Aktivera röstbrevlåda för en användare

Om du har aktiverat vidarekoppling av samtal kommer dessa inställningar för samtalskoppling att åsidosätta de inställningar för röstbrevlåda som du har konfigurerat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till användare och välj den användare som du vill aktivera röstbrevlåda för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Aktivera tjänstestyrningen för röstbrevlåda och välj bland alla inställningar som du vill aktivera.

Skicka en användares samtal till röstbrevlåda

Dessa inställningar för röstbrevlåda kan konfigureras så att användare kan dirigera inkommande samtal till användarnas röstbrevlåda.
 • Alla samtal –med det här alternativet vidarebefordras alla samtal till röstbrevlådan.

 • När upptaget– med det här alternativet vidarebefordras samtal till röstbrevlådan när användaren redan är i ett samtal.

 • När inget svar –detta alternativ vidarebefordrar inkommande samtal till röstbrevlåda efter ett visst antal samtal.

1

Från kundvyn i gå https://admin.webex.com till användare och välj den användare som du vill aktivera röstbrevlåda för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Sätt på röstbrevlådetjänsten och välj följande alternativ:

 • Alla samtal – markera kryssrutan och välj standardhälsningen eller ladda upp en hälsninggenom att klicka på Överför fil och välj en .wav-fil.
 • När du är upptagen – markera kryssrutan och välj standardhälsningen eller ladda upp en hälsning genom att klicka på Överför filoch välj en.wav-fil.
 • Om inget svar svarar – markera kryssrutan och välj antalet ringsignaler innan du skickar dem till röstbrevlådan i den nedrullningade menyn. Välj sedan standardhälsningen eller överför en hälsning genom att klicka på Ladda upp fil och välj en.wav-fil.

 

Om du väljer Alla samtal kan du inte välja de andra tvåalternativen. Du kan välja att direkt till röstbrevlådan med både När upptagen och När inga svarsalternativ tillsammans.

4

Klicka på Spara.

Återställa en användares PIN-kod till röstbrevlåda

Om standard-PIN-koden för röstbrevlåda är aktiverad för din organisation kan du återställa en användares PIN-kod till röstbrevlåda. Mer information om hur du ställer in en STANDARD-PIN-kod för röstbrevlåda för din organisation finns under Konfigurera en PIN-kod till röstbrevlåda standard för alla nyaanvändare.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till användare och väljer den användare som du vill återställa PIN-koden till röstbrevlådan för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Klicka på Återställ PIN-kod till röstbrevlåda.

Nu kan användaren logga in på sin röstbrevlådeportal och ange standard-PIN-koden som har ställts in för din organisation.


 

Användare kan också återställa PIN-koden till röstbrevlådan i https://settings.webex.com. Se Ställ in ett e-PIN-kod till röstbrevlåda (Webex Calling) för dessainstruktioner.

Aktivera röstbrevlådeaviseringar för en användare

1

Från kundvyn i gå https://admin.webex.com till användare och välj den användare som du vill aktivera aviseringar via röstbrevlåda för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Slå på växeln Ny röstmeddelandeavisering och välj något av följande:

 • Viae-post – Markera kryssrutan och ange e-postadressen för att skicka meddelandet.

 • Via text – Markera kryssrutan, ange telefonnumret för att skicka meddelandet och välj sedan nätverksleverantören irullgardingsmenyn.

4

Klicka på Spara.

Hantera en användares lagringsutrymme för röstbrevlåda

Du kan ange var användare ska kunna nå röstbrevlådan på sin telefon, i användarportalen Ringa eller till en angiven e-postadress som en .tiff-fil.

1

Från kundvyn i går du till användare och väljer den användare som du vill konfigurera lagring av https://admin.webex.com röstbrevlådan för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Under Meddelandelagringväljer du ett av följande alternativ:

 • Använd intern postlåda– Användare kommer åt sina meddelanden från sin telefon eller från samtalsanvändarportalen. Välj Använd ny meddelandeindikator på telefon för att aktivera indikatorn.


   
  Den interna e-brevlådan har följande lagringsbegränsningar:
  • En meddelandegräns på 10 minuter

  • Total gräns för postlåda på 100 minuter

 • Använd extern postlåda– användare får alla sina röstmeddelanden skickade till ett angivet e-postmeddelande. Detta inaktiverar åtkomsten till röst meddelanden från användarnas telefon, skrivbordsapp eller samtalsanvändarportalen.

4

Klicka på Spara.


 

Användare kan välja att ändra dessa inställningar i Samtalsanvändarportalen. Alla ändringar som görs för dessa inställningar från användaren kommer att visas i både samtalsanvändarportalen och kontrollhubben.

Konfigurera ytterligare inställningar för röstbrevlåda för en användare

De här ytterligare inställningarna kan konfigureras med andra röstbrevlådeinställningar för användare i Control Hub.

1

Från kundvyn i gå https://admin.webex.com till användare och välj den användare som du vill aktivera ytterligare röstbrevlådeinställningar för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Under Ytterligare inställningar väljer du ett eller båda avföljande:

 • Markera kryssrutan Överför till '0' till telefonnummer och ange telefonnumret som inringare ska överföras till.

   

  Om du väljer det här alternativet ska du säkerställa att hälsningen i röstbrevlådan informerar uppringarna om att de kommer att överföras om de trycker på '0'.

 • Markera kryssrutan E-posta en kopia av meddelandet och ange e-postadressen till vilken inspelningen av alla röstbrevlåda kommer att skickas.
4

Klicka på Spara.

Konfigurera faxmeddelandeinställningar för en användare

Med faxmeddelanden kan en användare ta emot direktinkommande fax från sin röstbrevlådetjänst.

Innan du börjar

Du måste överväga följande innan du konfigurerar funktionen:
 • Ett analog telefonadapter (ATA) krävs för att konvertera faxsignaler från standardtelefonsignaler till VoIP. Mer information om Cisco ATA-enheter och -installation finns i Komma igång med Cisco ATA 191 och 192 och förbättrafaxöverföringen med din ATA.

 • Fax och röst meddelanden finns i ett delat lagringsutrymme med en kapacitet på 35 MB, eller ca 1 000 sidor faxmeddelanden. Se till att användarna är medvetna om det tillgängliga utrymmet, och att ni behöver ha utrymme för nya faxmeddelanden och arkiv med vis.

 • Faxmeddelanden lagras under obegränsad tid.

 • SuperG3 faxmaskiner (snabb fax eller 33,6 kbps fax) måste konfigureras för överföring och mottagning på 14,4 kbps. I fall där en SuperG3-faxmaskin kommunicerar med en icke-SuperG3-dator kan faxsamtal slutföras korrekt eftersom den lägre hastigheten faxmaskinen medför att SuperG3 minskar till en lägre hastighet. Om maskinhastigheten inte kan konfigureras kommer den kanske inte att fungera korrekt Webex Calling.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den användare som du vill aktivera faxmeddelanden för.

2

Välj Samtal och väljRöstbrevlåda.

3

Aktivera faxmeddelande för att aktivera funktionen.

4

I rullgardingsrutan väljer du det telefonnummer som tilldelats för faxmeddelanden.

5

Ange ett tillägg , om detbehövs.

6

Klicka på Spara.


 

Användare kan välja att ändra dessa inställningar i Samtalsanvändarportalen. Alla ändringar som görs för dessa inställningar från användaren kommer att visas i både samtalsanvändarportalen och kontrollhubben.