Edytowanie ustawień komunikatów kolejki połączeń

Komunikaty kolejki połączeń to komunikaty i muzyka, które dzwoniący słyszą podczas oczekiwania w kolejce. Można zarządzać ustawieniami komunikatów istniejącej kolejki połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Komunikaty.

4

Edytuj dowolną z następujących usług ustawień komunikatów:

Odtwórz komunikat, gdy dzwoniący po raz pierwszy zostaną dodani do kolejki.

1

Włącz komunikat powitalny.


 
Komunikat powitalny jest odtwarzany każdemu dzwoniącemu, chyba że jest dostępny agent do obsługi danego połączenia.
2

Zaznacz pole wyboru Komunikat powitalny jest obowiązkowy.


 
Kliknięcie opcji obowiązkowego komunikatu powitalnego powoduje, że komunikat jest odtwarzany dzwoniącemu przed poinformowaniem agenta, nawet jeśli agent jest dostępny.
3

Wybierz typ komunikatu z jedną z następujących opcji:

 • Odtwórz komunikat domyślny.

 • Odtwórz komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy lub komunikat z ogłoszeniem.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Powiadom dzwoniącego o szacowanym czasie oczekiwania lub pozycji w kolejce.

1

Włącz komunikat o szacowanym czasie oczekiwania połączeń w kolejce.


 
Jeśli ta opcja jest włączona, komunikat oczekiwania jest odtwarzany po komunikacie powitalnym, przed komunikatem podczas wstrzymania.
2

Ustaw domyślny czas obsługi w minutach.

3

Wybierz sposób poinformowania o pozycji w kolejce lub czasie oczekiwania.

 • Ogłoś pozycję w kolejce — odtwarza komunikat dla dzwoniących o pozycji w kolejce.

  1. Wprowadź liczbę dzwoniących, którzy usłyszą swoją pozycję w kolejce. Jeśli na przykład ustawisz 25 dzwoniących, ten komunikat usłyszą dzwoniący z pozycji od 1 do 25.

 • Ogłoś czas oczekiwania — odtwarza komunikat informujący klienta o szacowanym czasie oczekiwania.

  1. Wprowadź czas (w minutach), aby odtworzyć wiadomości dla dzwoniących, których czas oczekiwania jest krótszy od podanego.

4

Wybierz Odtwórz komunikat o dużej liczbie połączeń, aby odtworzyć komunikat, gdy wszystkie liczby połączeń są większe od zdefiniowanej maksymalnej pozycji w kolejce.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Odtwórz komunikat po komunikacie powitalnym, przed muzyką podczas wstrzymania. Zazwyczaj jest to komunikat niestandardowy, który zawiera informacje, takie jak bieżące promocje lub informacje o produktach i usługach.

1

Włącz komunikat podczas wstrzymania.

2

Ustaw czas w sekundach, po którym dzwoniący usłyszy komunikat podczas wstrzymania.

3

Wybierz jeden z następujących typów komunikatów:

 • Odtwórz komunikat domyślny.

 • Odtwórz komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy lub komunikat z zapowiedzią.


 
Możesz skonfigurować maksymalnie cztery komunikaty z zapowiedzią.
4

Kliknij opcję Zapisz.

Odtwórz krótszy komunikat podczas wstrzymania zamiast zwykłego komunikatu lub muzyki podczas wstrzymania dla wszystkich połączeń, które powinny zostać szybko odebrane. Ta funkcja uniemożliwia dzwoniącemu usłyszenie krótkiej części standardowego komunikatu podczas wstrzymania, który nagle kończy się po uzyskaniu połączenia z agentem.

1

Włącz pomijanie komunikatu podczas wstrzymania.

2

Ustaw czas w sekundach, po którym dzwoniący usłyszy komunikat pomijania podczas wstrzymania.


 

Domyślnie czas usłyszenia komunikat pomijania podczas wstrzymania przez dzwoniącego wynosi 30 sekund i wynosi od 1 do 120 sekund.

Komunikat pomijania podczas wstrzymania jest ogłaszany, gdy do kolejki zostanie dodane nowe połączenie przychodzące, a najdłuższy czas oczekiwania na połączenie w kolejce będzie mniejszy lub równy tej wartości progowej.

3

Wybierz jeden z następujących typów komunikatów:

 • Odtwórz komunikat domyślny.

 • Odtwórz komunikat niestandardowy — możesz wybrać komunikat z zapowiedzią lub przesłać komunikat niestandardowy.


   
  Możesz skonfigurować maksymalnie cztery komunikaty z zapowiedzią.
4

Kliknij opcję Zapisz.

Odtwarzaj muzykę po komunikacie podczas wstrzymania w powtarzającej się pętli.

1

Włącz muzykę podczas oczekiwania.


 
Po konfiguracji możesz dodać w ustawieniach do 4 typów muzyki.
2

Wybierz alternatywne źródło muzyki dla połączeń wewnętrznych.

3

Wybierz jeden z następujących typów komunikatów:

 • Odtwarzaj domyślną muzykę.

 • Odtwarzaj niestandardową muzykę: możesz przesłać niestandardową muzykę, którą usłyszy dzwoniący.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Odtwórz komunikat do agenta bezpośrednio przed nawiązaniem połączenia przychodzącego. Komunikat zazwyczaj informuje o tożsamości kolejki połączeń, z której pochodzi połączenie.

1

Włącz komunikat szeptany.


 
Ten komunikat jest odtwarzany tylko agentom i jest przydatny, jeśli należą do co najmniej dwóch kolejek.
2

Wybierz typ komunikatu z jedną z następujących opcji:

 • Odtwórz komunikat domyślny.

 • Odtwórz komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy lub komunikat z ogłoszeniem.


   
  Możesz skonfigurować maksymalnie cztery komunikaty z zapowiedzią.
3

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj ustawienia plików ogłoszeń w kolejce połączeń

Komunikaty kolejki połączeń to komunikaty i muzyka, które dzwoniący słyszą podczas oczekiwania w kolejce. Można zarządzać plikami komunikatów istniejącej kolejki połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Pliki komunikatów.

4

Prześlij plik komunikatu lub nagraj własny komunikat.

 • Kliknij Załącz plik, aby przesłać plik audio z komputera lokalnego.
 • Kliknij przycisk Nagraj, aby nagrać własne komunikaty.
  1. Kliknij przycisk Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie komunikatu.
  2. Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.
  3. Kliknij przycisk Odtwórz, aby odtworzyć i zweryfikować nagrany komunikat.
  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nagrany plik komunikatu.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich przesłanych lub nagranych plików. Możesz usunąć dowolny plik, którego nie chcesz używać.