Pitanja o predlošcima licenci

Zašto bi trebalo da koristim automatizovano dodeljivanje licence?

 • Automatski dodelite novim korisnicima prave licence za korišćenje njihovih usluga.

 • Izbegavajte spor, ručni metod dodeljivanja licenci.

Želite li da grupisanje predložaka ili predloška organizacije?

Mogu li da konfigurišem predložak licence za celu organizaciju?

Da, možete da konfigurišete predložak licence za celu organizaciju.

Mogu li da konfigurišem predloške licenci za određene grupe u organizaciji?

Da, predloške licenci možete da konfigurišete za određene grupe unutar organizacije.

Ova funkcija zahteva da sinhronizujete grupe sa AD-a sa Webex-om. Pogledajte Cisco Directory Connector.

Da li mogu da koristim oba tipa predloška zajedno?

Ne, možete da imate samo jednu od ovih opcija aktivnu u organizaciji, ali možete da promenite odluku u bilo kom trenutku.

Snimak ekrana stranice "Licence" u kontrolnom čvorištu i prikazuje opciju izbora režima dodele licenci.

Šta se dešava kada promenim opseg iz predloška zasnovanog na organizaciji u predloške zasnovane na grupama?

Ako promenite opseg, iz grupa u dodelu zasnovanu na organizaciji (ili na drugi način), Webex briše postojeće predloške licenciranja. Zatim definišete novi predložak (ili predloške) za automatsko dodeljivanje licenci novim korisnicima od tog trenutka.

Ko dobija licence od predloška organizacije?

Ako odaberete da primenite predložak licenciranja na celu organizaciju, svi novi korisnici će dobiti dodeljene usluge.

Ko dobija dozvole od predložaka grupe?
Ako odaberete da primenite predloške licenciranja na grupe, novi korisnici u tim AD grupama će primati dodeljene usluge grupe.

Kako funkcionišu predlošci licenci?

Da li mogu da promenim licence za postojeće korisnike?
Da, uvek možete ručno da zamenite korisničko licenciranje.
Da li mogu da koristim predloške za dodeljivanje ili uklanjanje usluga za postojeće korisnike?
Ne. Na korisnike koji se već nalaze u organizaciji ili grupama unutar organizacije ne utiče kada primenite ili promenite predložak licence/s.
Šta se dešava kada promenim predložak dodele licence?

Kada uklonite uslugu iz predloška ili izbrišete predložak, korisnici koji su prvobitno licencirani od strane predloška čuvaju sve usluge koje su im prvobitno dodeljene.

Novi korisnici koji su licencirani izmenjenim predloškom ne dobijaju uslugu koju ste uklonili. Ako ste uklonili ceo predložak, novi korisnici neće automatski dobiti nijednu licencu.

Da li ugnežđene grupe mogu da naslede predložak licence od nadređene grupe?

Predložak grupe dodeljuje samo licence novim korisnicima koji su direktni članovi grupe u aktivnom direktorijumu. Korisnici u ugnežđenim grupama ne dobijaju licence iz predloška nadređene grupe.

Kako premeštanje korisnika između AD grupa utiče na njihovo licenciranje?

Kada premestite korisnika iz jedne AD grupe u drugu, korisnik čuva licence od originalne grupe i dobija licence iz nove grupe (osim ako to ne bi bila duplirana dodela).

Korisnik čuva licence iz predloška originalne grupe čak i ako korisnik napusti grupu ili nakon toga izbrišete usluge iz tog predloška.

Šta ako je korisnik u dve ili više AD grupa koje imaju predloške licenci?

Ako se korisnik nalazi u više AD grupa, korisnik dobija licence od predložaka primenjenih na sve njihove grupe (osim ako ne postoji duplirana dodela).


Izuzetak od ovoga je ako se korisnici nalazi u više predložaka licenci kojima se dodeljuju licence domaćina i uloge učesnika za istu lokaciju "Sastanci", tim korisnicima se dodeljuju samo licence domaćina za te lokacije "Sastanci". Međutim, ako nema dovoljno licenci za domaćina, korisnici će dobiti uloge učesnika.*

* Prethodno bi predložak dodelio korisnicima uloge učesnika čak i kada bi licence bile dostupne. Ovo je ažurirano tako da će korisnici sada dobiti dodeljene licence domaćina.

Novi korisnici koji pripadaju predlošcima grupnih licenci koji dodeljuju uloge učesnika i licence domaćina će se pobrinuti da ti korisnici barem dobiju uloge učesnika čak i ako licence domaćina nisu dostupne. Ako su dostupne licence domaćina, ti korisnici će dobiti licence domaćina.

Šta ako korisnici dobiju istu licencu iz obe grupe? Da li troše dve dozvole?

Ne, korisnicima se ne može dodeliti ista usluga više puta.

Postoji izuzetak od ovog pravila: Ako imate više lokacija za sastanke, korisnicima potencijalno možete dodeliti više licenci za sastanke (po jedna za svaku lokaciju).

Da li mogu da koristim predloške licenci za dodeljivanje Webex licenci za pozivanje korisnicima?

Ne. Automatsko dodeljivanje licence nije podržano za Webex pozivanje. Ne možete da izaberete Webex pozivanje u predlošku licence.

Šta je sa licencama za sastanke u kontrolnom čvorištu?

Da li mogu da dodelim licence za sastanke za lokacije kojima se upravlja u kontrolnom čvorištu?

Da. Korisnici povezani sa administracijom lokacije podležu automatskom licenciranju.

Dakle, ako imate dodelu zasnovanu na organizaciji, novovezani korisnici automatski dobijaju licence navedene u predlošku dok dolaze u vašu organizaciju "Kontrolno čvorište".

Šta se dešava ako imam više lokacija za sastanke?

Licence su različite na različitim lokacijama za sastanke. Dakle, ako imate dve lokacije sa različitim predlošcima AD grupe za svaku od njih, onda kada premestite korisnike iz jedne AD grupe u drugu, rezultat je da ti korisnici dobiju licence za obe lokacije za sastanke.

Da li mogu da dodelim ulogu učesnika sa predloškom licence?

Da. Ako predložak ima licencu "Sastanci", dobijate opciju dodeljivanja uloge učesnika pomoću predloška licence.


Morate imati omogućenu funkciju naloga učesnika za Webex lokaciju da biste korisnicima dodelili kao učesnike. Ako ne vidite kolonu naloga učesnika u CSV datoteci, obratite se menadžeru za uspeh korisnika (CSM), Menadžeru uspeha partnera (PSM) ili Cisco centru za tehničku pomoć (TAC) da biste omogućili ovu funkciju za vašu Webex lokaciju.

Čarobnjak za dodeljivanje licenci koji prikazuje opciju izbora između uloge domaćina i učesnika

Kako Webex dodeljuje licence iz više pretplata?

Licence možete da primenite iz više pretplata na isti predložak. To može biti slučaj ako ste prvobitno kupili pretplatu za 100 licenci za razmenu poruka, a zatim kupili drugu pretplatu za 50 kada je više korisnika želelo Webex.

U takvim slučajevima, Webex dodeljuje licence iz najstarije pretplate dok se sve ne koriste, a zatim prelazi na sledeću najstariju pretplatu. Datume kreiranja pretplate možete videti u kontrolnom čvorištu.

Predložak dodele licence se podrazumevano primenjuje na celu vašu organizaciju. Ako korisnike aktivnog direktorijuma sinhronizujete sa Webexom, umesto toga možete odabrati licenciranje zasnovano na grupama.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište.

2

Idite na dodeljivanje > za organizaciju .

3

Izaberite opseg dodeljivanje licence:

 • Upravljanje zasnovano na organizaciji (podrazumevano)
 • Upravljanje zasnovano na grupi

Šta dalje

Ako ste odabrali upravljanje zasnovano na organizaciji, kliknite na dugme "Podesi" da biste kreirali obrazac dodele licence za celu organizaciju. Pogledajte konfigurisanje automatskog licenciranja zasnovanog na organizaciji za nove korisnike.

Ako ste odabrali upravljanje zasnovano na grupama, sačuvajte izbor, a zatim konfigurišite predloške za svoje grupe. Pogledajte konfigurisanje automatskog licenciranja za nove korisnike u grupama aktivnog direktorijuma.

1

Prijavite se u organizaciju "Kontrolno https://admin.webex.comčvorište" i idite na stranicu "Korisnici"

2

U gornjem desnom uglu izaberite stavku Licence.

3

Izaberite upravljanje zasnovano na organizaciji, a zatim podesite.

4

Izaberite neku od dostupnih usluga (Pozivi, Sastanci, Razmena poruka).

Ako izaberete licencu za Webex sastanke, čarobnjak će imati drugu stranicu. Kliknite na dugme "Dalje" da biste odabrali tip naloga:

 • Organizator: Novi korisnik kojim upravlja ovaj predložak automatski stiče privilegije domaćina, a broj licenci za sastanke se smanjuje za jedan.
 • Učesnik: Novi korisnik kojim upravlja ovaj predložak automatski stiče privilegiju učesnika. Broj licenci za sastanke se ne smanjuje.

 

Tip naloga učesnika nije dostupan korisnicima sa ulogom administratora Webex lokacije. Ako želite da dodelite ove korisnike nalogom učesnika, morate ukloniti njihove administrativne privilegije za tu Webex lokaciju "Sastanci".

5

Pregledajte licence u predlošku i kliknite na dugme Sačuvaj .

Predložak licence je aktiviran i licence se automatski dodeljuju kada se dodaju novi korisnici.

Kada sinhronizujete Webex organizaciju sa aktivnim direktorijumom, svim novim korisnicima se dodele licence koje ste izabrali u predlošku te grupe.

Ako dodelite licence neaktivnom korisniku iz nepotvrđenog domena, licence se ne aktiviraju sve dok se korisnik prvi put ne ukaže i ne postane aktivan.

Ako ste verifikovali ili tražili domene i želite da novi korisnici koriste Webex usluge pre prijavljivanja, trebalo bi da konfigurišete jedinstveno prijavljivanje (SSO) isprečite automatizovane e-poruke pre sinhronizacije korisnika u Webex oblaku sa Cisco directory connectorom.

Pre nego što počneš

Možda će biti potrebno da izaberete automatsko upravljanje licencom zasnovano na grupama, pogledajte članak Izbor opsega predloška licence.

1

Prijavite se https://admin.webex.comu , idite na korisnicima > grupe .

2

Pronađite grupu kojom želite da upravljate i kliknite na grupu kojom želite da upravljate, a zatim pronađite odeljak Dodela licenci.

3

Kliknite na dugme Podesi.

4

Izaberite neku od dostupnih usluga (pozivi, sastanci, poruke) koje ćete dodeliti novim korisnicima ove grupe.

Ako izaberete licencu za Webex sastanke, čarobnjak će imati drugu stranicu. Kliknite na dugme "Dalje" da biste odabrali tip naloga:

 • Organizator: Novi korisnik kojim upravlja ovaj predložak automatski stiče privilegije domaćina, a broj licenci za sastanke se smanjuje za jedan.
 • Učesnik: Novi korisnik kojim upravlja ovaj predložak automatski stiče privilegiju učesnika. Broj licenci za sastanke se ne smanjuje.

 

Tip naloga učesnika nije dostupan korisnicima sa ulogom administratora Webex lokacije. Ako želite da dodelite ove korisnike nalogom učesnika, morate ukloniti njihove administrativne privilegije za tu Webex lokaciju "Sastanci".

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Predložak licence je aktiviran. Povezane usluge se automatski dodeljuju novim korisnicima u ovoj grupi kada postanu aktivni.
Da biste izmenili licence koje dodeljuje predložak, sledite iste korake za predložak organizacije ili predložak grupe; postoji samo druga putanja do čarobnjaka za dodeljivanje licenci.

1

Prijavite se u svoju organizaciju https://admin.webex.comi otvorite stranicu "Korisnici".

2

Krećite se do predloška dodele licence:

 • Izaberite stavku Grupe ako automatski dodeljujete licence novim korisnicima u AD grupama.
 • Izaberite stavku Licence ako automatski dodeljujete licence svim novim korisnicima u organizaciji.
3

Kliknite na dugme Izmeni.

4

Izmenite usluge koje dodeljuje ovaj predložak (Pozivanje, Sastanci, Razmena poruka).

Ako izaberete licencu za Webex sastanke, čarobnjak će imati drugu stranicu. Kliknite na dugme "Dalje" da biste odabrali tip naloga:

 • Organizator: Novi korisnik kojim upravlja ovaj predložak automatski stiče privilegije domaćina, a broj licenci za sastanke se smanjuje za jedan.
 • Učesnik: Novi korisnik kojim upravlja ovaj predložak automatski stiče privilegiju učesnika. Broj licenci za sastanke se ne smanjuje.

 

Tip naloga učesnika nije dostupan korisnicima sa ulogom administratora Webex lokacije. Ako želite da dodelite ove korisnike nalogom učesnika, morate ukloniti njihove administrativne privilegije za tu Webex lokaciju "Sastanci".

5

Pregledajte licence u predlošku i kliknite na dugme Sačuvaj .

Da biste izbrisali predložak licence, sledite iste korake za predložak organizacije ili predložak grupe; Postoji samo drugi put. Ako menjate režim dodele licenci, predlošci iz režima iz kojeg se udaljavate se automatski brišu.

1

Prijavite se u svoju organizaciju i https://admin.webex.com otvorite stranicu "Korisnici".

2

Krećite se do predloška dodele licence:

 • Izaberite stavku Grupe ako brišete predložak grupe.
 • Izaberite stavku Licence ako brišete predložak organizacije.
3

Kliknite na dugmeIzbriši .

Priznajte upozorenja i nastavite.