Katalogsynkronisering – översikt

Katalogsynkronisering säkerställer att Webex för Cisco BroadWorks-användare kan använda Webex-katalogen från Webex-appen för att ringa upp samtalsenheter från BroadWorks-servern. Den här funktionen synkroniserar BroadWorks-samtalsinformation som inte ingick i användaretableringen till Webex-katalogen.

Webex för Cisco BroadWorks-användaretablering uppdaterar Webex-katalogen med samtalsinformation för Webex för Cisco BroadWorks-användare (primärt telefonnummer, mobiltelefonnummer, anknytning), men externa samtalsposter utelämnas. Men när katalogsynkronisering är på synkroniserar funktionen även följande samtalsposter till Webex-katalogen.

 • Användare som endast använder BroadWorks (som inte är inloggad i Webex)

 • Icke-användare samtalsenheter (t.ex. en telefon i konferensrum, fax, nummer för samtalsgrupp)

 • Poster i BroadWorks-telefonlistan

Följande tabell sammanfattar BroadWorks-samtalsposter och visar hur de läggs till i Webex-katalogen.

Tabell 1. Katalogsynkroniseringsuppdateringar av Webex-katalogen

Samtalsposter för BroadWorks

Beskrivning

Lades till i Webex-katalogen via ...

Webex för Cisco BroadWorks-användare

Användare är aktiverade för Webex för Cisco BroadWorks

Användaretablering (t.ex. flow-through-etablering)

Användare som endast använder BroadWorks

Ringer upp användare som är inte ombord på Webex

Katalogsynkronisering

Uppringningsenheter som inte är användare

T.ex. en telefon i ett konferensrum, fax, nummer för samtalsgrupp

Katalogsynkronisering

BroadWorks-telefonlistor

Poster i BroadWorks-telefonlistan:

 • Allmänna telefonlistor för företag

 • Gruppera vanliga telefonlistor (tjänsteleverantörsgrupper eller företagsgrupper)

 • Personliga telefonlistor

Katalogsynkronisering (synkronisering av telefonlista)


Mer information om användaretablering finns i Lösningsguide för Webex för Cisco BroadWorks .

Katalogsynkroniseringsvillkor

 • Partneradministratörer måste aktivera funktionen på partnernivå. Partneradministratörer kan aktivera eller inaktivera funktionen för flera kundorganisationer i en och samma åtgärd.

 • Som standard sker den första synkroniseringen en vecka efter att synkroniseringen har aktiverats (tiden som väljs för att starta synkroniseringen är slumpmässig). Däremot kan kundorganisationer använda Synkronisera nu alternativet för att kringgå vänteperioden på en vecka och utlösa en omedelbar synkronisering för en given kundorganisation.

 • Som standard körs katalogsynkronisering varje vecka för varje kund. Varje synkronisering sker en vecka efter den senaste synkroniseringen, oavsett om den senaste synkroniseringen har schemalagts eller utlösts manuellt med Synkronisera nu .

 • Det maximala antalet samtidiga synkroniseringar per BroadWorks-kluster är två: en schemalagd synkronisering och en synkronisering på begäran (via API eller Partner Hub GUI). Administratörer kan dock inte köra två synkroniseringar på begäran samtidigt från samma BroadWorks. Den här begränsningen gäller oavsett om synkroniseringen initierades via API :et eller via Synkronisera nu i Partner Hub. Webex schemalägger inte heller två schemalagda synkroniseringar som körs samtidigt från samma BroadWorks.

 • Om ett synkroniseringsfel inträffar försöker Webex synkronisera automatiskt var 24:e timme tills nästa schemalagda synkronisering.

 • Synkroniseringen ignorerar användare som inte har ett telefonnummer.

 • I Partner Hub kan du visa synkroniseringsstatusinformation för en viss kund. Dessutom kan du exportera detaljerad information om den senaste synkroniseringen till en CSV-post. CSV-posten ger fler detaljer än Control Hub-skärmen och kan hjälpa till vid felsökning, analys och granskning.

 • Webex lagrar användarkontakter i ett krypterat format. Endast den användare som äger kontakten har åtkomst till dekrypteringsnyckeln.

 • För användare som endast ringer BroadWorks och samtalsenheter som inte är användare synkroniserar den här funktionen följande telefonnummertyper från BroadWorks:

  • Primärt telefonnummer

  • Telefonnummer (mobil)

  • Anknytning

  Men sync exkluderar endast BroadWorks-samtalsanvändare och icke-användare samtalsenheter från synkroniseringen om varken ett primärt telefonnummer eller en anknytning finns.


  Inställningen för BroadWorks sekretesstjänst på användarnivå stöds inte som en del av katalogsynkroniseringen.

BroadWorks telefonlista och antal kontakter

Katalogsynkronisering synkroniserar även BroadWorks-telefonlistposter till Webex-kontakter. Synkroniserade poster läggs till i någon av följande kontakttyper:

 • Organisationskontakter – Webex lagrar dessa kontakter i en organisation. Varje användare har åtkomst till organisationskontakterna för sin organisation. Det maximala antalet är upp till 30 000 kontakter.

 • Användarkontakter – Webex lagrar dessa kontakter mot en användare. Endast den användare som äger kontakten har åtkomst till kontaktposten. Det maximala antalet är upp till 2 000 kontakter (1 500 synkroniserade kontakter + 500 kontakter med manuell inmatning).


Endast poster i telefonlistan läggs till i Webex-kontakter. Användare som endast använder BroadWorks och samtalsenheter som ingår i katalogsynkroniseringen läggs inte till i Kontakter om inte en Webex-användare lägger till dem i Kontakter manuellt.

Följande tabell mappar Webex-kontakttyper mot kontaktkällan (synkroniseras från en BroadWorks-telefonlista eller har lagts till manuellt):

Tabell 2. Maximum för katalogsynkronisering och källkod

Webex-kontakttyp

Kontaktkälla

Maximal

Synkroniserat från BroadWorks ...

API som används för synkronisering

Organisationskontakter

Katalogsynkronisering

30 000 kontakter

Allmänna telefonlistor för företag

/directories/enterprisecommon

Gruppera vanliga telefonlistor (för en tjänsteleverantörsgrupp)**

/directories/groupcommon

Användarkontakter

Katalogsynkronisering

1 500 kontakter

Personliga telefonlistor

/directories/personal

Lades till manuellt av användare

500 kontakter

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Gruppkontakter

Katalogsynkronisering

30 000 kontakter per grupp

Gemensamma telefonlistor för grupp (för en företagsgrupp)**

/directories/groupcommon

**Poster i gruppgemensamma telefonlistor synkroniseras olika beroende på om BroadWorks är i företagsläge eller tjänstleverantörsläge. Värdet på isBroadWorksEnterprise parametern (sant eller false) avgör hur listan synkroniseras:

 • Sant – Synkronisera som gruppkontakt

 • Falskt – synkronisera som organisationskontakt

Följande villkor gäller för hur Directory Sync hanterar maximala kontakter:

 • Om en organisation överskrider det maximala tillåtna antalet kontakter för synkroniseringen (30 000 organisationskontakter eller 30 000 gemensamma gruppkontakter per grupp) exkluderar katalogsynkroniseringen poster över det maximala tröskelvärdet. Det finns ingen särskild ordning för synkroniserade eller utelämnade kontakter.

 • Om en av dina kunder överskrider det högsta tillåtna antalet kontakter i en av kategorierna rekommenderar vi att du tar upp ett ärende med Cisco för att utesluta organisationen från katalogsynkronisering.

 • Manuella kontakter är kontakter som en användare lägger till manuellt i Webex-appen. En användare kan lägga till upp till 500 manuella kontakter. Manuella kontakter faller inom den större kategorin Användarkontakter på Webex, men ingår inte i synkroniseringen.

 • Den totala gränsen för organisationskontakter (30 000) och gruppkontakter (30 000 per grupp) är 200 000.

Uppdateringar

Följande är hur Webex-katalogen hanterar uppdateringar:

 • Om kontaktnamnet ändras på BroadWorks tas den befintliga kontakten bort från Webex-katalogen och en ny kontakt skapas.

 • Om kontaktnumret ändras på BroadWorks uppdaterar Webex den befintliga kontakten i Webex-katalogen med det nya numret.

När en administratör har uppdaterat en kontakt på BroadWorks gäller följande villkor när uppdateringen visas i en användares Webex-app:

 • Om uppdateringen är till för en användare som endast ringer BroadWorks eller en enhet för samtal som inte tillhör en användare, visas uppdateringen i användarens Webex-app omedelbart efter den efterföljande katalogsynkroniseringen.

 • Om uppdateringen gäller en post i BroadWorks-telefonlistan:

  • För användarkontakter – uppdateringar visas i användarens Webex-app omedelbart efter den efterföljande katalogsynkroniseringen.

  • För gruppkontakter – uppdateringar visas i användarens Webex-app omedelbart efter efterföljande katalogsynkronisering.

  • För organisationskontakter – Webex-katalogen uppdateras vid efterföljande katalogsynkronisering, men användare ser inte ändringen i Webex-appen förrän de startar om Webex-appen eller förrän den lokala 72-timmars cache-timern löper ut.


Uppdateringar av användarinformationen för Webex för Cisco användarinformation hanteras som en del av etableringsprocesserna.

Control Hub innehåller ett alternativ för att lägga till eller redigera kontakter på organisationsnivå i Control Hub via en CSV-fil. Partneradministratörer och kundadministratörer med Control Hub-åtkomst har åtkomst till det här alternativet. Men uppdatering av kontakter via Control Hub stöds inte av Webex för Cisco BroadWorks. Kontaktuppdateringar som tillämpas i Control Hub synkroniseras inte tillbaka till BroadWorks och är inte tillgängliga för katalogsökningar från fasta telefoner.

Förutsättningar för katalogsynkronisering

Vi rekommenderar att du använder följande inställningar:


I exemplen nedan förutsätts att du använder en XSP-server. För ADP-servrar, ersätt (XSP_ CLI) med (ADP_ CLI).
 • Hastighetsbegränsningsvärden – Ange följande systemegenskaper för OverloadControl (XSP_ CLI/Program/Xsi-Actions/OverloadControl):

  • userDirectoryTransactionLimit – Anges till ett nullvärde.

  • globalDirectoryTransactionLimit – Ange ett nullvärde.


  Vi rekommenderar att du anger värden null för userDirectoryTransactionLimit och globalDirectoryTransactionLimit. Men om du bestämmer dig för att tilldela värden måste var och en vara inställd på minst fem gånger värdet för transactionLimitPeriodSeconds (som bör vara 1).
 • Transaktionsgränser – Ange följande värden (XSP_ CLI/System/CommunicationUtility/DefaultSettings):

  • userTransactionLimit – ställ in på minst 100.

  • transactionLimitPeriodSecs – ställs in på 1.

 • Sökningsvärden – Ange egenskaper för sökningssystem (XSP_ CLI/Program/Xsi-Actions/Paging):

  • standardSidstorlek – Ange till 50

  • availableUserMaxLimit – Ange till 100

 • CTI-gränssnitt – Se till att överföra Webex CA-certifikaten till CTI-gränssnittets betrodda arkiv och aktivera klientautentisering i CTI-gränssnittet.

Beroende på din BroadWorks-version rekommenderar vi dessutom att du installerar följande systemkorrigeringar för BroadWorks-distribution innan du aktiverar den här funktionen:

Aktivera Directory Sync (ny mall)

Partneradministratörer kan aktivera Directory Sync för en kundmall när de skapar den nya mallen. Alla nya kundorganisationer som tilldelas den mallen kommer att ha katalogsynkronisering aktiverad. Mer information finns i ”Konfigurera dina kundmallar” i Konfigurera din partnerorganisation i Partner Hub inom Lösningsguide för Webex för Cisco BroadWorks .

Vad du ska göra härnäst

Se till att användarna vet att de måste klicka på Kontakter i Webex-appen minst en gång för att aktivera funktionen i Webex-appen. Detta behöver endast göras en gång.

Aktivera Directory Sync (befintlig mall)

Partneradministratörer kan utföra följande steg för att aktivera Directory Sync i en befintlig kundmall för att aktivera funktionen för de kundorganisationer som använder mallen.

1

Logga in på Partner Hub och välj Inställningar .

2

Bläddra till BroadWorks-samtal och klicka Visa mallar .

3

Välj lämplig kundmall och bläddra till BroadWorks Directory Sync .

4

Så här aktiverar du katalogsynkronisering som standard för nya kundorganisationer som använder den här mallen:

 1. Ställ in Aktivera BroadWorks Directory & Phone List Sync för alla nya kundorganisationer växla till .

 2. Klicka på Spara.

5

Så här aktiverar du katalogsynkronisering för befintliga kundorganisationer som använder den här mallen:

 1. Klicka på Visa lista över kunders synkroniseringsstatus .

 2. Markera kryssrutorna intill för varje organisation som du vill aktivera funktionen för.

 3. Klicka på Aktivera synkronisering .


 

Om du vill inaktivera katalogsynkronisering följer du proceduren ovan och:

 • I steg 4a anger du Aktivera telefonkatalogsynkronisering för alla nya kundorganisationer växla till Av för att inaktivera katalogsynkronisering som standard för nya kundorganisationer som använder den här mallen.

 • I steg 5c klickar du på Inaktivera synkronisering för att stänga av funktionen för befintliga organisationer.

Nästa steg

Se till att användarna vet att de måste klicka på Kontakter i Webex-appen minst en gång för att aktivera funktionen i Webex-appen. Detta behöver endast göras en gång.

Utlösa omedelbar synkronisering

Den Synkronisera nu alternativet låter partneradministratören utlösa en synkronisering på begäran för en given kundorganisation. Det här alternativet kan endast väljas för enskilda kundorganisationer – det finns inget massalternativ för Synkronisera nu.

1

Logga in på Partner Hub (http://admin.webex.com ) och välj Inställningar .

2

Bläddra till BroadWorks-samtal och klicka Visa mallar .

3

Välj lämplig kundmall och bläddra till BroadWorks Directory Sync .

4

Klicka på Visa lista över kunders synkroniseringsstatus .

5

För den kundorganisation som du vill synkronisera klickar du på de tre punkterna längst till höger och väljer Synkronisera nu .

6

Klicka på Uppdatera för att se synkroniseringsresultaten.

Exportera synkroniseringsposter till CSV

Partneradministratörer kan exportera detaljerad information om den senaste synkroniseringen till en CSV-fil. CSV-filen innehåller en mer detaljerad vy av synkroniseringsposten än Control Hub-gränssnittet och kan hjälpa till vid felsökning och analys.

1

Logga in på Partner Hub (http://admin.webex.com ) och välj Inställningar .

2

Bläddra till BroadWorks-samtal och klicka Visa mallar .

3

Välj lämplig kundmall och bläddra till BroadWorks Directory Sync .

4

Klicka på Visa lista över kunders synkroniseringsstatus .

5

Markera de intilliggande kryssrutorna för varje organisation som du vill inkludera i exporten.

6

Klicka på Exportera resultat .

Offentliga API:er för Directory Sync

Offentliga API:er finns tillgängliga på developer.webex.com som tillåter partneradministratörer att uppdatera inställningarna för Directory Sync för de kundorganisationer som de hanterar, för att utlösa en omedelbar synkronisering eller hämta information om synkroniseringsstatus. Katalogsynkroniseringsmetoderna grupperas under BroadWorks Enterprises :

 • Lista BroadWorks-företag – Använd den här API -metoden för att hämta en lista över företag under en viss tjänsteleverantör och varje företags id. Du måste ange spEnterpriseId som tilldelas i etableringen.

 • Uppdatera Directory Sync för BroadWorks Enterprise – Ange företaget id för att uppdatera katalogsyc-statusen för företaget, aktivera eller inaktivera katalogsynkronisering.

 • Utlösa katalogsynkronisering för ett företag – Använd den här API -metoden om du vill utlösa en omedelbar synkronisering för ett visst företag id. För syncStatus anger du SYNC_NOW kommandot.

 • Få status för katalogsynkronisering för ett företag – Ange företaget id och kör för att få en status och trackingId för den senaste synkroniseringen. Du kan använda trackingID för att köra ytterligare analys via verktyg som Kibana och Grafana.

Dessutom kan administratörer använda Aktivera katalogsynkronisering för en enskild användare API för att utlösa en katalogsynkronisering på begäran för en enskild användare.

För detaljerad API dokumentation, sehttps://developer.webex.com/docs/api/guides/webex-for-broadworks-developers-guide .

Du måste logga in för att läsa API specifikationen påhttps://developer.webex.com/docs/api/v1/broadworks-subscribers .

Synkronisera flera företag med API

Utför den här proceduren för att använda de offentliga API:erna för att utlösa katalogsynkronisering för flera företag.

 • Med katalogsynkronisering kan du endast synkronisera ett enskilt företag från ett Broadworks-kluster åt gången via en synkronisering på begäran. Om du försöker synkronisera fler än ett företag får du ett 429-fel

 • Tiden det tar att utlösa en synkronisering för ett enskilt företag varierar beroende på företagets storlek.

1

Kör Lista BroadWorks-företag API för att skapa en lista över företag som du vill synkronisera.

 1. Ställ in startaMed till startsträngen för företags- eller tjänsteleverantörs-ID.

 2. Klicka på Kör.

2

Kör Utlösa katalogsynkronisering för ett företag API på det första företaget i listan.

 1. Ange företaget id .

 2. Ställ in syncStatus till SYNC_NOW

 3. Klicka på Kör.

  En omedelbar synkronisering utlöses för företaget. Denna synkronisering räknas in i den enda synkroniseringen på begäran per Broadworks-gräns.
3

Vänta några sekunder och kör sedan programmet Hämta katalogsynkroniseringsstatus API för att hämta synkroniseringsstatus.

 1. Ange företaget id

 2. Klicka på Kör.

4

När synkroniseringen har slutförts slutför du steg 2 till 4 på nästa företag i listan. Upprepa dessa steg tills du har synkroniserat hela listan.

Felkoder för Directory Sync

Följande felkoder gäller för Directory Sync.

Felkod

Felmeddelande

600 000

Oväntat fel vid synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare.

600001

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare misslyckades.

600002

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare måste avslutas innan slutförande.

600003

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare slutfördes endast delvis. Vissa kundorganisationer kunde inte synkroniseras.

600004

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare är inte aktiverat för ConfigSet.

600005

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare pågår för ConfigSet.

600006

Trådar för synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare är upptagna eller stängs av, vilket innebär att fler synkroniseringsförfrågningar inte accepteras. Försök igen senare.

600007

Hittade inte Identity Org för CustomerConfig.

600008

Hittade inte CustomerConfig i partnerorganisationen.

600009

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare kan inte köras eftersom Broadworks-klustret som är kopplat till CustomerConfig är upptaget

600010

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare kan inte köras eftersom det inte finns något broadworks-kluster kopplat till CustomerConfig.

600011

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare är inte aktiverat för CustomerConfig.

600012

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare kan inte köras eftersom hybridkatalogsynkronisering redan har aktiverats för CustomerConfig.

600013

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare kunde inte lägga till användare och maskinkonton i identitetslagret.

600014

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare kunde inte ansluta till Broadworks-kluster. Fel från Broadworks – %s.

600015

Synkronisering av Broadworks externa kataloganvändare hittade ingen matchande användare i identitetlagret.

600017

BroadWorks Phone List Sync kunde inte synkronisera alla användar- och företags-/organisationskontakter.

600018

Synkronisering av BroadWorks-telefonlista misslyckades för användare i företaget/organisationen.

600019

BroadWorks Phone List Sync kunde inte synkronisera företags-/organisationskontakter.

600020

Synkronisering av BroadWorks externa kataloganvändare kan inte inaktiveras eftersom CustomerConfig-synkroniseringen pågår.

600022

Synkronisering av BroadWorks External Directory Single User är inte möjlig eftersom företaget inte har någon etablerad användare.

600023

Synkronisering av BroadWorks External Directory Single User är inte möjlig eftersom användaren redan finns i den här organisationen.

600024

Synkronisering av BroadWorks externa katalog för en användare är inte möjlig eftersom ingen matchande användare hittades i BroadWorks.

600025

Synkronisering av BroadWorks externa kataloganvändare kunde inte uppdatera användarkonto i CI.

600026

Synkronisering av BroadWorks externa kataloganvändare kunde inte uppdatera maskinkontot i CI.

600027

Synkronisering av extern BroadWorks-katalog för en användare är inte möjlig eftersom flera användare hittades i BroadWorks.

600028

Synkronisering av BroadWorks externa katalog för en användare är inte möjlig eftersom minst en synkronisering av företagskatalog borde ha slutförts.

600029

Synkronisering av BroadWorks externa kataloganvändare misslyckades eftersom företaget inte har någon etablerad användare.

Ändringshistorik

Följande tabell sammanfattar uppdateringarna av den här artikeln.

Datum

Revidering

14 februari 2023

Uppdaterat Maximum för katalogsynkronisering och källkod avsnitt.

10 december 2022

Termen har uppdaterats Slutför omedelbar synkronisering till Aktivera katalogsynkronisering

19 juli 2022

Förtydliganden och korrigeringar av översiktsinformation:

 • Uppdaterat Katalogsynkronisering – översikt för att förtydliga de olika synkroniseringarna som är inblandade och hur Webex-katalogen uppdateras för var och en.

 • Uppdaterat BroadWorks telefonlista och antal kontakter för att förtydliga att endast telefonlistor synkroniseras med Kontakter.

 • Rättelser till Uppdateringar för att förtydliga hur lång tid det tar för Webex-appen att visa uppdaterade poster.

9 maj 2022

 • I Katalogsynkronisering – översikt , korrigerad Anmärkning under Maximum för katalogsynkronisering och källkod tabell. Även uppdaterad anmärkning om flödesbaserad etablering.

 • Grammatiska redigeringar och korrigeringar

7 april 2022

 • Lade till en anteckning i Uppdateringar avsnitt i Katalogsynkronisering – översikt kring begränsningen av att tillämpa kontaktredigeringar på organisationsnivå i Control Hub.

28 mars 2022

 • Återinsatte saknat innehåll under Aktivera Directory Sync (ny mall) .

 • Tillagd information om maxvärden för synkronisering. Du kan köra en schemalagd synkronisering och en API -synkronisering samtidigt från samma kluster.

 • Tillagd information om Aktivera Directory Sync för en enskild användare API.

24 mars 2022

Lista över synkroniserade telefonnummertyper har lagts till Katalogsynkroniseringsvillkor . Synkroniseringen inkluderar nu mobiltelefonnummer.

16 mars 2022

 • Lagt till nya felkoder.

 • Lade till inledande beskrivningstext för bättre användbarhet från webbsökningar.

17 december 2021

 • Mindre strukturella ändringar för att åtgärda problemet med saknad innehållsförteckning.

16 december 2021

 • Uppdaterad artikel med ökade maxvärden för användarkontakter.

8 december 2021

 • Lagt till avsnitt Katalogsynkronisering och maximalt antal kontakter för att förtydliga hur Directory Sync härleder det maximala antalet organisations- och användarkontakter.

 • Ändrad tabellformatering i Felkoder för Directory Sync för bättre läsbarhet.