklig. Kontakta Cisco TAC support.

När du klickar på fliken UCM-moln, visas meddelandet 403 Forbidden.

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds.

 2. Försök att öppna användargränssnittet till analyser i Incognito-läge med alla insticksprogram avaktiverade.

 3. Rensa webbläsarens cache och cookies.

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Analys-sida laddas inte för Incognito-läget i Chrome.

Gå till Inställningar > Integritet och säkerhets > Cookies och övriga platsdata och välj Tillåt alla cookies. I andra webbläsare kan du aktivera cookies med relevanta menyalternativ.

Diagram laddas inte i användargränssnittet för analys.

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren (Chrome, Firefox eller Edge).

 2. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Vissa diagram i användargränssnittet för analys innehåller inga data.

 • Konrtollera att CDR-aktiveringsflagganär inställd på True och att Samtalsdiagnostik aktiverad endast är inställd på Aktiverad när CDR-aktiveringsflaggan är inställd på True.

 • Om du har konfigurerat en extra proxy tar det cirka 1,5 timmar för telemetrimodulen att välja fungerade proxy och ändra nodens status till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Diagram i gränssnittet för Analys visar inga data.

Kontrollera om telemetritjänsten har stoppats.

Diagram i gränssnittet för Analys visar felaktiga data.

Kontakta Cisco TAC support.

Analys av samtalsfel i kategorin Serviceupplevelse visar inga feldata.

Kontrollera om CDR-loggsamtal med varaktighetsflaggan noll i UCM-molntjänstens parametrar har aktiverats för alla UCM-molnnoder. Om den inte är aktiverad för alla noder ska du se till att aktivera funktionen.