Nadzorcy

Nadzorcy to użytkownicy, którzy zarządzają agentami kolejek połączeń.Agenci w kolejce połączeń mogą być powiązani z nadzorcą, który może dyskretnie monitorować, szkolić, wchodzić lub przejmować połączenia aktualnie obsługiwane przez przydzielonych im agentów.

Dyskretne monitorowanie— monitorowanie połączenia agenta bez wiedzy agenta lub dzwoniącego.Ta funkcja pozwala upewnić się, że szkolenie działa, lub określić obszary, w których agenci muszą się poprawić.

Aby dyskretnie monitorować połączenie, wprowadź #82 oraz numer wewnętrzny lub numer telefonu agenta.

Szkolenie— dołączanie do połączenia agenta i komunikowanie się z nim.Agent jest jedyną osobą, która Cię słyszy.Ta funkcja służy do szkolenia nowych pracowników.

Aby szkolić podczas połączenia, wprowadź #85 oraz numer wewnętrzny lub numer telefonu agenta.

Wtrącanie— wtrącenia do połączenia agenta.Mogą Cię usłyszeć zarówno agent, jak i dzwoniący.Ta funkcja jest przydatna, gdy trzeba wziąć udział w rozmowie i pomóc w rozwiązaniu problemów.

Aby wtrącić się do rozmowy, wprowadź *33 oraz numer wewnętrzny lub numer telefonu agenta.

Przejęcie kontroli— odebranie połączenia od agenta.Użyj tej funkcji, gdy musisz całkowicie przejąć kontrolę nad połączeniem z agentem.

Aby przejąć kontrolę nad połączeniem, wprowadź #86 oraz numer wewnętrzny lub numer telefonu agenta.

Można dodawać lub usuwać nadzorców.Użytkownicy mogą być przypisani do wielu kolejek połączeń jako agenci.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij przycisk Kolejka połączeń.

3

Wybierz kartę Nadzorca.

4

Kliknij Dodaj nadzorcę.

5

Wybierz z listy rozwijanej użytkownika, który ma zostać dodany jako nadzorca.

6

Kliknij Dalej, aby przypisać agentów do nadzorcy.

7

Wybierz z listy rozwijanej agentów, którzy mają być przypisani do nadzorcy.

8

Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć wybranego nadzorcę i przypisanych agentów.

9

Kliknij przycisk Dodaj nadzorcę, aby dodać nadzorcę i agentów.

Po dodaniu nadzorcy można przypisać do niego agentów.

10

Aby usunąć nadzorcę, kliknij ikonę Usuń nadzorcę skojarzoną z nadzorcą.

Przypisz agentów do nadzorcy, aby mógł on wykonywać dyskretne monitorowanie, szkolenie, wtrącanie i przejmowanie kontroli.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij przycisk Kolejka połączeń.

3

Wybierz kartę Nadzorca.

4

Wybierz z listy rozwijanej użytkownika, który ma zostać dodany jako nadzorca.

5

Kliknij Dalej, aby przypisać agentów do nadzorcy.

6

Wybierz z listy rozwijanej agentów, którzy mają być przypisani do nadzorcy.

7

Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć wybranego nadzorcę i przypisanych agentów.

8

Kliknij przycisk Dodaj nadzorcę, aby dodać nadzorcę i agentów.

Po dodaniu nadzorcy można przypisać do niego agentów.

Po przypisaniu agentów do nadzorcy może on używać kodów dostępu do funkcji (FAC) do monitorowania, szkolenia, wtrącania i przejmowania kontroli nad połączeniami.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje nadzorcy kolejki połączeń w usłudze Webex Calling.

9

Aby anulować przypisanie agentów, rozwiń pozycję nadzorcy, z którą skojarzony jest agent, i kliknij ikonę Anuluj przypisanie agentów skojarzoną z agentem.


 
Po usunięciu przypisania ostatniego agenta do nadzorcy zostanie usunięty również nadzorca.

Można zobaczyć listę kolejek połączeń, do których użytkownik jest przypisany jako agent.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Agenci.

4

Edytuj użytkowników i obszary robocze przypisane jako agenci do tej kolejki połączeń.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Kliknij Usuń wszystko, jeśli chcesz usunąć wszystkich użytkowników i obszary robocze z tej kolejki połączeń.