Podesi

Prilagodite željene opcije Webex edukativne linije spajanja za vaš kurs.

1

Prijavite se na Webex edukativnu liniju i izaberite karticu "Podešavanje ".

2

Odaberite koju od sledećih funkcija želite da omogućite i kliknite na dugme "Primeni ".

 • Saradnja u učionici
 • Virtuelni sastanci
 • Radno vreme

Svaka funkcija koju odaberete pojavljuje se kao sopstvena kartica. Ako ne vidite jednu od opcija, LMS administrator vaše škole to nije omogućio.

3

Izaberite svoju vremensku zonu i kliknite na dugme Sačuvaj.

4

U odeljku Autorizacija pomoću LMS-a unesite akreditive koje ste koristili za prijavljivanje u LMS i sledite upite za autorizaciju.

Autorizacijom se sinhronizuje Webex Edukativni konektor sa vašim LMS-om i omogućava da se sve što je planirano na virtuelnim sastancima takođe pojavi u LMS kalendaru. Autorizacija je takođe obavezna za korišćenje funkcija saradnje i ocenjivanja u učionici.
5

(Opcionalno) Ako želite da dodelite poene za učešće učenicima automatski kada prisustvuju sastanku ili času, idite na Webex Meetings Attendance Grading i izaberite Uključi.

Morate da ovlastite Webex Edukativni konektor sa LMS-om da biste mogli da omogućite ocenjivanje.

6

(Opcionalno) Idite na podsetnik Bot i izaberite Uključi da bi bot podsetnik objavio poruke pre nego što sastanci počnu u Webex prostoru za klasu ili sastanak.

Saradnja u učionici

Da biste mogli da koristite saradnju u učionici, Webex Edukativni konektor mora biti ovlašćen sa vašim LMS-om. Proverite da li je Webex Education Connector ovlašćen ili ga sami ovlastite.

1

Izaberite karticu Podešavanje, idite na odeljak Autorizacija pomoću LMS-a .

2

Kliknite na dugme " Odobri" ako je dugme plavo i pratite odzive na ekranu da biste sinhronizovali Webex edukativnu liniju sa LMS-om.

3

Izaberite karticu Saradnja u učionici sa Webex edukativne linije na kursu i prijavite se koristeći Webex akreditive.

Kada se prijavite, tim se automatski kreira za vaš kurs. Svaki učenik upisan u vaš razred postaje deo tima i dodaje se podrazumevanom opštem prostoru.

U Webex aplikaciji timovi vam pomažu da sve bude organizovano kategorizacijom više razmaka pod uobičajenom temom. Kada prvi put otvorite saradnju u učionici i prijavite se, automatski kreirate tim za svoj kurs. Svi koji su upisani u vaš razred biva dodati u tim i u opšti prostor tima.

Pored opšteg prostora, na kursu možete kreirati više prostora za različite grupe studenata.

1

Idite na karticu "Saradnja u učionici" na kursu i prijavite se, ako je potrebno.

2

Kliknite na dugme Kreiraj novi prostor.

3

Unesite ime razmaka, a zatim kliknite na dugme " Kreiraj razmak".


 

Razmaci koje kreirate u LMS-u takođe se pojavljuju u Webex aplikaciji za radnu površinu, mobilni telefon i Veb. Međutim, morate da kreirate prostor od Webex edukativne linije da bi se on pojavio u LMS-u.

Kada pošaljete poruku osobi po prvi put na Webexu, kreirate razgovor između vas dvoje. Kada sledeći put pošaljete poruku toj osobi, vaš razgovor će se javiti tamo gde ste je ostavili. Kada pošaljete poruku u prostor sa više osoba, svi članovi tog prostora mogu da vide vašu poruku.

1

Idite na karticu "Saradnja u učionici" na Webex connectoru za obrazovanje.

2

Izaberite prostor ili osobu kojoj želite da pošaljete poruku.

3

Kliknite na oblast poruke, otkucajte poruku, a zatim pritisnite taster Enter.


 

Poruku možete da pošaljete i u prostoru gde god imate pristup prostoru. Poruke možete da vidite sa kartice "Saradnja u učionici" u Webex Education Connector i iz Webex aplikacije.

Svi korisnici koji su upisani na kurs dobijaju dodate kao članovi podrazumevanog opšteg prostora koji se kreira kada prvi put otvorite "Classroom Collaboration". Kada kreirate nove razmake, tim prostorima morate ručno dodati članove.

1

Odaberite razmak sa liste razmaka.

2

Izaberite karticu Osobe i kliknite na dugme +Dodaj osobe.

3

Unesite ime ili e-adresu osobe koju želite da dodate i odaberite je sa liste da biste je dodali u prostor.

Lako i brzo delite datoteke, kao što su beleške sa predavanjima ili grupni projekat, koristeći saradnju u učionici.

1

Prevucite i otpustite datoteku u oblast poruke ili kliknite na dugme "Prilog " i izaberite datoteku.

2

Pritisnite taster Enter da biste poslali prilog.

Virtuelni sastanci

Funkcija "Virtuelni sastanci" Webex edukativne linije omogućava vam da zakažete i organizujete jednodušni ili periodični sastanak sa svojim razredom.

1

Idite na karticu Virtuelni sastanci i kliknite na + Novi sastanak.


 

Ako je potrebno, prijavite se pomoću akreditiva Webex naloga.

2

Unesite sledeće informacije:

 • Ime– Unesite opisno ime za sastanak.

 • Datum sastanka– Naznačite kada želite da se sastanak održi.

 • Trajanje– Podesite koliko dugo želite da sastanak traje.

 • Odaberite tip sesije– Odaberite sastanak, obukuili događaj.

 • Ponavljanje – Odaberitekoliko često želite da se sastanak ponavlja, kao što je dnevni ili sedmični sastanak. Takođe odaberite kada će sastanak prestati da se ponavlja, na neki način određenog datuma ili nakon određenog broja sastanaka.

 • Otključani sastanci-instruktorimogu da kontrolišu da li korisnici izvan Webex organizacije svoje škole mogu da se pridruže otključani sastanci. Odaberite da li gost može direktno da se pridruži sastanku, da li mora da sačeka u holu i da ga primi domaćin, ili ne može da se pridruži sastanku.

 • Automatsko zaključavanje– Automatsko zaključavanje sastanka kada ga pokrenete.

 • Automatsko snimanje –Odaberite da automatski snimite sastanak kada ga pokrenete.

3

Kliknite na dugme Kreiraj sastanak.

Nakon što kreirate sastanak, on će se pojaviti na vašoj predstojećoj kartici, gde svi koji su upisani na kurs mogu da ga vide. Odavde možete uređivati ili brisati pojedinačne sastanke periodičnu seriju sastanaka.

Ako na jednom kursu postoji više instruktora, možete samo da započnete, uredite i izbrišete sastanke koje ste kreirali. Ne možete da započnete, uređujete ili brišete sastanke koje drugi zakazali na kursu.

Prethodne sastanke možete da prikažete na kartici " Prošli sastanci ".

Ako koristite Canvas, Moodle, D2L/Brightspace ili Schoology, sastanke sa LMS kalendarom možete da sinhronizujete tako što ćete odobriti Webex Edukativnu liniju u LMS-u.

1

U LMS-u idite na karticu " Podešavanje ".

2

U odeljku Autorizacija pomoću LMS-a kliknite na dugme Autorizovaj i pratite odzive.


 

Ikona " Autorizacija " se pojavljuje siva kada je ovlašćena.

1

U Webex connectoru za obrazovanje iditena karticu " Virtuelni sastanci ".

2

Na predstojećoj kartici pronađite sastanak i kliknite na dugme Start .


 

Ako ste ovlastili Webex edukativni konektor sa LMS-om i prijavljeni ste na Webex sastanke sa kartice "Virtuelni sastanci", takođe možete da započnete sastanke iz LMS kalendara.

Pomoću Webex sastanaka možete da snimate sastanke i učinite te sastanke dostupnim na kursu pomoću Webex edukativne linije spajanja.

Da bi se snimci virtuelnih sastanaka pojavili u Webex edukativnoj liniji, morate zakazati sastanak u Webex connectoru za obrazovanje i biti prijavljeni na Webex iz Webex edukativne linije spajanja kada započnete sastanak.


Webex Sesije sastanaka ističu nakon nekoliko dana neaktivnosti. Preporučujemo da se svakih nekoliko nedelja odjavite i ponovo prijavite na Webex sa Webex connectora za obrazovanje kako bi vaša sesija bila aktivna.

1

Tokom Webex sastanka kliknite na dugme Snimi .

2

Izaberite stavku Zapis u oblaku, azatim stavku Snimi.

3

Kada je potrebno, kliknite na dugme Snimi i uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na dugme " Pauziraj " i " Nastavi" da biste održali jedan snimak.
 • Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste završili trenutno snimanje.
Kada se sastanak završi ili prestanete da snimate, snimak će se pojaviti ispod kartice "Snimci " u okviru "Virtuelni sastanci". U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može potrajati i do 24 sata u Webex edukativnom konektoru.

Grading

Kada omogućite ocenjivanje, u vašoj knjizi LMS razreda pojavljuje se dodela pod nazivom Webex Meetings Attendance Assignment. Dodeljivanje Webex sastanaka prikazuje ocenu pohađanja nastave za učenike na osnovu postavki ocenjivanja konfigurisanih na kartici "Podešavanje ".

Studenti moraju da se pridruže sastanku sa kartice "Virtuelni sastanci " u Webex edukativnom konektoru da bi zabeležili svoje prisustvo.


Ako se ime učenika ne pojavi na listi prisutnih, potrebno je da ručno sinhronizujete učenike ili je potrebno da učenik pokrene Webex Edukativni konektor sa kursa u LMS-u bar jednom.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste odobrili Webex Edukativni konektor sa vašim LMS-om.

1

Iz Webex edukativne linije za povezivanje pronađiteodeljak Webex Meetings Attendance Grading i kliknite na dugme Uključi.

2

Pregledajte uputstva i kliknite na dugme " Potvrdi".


 
Kada omogućite funkciju ocenjivanja na kursu, ona se ne može onemogućiti.
3

Postavite sadašnje i odsutne težine rezultata.

4

Konfigurišite dodatne postavke dodele.

5

Kliknite na dugme Ponovo izračunaj ocenu kursa.

Omogućite ocenjivanje za svaki sastanak za koji želite da ocenite prisustvo.

1

Idite na karticu Virtuelni sastanci i izaberite stavku Prošli sastanci.

2

Kliknite na ikonu Radnja, a zatim izaberite stavku Omogući ocenjivanje za sastanak.

Kada omogućite ocenjivanje sastanka, učenici koji su prisustvovali sastanku ili času i pridružili se korišćenju Webex edukativne linije spajanja pojavljuju se kao prisutni sa vremenom kada su se pridružili. Studenti koji ne prisustvuju obeleženi su kao odsutni.

Kao što morate da omogućite ocenjivanje za svaki pojedinačni sastanak, morate ponovo da izračunavate ocene posle svakog sastanka da biste brojali prema rezultatu dodele.

Ocena za svakog učenika se izračunava na sledeći način:
(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.

1

Idite na karticu " Podešavanje" i pronađite odeljak Ocenjivanje webeks sastanaka o prisustvu .

2

Kliknite na dugme Ponovo izračunaj ocene kursa.

Šta dalje

Proverite svoju knjigu LMS ocena da biste se uverili da je ponovno izračunavanje bilo uspešno.

Ako napravite bilo kakve promene u prisustvu sastanka, morate ponovo da izračunate ocene da bi promene stupile na snagu. To uključuje promene kao što su omogućavanje ocenjivanja za sastanak, promena prisustva učenika ili onemogućavanje ocenjivanja.

Nakon što napravite bilo kakve promene prisustva, idite na karticu "Podešavanje" i izaberite stavku "Ponovo izračunaj ocene".

Biblioteka za snimanje

Biblioteka snimanja vam omogućava da kreirate snimke koji nisu povezani sa određenim kursom. Iskoristite sastanak da zabeležite sebe kako držite kurs ili da objasnite temu bez ikakvog učesnika. Svoje snimke možete objaviti na bilo kom od kurseva kako bi mogli ponovo da se koristi od semestra do semestra.

1

Idite na karticu Biblioteka snimanja u Webex edukativnoj liniji spajanja.


 

Ako vam bude zatraženo, prijavite se na Webex sastanke koristeći obične Webex akreditive.

2

Kliknite na dugme Kreiraj novi snimak.

3

Pregledajte uputstva i kliknite na dugme U redu.

Vaša Webex lična soba se otvara za početak sastanka.
4

Kliknite na dugme Snimi na Webex sastanku i uverite se da je u oblaku izabrana lokacija za snimanje.

Nakon završetka sastanka ili prestanka snimanja, snimak će se pojaviti na kartici "Biblioteka snimanja" da biste ih prikazali i objavili na kursevima. Snimci nisu dostupni studentima dok ih ne objavite na kursu.

Da bi se kurs pojavio u biblioteci snimanja, morate da instalirate Webex Edukativnu liniju na tom kursu i da je otvorite bar jednom.

Kliknite na dugme Objavi i izaberite kurseve na kojima želite da učinite snimak dostupnim.

Kada objavite snimak, studenti mogu da mu pristupe sa kartice "Snimci " u okviru "Virtuelni sastanci".

Snimke koje ste kreirali možete izbrisati na kartici " Biblioteka snimanja ". Brisanje snimka uklanja ga sa kartice "Zapisi" u okviru stavke Virtuelni sastanci u svim kursevima u kojima ste ga objavili.

1

Idite na karticu Biblioteka snimanja u Webex edukativnoj liniji spajanja

2

Pronađite snimak za brisanje, a zatim odaberite stavku Izbriši .

Snimak više nije dostupan na Webex edukativnoj liniji,ali i dalje postoji na Vašoj Webex lokaciji.

Radno vremeRadno vreme možete zakazati i hostovati pomoću Webex edukativne linije spajanja. U okviru kartice " Radno vreme" podesite dostupnost i naznačite vreme kada učenici mogu da se sastanu sa vama. Radno vreme koje ste podesili primenjuje se na svaki kurs za koji ste instruktor. Ako postoji više instruktora za kurs, studenti moraju da vas izaberu sa liste instruktora da bi zakazali sastanak sa vama.


Sastanci radnih sati omogućavaju učenicima da direktno zakažu sastanke sa vama. Ako želite da zadržite radno vreme za više učenika u isto vreme, preporučujemo da kreirate virtuelni sastanak i nazovete ga "Radno vreme".

Funkcija "Radno vreme " Webex edukativne linije omogućava vam da ukažete na dostupnost u različitim danima i vremenu kako bi vaši učenici mogli da se sastanu sa vama.

1

Idite na karticu "Office časovi " u webex edukativnoj liniji spajanja.


 

Ako vam bude zatraženo, prijavite se na Webex sastanke koristeći obične Webex akreditive.

2

U okviru kartice Sedmični časovi postavite sledeće:

 • Trajanje sastanka– Podesite trajanje sastanaka.

 • Bafer za sastanke– Podesite vreme bafera pre i posle sastanaka.

 • Opseg datuma– Podesite opseg datuma tokom kojih učenici mogu da zakazu sastanke.

 • Podesite sedmičnečasove – Navedite dane i vreme kada ste dostupni svake sedmice.

 • Vremenska zona– Podesite vremensku zonu za sastanke sa radnim vremenom. Ova vremenska zona se odnosi na sve kurseve na kojima omogućavate radno vreme.

3

Pomerite se nadole i kliknite na dugme Sačuvaj.

Vaši učenici sada mogu da izaberu vreme za susret sa vama. Kada učenik uspešno zakaže vreme za pohađanje radnog vremena, taj termin nije dostupan nikom drugom. Dobijate e-poruku sa vezom za sastanak i vidite sastanak u listi predstojećih sastanaka na vašoj Webex lokaciji.

Koristite funkciju "Zamena datuma" da biste promenili opštu dostupnost određenih datuma tako da radno vreme u kancelariji tačno odražava vašu dostupnost. Možete blokirati dostupnost za ceo datum, ukloniti vremenske intervale iz datuma ili dodati nove vremenske intervale datumu.

1

Idite na karticu "Poslovni sati " i izaberite stavku Zamena datuma.

2

Izaberite datum i koristite sledeće opcije da biste promenili dostupnost za taj datum:

 • Preklopnik dostupan na ovaj dan? Isključeno da biste blokirali svu raspoloživost za navedeni datum.

 • Kliknite na ikonu za smeće pored postojećeg vremenskog intervala da biste blokirali to vreme za navedeni datum.

 • Kliknite na +Dodaj dostupnost da biste dodali novi vremenski interval za navedeni datum.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Šta dalje

U svakom trenutku možete da imate najviše 50 budućih zaostaka datuma. Svi sastanci radnih sati zakazani za datum pre nego što podesite premošćavanje datuma ostaju zakazani na isti način. Ako je potrebno, ove sastanke možete ponovo da zakamenite u webexu.

Navedite vremensku zonu za radno vreme tako da uvek bude usaglašena kada studenti zakažu vreme za susret sa vama.

1

Idite na karticu "Radno vreme" ukonektoru za obrazovanje u programuWebex.

2

Kliknite na dugme Postavi sedmične sate i odaberite željenu vremensku zonu.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Nova vremenska zona se ažurira na svim kursevima na koje ste upisani. Svi prethodno planirani sastanci ostaju u originalnoj vremenskoj zoni.

Analitika

Na stranici "Analitika " možete da vidite koliko ste prostora u Webexu kreirali vi i vaši učenici, ukupan broj zakazanih sastanaka (uključujući sastanke, događaje i treninge) i ukupno rezervisano radno vreme.