Rediger innstillinger for kunngjøring i samtalekø

Kunngjøringer i samtalekøer er meldinger og musikk som innringere hører mens de venter i kø. Du kan administrere innstillingene for kunngjøringer for en eksisterende samtalekø.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Kunngjøringer, klikker du på Administrer.

4

Rediger følgende tjenester for kunngjøringsinnstillinger:

Spill av en melding med en gang innringeren plasseres i køen.

1

Aktiver velkomstmelding.


 
Velkomstmeldingen spilles av for alle innringere, med mindre en agent er tilgjengelig og kan svare på samtalen.
2

Merk av for boksen Velkomstmelding er obligatorisk.


 
Hvis du velger obligatorisk velkomstmelding, spilles meldingen av for en innringer før personen presenteres for en agent, selv om en agent er tilgjengelig.
3

Velg en meldingstype med ett av følgende:

 • Spill av standard kunngjøring.

 • Spill av egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding eller en innledende kunngjøringsmelding.

4

Klikk på Lagre.

Varsle innringeren med enten beregnet ventetid eller plassering i køen.

1

Aktiver beregnet ventetid-melding for samtaler i kø.


 
Hvis dette alternativet er aktivert, spilles ventemeldingen av etter velkomstmeldingen og før betryggelsesmeldingen.
2

Angi standard behandlingstid i minutter.

3

Velg hvordan du vil kunngjøre plasseringen i køen eller ventetiden.

 • Kunngjør plasseringen i køen – spiller av en melding for innringere i kø.

  1. Angi antall innringere som skal få beskjed om plasseringen i køen. Hvis du for eksempel angir 25 innringere, får innringer 1–25 høre denne meldingen.

 • Kunngjør ventetid – spiller av en melding som varsler kunden om beregnet ventetid.

  1. Angi tiden i minutter for å spille av en melding for innringerne hvis ventetiden er mindre enn det som er angitt.

4

Velg Spill av melding om stor pågang for å spille av en kunngjøring når antall innringere er høyere enn den maksimale plasseringen i køen som er definert.

5

Klikk på Lagre.

Spill av en melding etter velkomstmeldingen og før ventemusikken. Det er vanligvis en egendefinert kunngjøring som spiller av informasjon, for eksempel gjeldende kampanjer eller informasjon om produkter og tjenester.

1

Aktiver betryggelsesmelding.

2

Angi hvor mange sekunder det skal gå før en innringer hører betryggelsesmeldingen.

3

Velg fra én av følgende meldingstyper:

 • Spill av standard kunngjøring.

 • Spill av egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding eller en kunngjøringsmelding.


 
Du kan konfigurere opptil fire kunngjøringsmeldinger.
4

Klikk på Lagre.

Spill av en kortere betryggelsesmelding i stedet for den vanlige betryggelsesmeldingen eller ventemusikken for alle anrop som skal besvares raskt. Denne funksjonen hindrer at en innringer hører en kort del av standard betryggelsesmeldingen som brått avbrytes når en agent kobles til.

1

Aktiver omgåelse av betryggelsesmelding.

2

Angi hvor mange sekunder det skal gå før en innringer hører omgåelsen av betryggelsesmeldingen.


 

Som standard er tiden før en innringer hører omgåelsen av betryggelsesmeldingen 30 sekunder, og det varierer mellom 1 og 120 sekunder.

En omgåelse av betryggelsesmeldingen kunngjøres når et nytt innkommende anrop plasseres i køen og den lengste ventetiden for et anrop i køen er mindre enn eller lik denne terskelen.

3

Velg fra én av følgende meldingstyper:

 • Spill av standard kunngjøring.

 • Spill av egendefinert kunngjøring – du kan velge en kunngjøringsmelding eller laste opp en egendefinert melding.


   
  Du kan konfigurere opptil fire kunngjøringsmeldinger.
4

Klikk på Lagre.

Spill av musikk etter betryggelsesmeldingen i en gjentakende sekvens.

1

Aktiver ventemusikk.


 
Du kan legge til opptil fire musikktyper i innstillingene etter oppsettet.
2

Velg en alternativ musikkilde for interne samtaler.

3

Velg fra én av følgende meldingstyper:

 • Spill av standardmusikk.

 • Spill av tilpasset musikk: Du kan laste opp tilpasset musikk som innringeren får høre.

4

Klikk på Lagre.

Spill av en melding til agenten rett før det innkommende anropet kobles til. Meldingen kunngjør vanligvis identiteten til samtalekøen som anropet kommer fra.

1

Aktiver Call Whisper.


 
Meldingen spilles bare av for agentene og er nyttig hvis de tilhører to eller flere køer.
2

Velg en meldingstype med ett av følgende:

 • Spill av standard kunngjøring.

 • Spill av egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding eller en innledende kunngjøringsmelding.


   
  Du kan konfigurere opptil fire kunngjøringsmeldinger.
3

Klikk på Lagre.

Redigere innstillinger for kunngjøringsfiler for samtaler

Kunngjøringer i samtalekøer er meldinger og musikk som innringere hører mens de venter i kø. Du kan administrere kunngjøringsfilene for en eksisterende samtalekø.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Kunngjøringsfiler, klikker du på Administrer.

4

Last opp en kunngjøringsfil eller spill inn en egen kunngjøring.

 • Klikk på Legg ved en fil for å laste opp en lydfil fra den lokale maskinen.
 • Klikk på Spill inn for å spille inn egne kunngjøringer.
  1. Klikk på Spill inn-knappen for å begynne å spille inn kunngjøringen.
  2. Klikk på Stopp-knappen for å stoppe opptaket.
  3. Klikk på Spill av-knappen for å spille av og bekrefte den innspilte meldingen.
  4. Klikk på Lagre-knappen for å lagre den innspilte kunngjøringsfilen.
En liste over alle filer som er lastet opp eller spilt inn, vises. Du kan velge å slette hvilken som helst fil du ikke ønsker å bruke.