Lista nedavnih poziva

Koristite listu "Nedavni" da biste videli 180 najnovijih pojedinačnih poziva i grupa poziva.

Ako lista "Nedavni" dostigne maksimalnu veličinu, sledeća nova stavka zamenjuje najstariju stavku na listi.

Kada se stir/SHAKEN podrška implementira na serveru, telefon prikazuje dodatnu ikonu pored ID-a pozivaoca na osnovu rezultata verifikacije pozivaoca STIR/SHAKEN. Na osnovu rezultata verifikacije, telefon prikazuje tri tipa ikona. Više informacija o ikonama potražite u članak Prikaz nedavnih poziva.

Prikaz nedavnih poziva

Proveri ko te je skoro zvao.


Svaka linija je propustila da pozove badging. Broj propuštenih poziva po liniji možete videti na ekranu telefona. Maksimalna promašena značka je 99. Kada na ekranu telefona prikažete listu "Svi pozivi" ili "Propušteni pozivi" za određenu liniju, propuštena značka za izabrani red će biti očišćena.

Značka propuštenog poziva i stvarni broj propuštenih poziva mogu biti različiti zbog ograničenja prikaza od 180 poziva za listu "Nedavni". Ovo ograničenje se sastoji od odlaznih poziva, propuštenih poziva i dolaznih poziva. Takođe, mogu biti i neki stari propušteni pozivi koji se dodaju na prebrojavanje za značku propuštenog poziva. Ovo se može zameniti na listi "Nedavne".

1

Uradite jedan od ovih postupaka:

 • Stoni telefoni: Izaberite liniju za pregled i pritisni aplikacije .
 • Konferencijski telefoni: Pritisnite "Podešavanja".
2

Izaberite nedavne datoteke da biste pristupili ekranu "Nedavni".

Takođe možete da pritisnete taster Recents softkey na početnom ekranu telefona. Ovaj softkey vidite samo kada ga administrator konfiguriše na Veb interfejsu telefona.

Kada pritisnete softverski taster Recents, on vas vodi do ekrana "Nedavni", nakon što donese rezultate, automatski odlazi na ekran "Svi pozivi".

3

Na ekranu "Nedavni" odaberite da prikažete sve nedavne pozive ili da prikažete određenu vrstu nedavnih poziva sa sledeće liste poziva.

 • Svi pozivi
 • Propušteni pozivi
 • Primljeni pozivi
 • Postavljeni pozivi

Administrator konfiguriše softkey opcije , Call , Edit call , Filter i Back na ovom ekranu za listu "Svi", "Postavljeno", "Primljeno" i "Propušteni pozivi". Kada konfigurišete, te mekiće možete da vidite kada pristupite bilo kom meniju sa gorenavedene liste poziva. Mekići se takođe mogu pojaviti kao jedan od menija "Opcija" liste poziva zasnovanih na konfiguraciji.

Svaki meni na gorenavedenom spisku poziva sadrži softkey opcije sa sledećim menijima.

 • Brisanje stavke-Briše bilo koju izabranu stavku kada se pritisne.

 • Brisanje liste-Briše sve stavke u izabranom meniju kada se pritisne.

 • Sortiraj po imenu-Sortiraj prema imenima pozivalaca po izabranom.

 • Dodajte kontakt-Dodaje novi kontakt u direktorijum.


 
 • Na telefonu je prikazana dodatna ikona pored ID-a pozivaoca koja ukazuje na provereni poziv.

  Kada odete do detalja poziva bilo kog poziva, možete da videli da li je poziv propušten poziv ili poziv na koji se odgovara.

 • Na telefonu je prikazana dodatna ikona pored ID-a pozivaoca koja ukazuje na nelegitimnog pozivaoca.

 • Na telefonu je prikazana dodatna ikona pored ID-a pozivaoca koja ukazuje na nepotvrđeni poziv.

Uzvratite nedavni poziv

1

Uradite jednu od sledećih radnji:

 • Stoni telefoni—Pritisnite Aplikacije .
 • Konferencijski telefoni—Pritisnite "Podešavanja".
2

Pritisnite taster Recents.

3

Izaberite zapis poziva koji želite da birate.

Brisanje liste nedavnih poziva

1

Uradite jednu od sledećih radnji:

 • Stoni telefoni—Pritisnite Aplikacije .
 • Konferencijski telefoni—Pritisnite "Podešavanja".
2

Izaberite nedavne.

3

Izaberite listu koju želite da izbrišete.

 • Svi pozivi
 • Propušteni pozivi
 • Primljeni pozivi
 • Postavljeni pozivi
4

Pritisnite opciju i izaberite Izbriši sve.

5

Kliknite na dugme Uredu .

Brisanje zapisa poziva

1

Uradite jednu od sledećih radnji:

 • Stoni telefoni—Pritisnite Aplikacije .
 • Konferencijski telefoni—Pritisnite "Podešavanja".
2

Izaberite nedavne.

3

Odaberite da prikažete sve nedavne pozive ili da prikažete određenu vrstu nedavnog poziva.

 • Svi pozivi
 • Propušteni pozivi
 • Primljeni pozivi
 • Postavljeni pozivi
4

Istaknite pojedinačni zapis ili grupu poziva koju želite da izbrišete.

5

Pritisnite opciju.

6

Izaberite stavku Izbriši.

7

Kliknite na dugme Uredu .


 

Za više informacija pogledajte korisničke vodiče za Multiplatform telefone 6800, 7800, 8800, 7832 i 8832 Multiplatform telefone.