Powiedz menu, aby otworzyć opcje menu.

Wybierz spośród:

  • Augmentir— jest dostępny tylko wtedy, gdy na urządzeniu HMT zainstalowano urządzenie HT.

    Powiedz Augmentir, aby uruchomić aplikację, która zapewnia uproszczone przepływy pracy i instrukcje z przewodnikiem.

  • Pomoc— powiedz Webex Pomoc, aby zobaczyć opisy często używanych poleceń.

    • Dzienniki— powiedz wysyłanie dzienników, aby przesłać dzienniki z urządzenia.

  • Signout- Say Signout, aby wylogować się z Expert On Demand.