Powiedz Menu, aby otworzyć opcje menu.

Wybierz jeden z:

  • Augmentir— dostępny tylko wtedy, gdy na urządzeniu HMT jest zainstalowany program Augmentir.

    Powiedz Augmentir, aby uruchomić aplikację, która zapewnia uproszczone przepływy pracy i instrukcje z przewodnikiem.

  • Pomoc— powiedz Webex Help, aby wyświetlić opisy często używanych poleceń.

    • Dzienniki— powiedz Wyślij dzienniki, aby przesłać dzienniki z urządzenia.

  • Wyloguj się — powiedz wyloguj się, aby wylogować się z expert on demand.