Uređivanje podešavanja najave za red poziva

Najave za red poziva predstavljaju poruke i muziku koju pozivaoci čuju dok čekaju u redu. Možete da upravljate podešavanjima najava za postojeći red poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Najave, kliknite na Upravljaj.

4

Uredite neku od sledećih usluga podešavanja najava:

Reprodukujte poruku kada pozivaoci prvi put stignu u red.

1

Omogućite poruku dobrodošlice.


 
Poruka dobrodošlice se reprodukuje svakom pozivaocu osim ako agent nije dostupan da preuzme poziv.
2

Potvrdite polje za potvrdu Poruka dobrodošlice je obavezna.


 
Kada se potvrdi opcija da je poruka dobrodošlice obavezna, poruka će se reprodukovati pozivaocu pre nego što bude prosleđen agentu čak i ako je agent dostupan.
3

Odaberite Tip poruke i neku od navedenih opcija:

 • Reprodukuj podrazumevanu najavu.

 • Reprodukuj prilagođenu najavu - možete da otpremite prilagođenu poruku ili poruku o obaveštenju o ulazu.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Obavestite pozivaoca o procenjenom vremenu čekanja ili poziciji u redu.

1

Omogućite opciju Poruka o procenjenom vremenu čekanja u redu poziva.


 
Ako je ova opcija omogućena, poruka na čekanju se reprodukuje nakon poruke dobrodošlice i pre utešne poruke.
2

Postavite podrazumevano vreme obrade u minutima.

3

Odaberite način na koji želite da objavite poziciju u redu poziva ili vreme čekanja.

 • Najavi poziciju u redu – reprodukuje poruku za pozivaoce u redu poziva.

  1. Unesite broj pozivalaca koliko će da ih čuje poruku o poziciji u redu. Na primer, ako broj postavite na 25 pozivalaca, pozivaoci od 1 do 25 će čuti ovu poruku.

 • Najavi vreme čekanja – reprodukuje poruku u kojoj se klijent obaveštava o procenjenom vremenu čekanja.

  1. Unesite vreme, u minutima, nakon kog će se poruka reprodukovati pozivaocima čije je vreme čekanja manje od navedenog.

4

Izaberite opciju Reprodukuj poruku o velikoj količini poziva da bi se reprodukovala najava kada obim bude veći od definisane maksimalne pozicije u redu.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Reprodukujte poruku nakon poruke dobrodošlice i pre muzike na čekanju. To je obično prilagođena najava koja reprodukuje informacije, kao što su trenutne promocije ili informacije o proizvodima i uslugama.

1

Omogućite utešnu poruku.

2

Podesite vreme u sekundama nakon kog će pozivalac da čuje utešnu poruku.

3

Odaberite neki od sledećih tipova poruka:

 • Reprodukuj podrazumevanu najavu.

 • Reprodukuj prilagođenu najavu – možete da otpremite prilagođenu poruku ili poruku najave.


 
Možete podesiti do četiri poruke najave.
4

Kliknite na Sačuvaj.

Reprodukujte kraću utešnu poruku umesto uobičajene utešne poruke ili muzike na čekanju za sve pozive na koje bi trebalo brzo odgovoriti. Ova funkcija sprečava da pozivalac presluša kratak deo standardne utešne poruke koja se naglo završava kada se poveže sa agentom.

1

Omogućite poništavanje utešne poruke.

2

Podesite vreme u sekundama nakon kog će pozivalac da čuje poništavanje utešne poruke.


 

Podrazumevano vreme nakon kog će pozivalac da čuje poništavanje utešne poruke je 30 sekundi, a može biti između 1 i 120 sekundi.

Poništavanje utešne poruke se odvija kada se primi novi dolazni poziv u red, a najduže vreme čekanja za poziv u redu je manje ili jednako ovoj graničnoj vrednosti.

3

Odaberite neki od sledećih tipova poruka:

 • Reprodukuj podrazumevanu najavu.

 • Reprodukuj prilagođenu najavu – možete da izaberete poruku najave ili da otpremite prilagođenu poruku.


   
  Možete podesiti do četiri poruke najave.
4

Kliknite na Sačuvaj.

Reprodukujte muziku iznova ukrug nakon utešne poruke.

1

Omogućite muziku na čekanju.


 
U podešavanjima nakon instalacije možete da dodate do 4 tipa muzike.
2

Izaberite rezervni izvor muzike za interne pozive.

3

Odaberite neki od sledećih tipova poruka:

 • Reprodukuj podrazumevanu muziku.

 • Reprodukuj prilagođenu muziku: možete da otpremite prilagođenu muziku koju će pozivalac da sluša.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Reprodukujte poruku agentu neposredno pre nego što se poveže dolazni poziv. Poruka obično saopštava identitet reda poziva iz kojeg poziv potiče.

1

Omogućite dojavu o pozivu.


 
Poruka se reprodukuje samo agentima i korisna je ako su zaduženi za dva reda ili više njih.
2

Odaberite Tip poruke i neku od navedenih opcija:

 • Reprodukuj podrazumevanu najavu.

 • Reprodukuj prilagođenu najavu - možete da otpremite prilagođenu poruku ili poruku o obaveštenju o ulazu.


   
  Možete podesiti do četiri poruke najave.
3

Kliknite na Sačuvaj.

Uredi podešavanja datoteka najave u redu za čekanje poziva

Najave za red poziva predstavljaju poruke i muziku koju pozivaoci čuju dok čekaju u redu. Možete da upravljate datotekama najava za postojeći red poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Datoteke najava, kliknite na Upravljaj.

4

Otpremite datoteku najave ili snimite sopstvenu najavu.

 • Kliknite na Priloži datoteku da biste otpremili audio datoteku sa lokalnog računara.
 • Kliknite na Snimi da biste snimili sopstvene najave.
  1. Kliknite na dugme Snimaj da biste započeli snimanje najave.
  2. Kliknite na dugme Zaustavi da biste zaustavili snimanje.
  3. Kliknite na dugme Reprodukuj da biste reprodukovali i potvrdili snimljenu poruku.
  4. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali snimljenu datoteku najave.
Prikazaće se lista svih otpremljenih ili snimljenih datoteka. Možete da izbrišete bilo koju datoteku koju ne želite da koristite.