Nové zařízení Cisco ATA 191 a 192

Analogový telefonní adaptér (ATA) umožňuje připojit k síti analogové zařízení, například analogový telefon nebo faxový přístroj. Připojené zařízení pak může v síti fungovat jako IP telefony.

Nový analogový telefonní adaptér (ATA) nabízí dvě rozhraní:

 • Dva porty RJ11 pro analogové zařízení

 • Port RJ45 pro ethernet

Světelné diody (kontrolky) na adaptéru ATA informují o stavu.

Proveďte tyto činnosti:

 • Nainstalujte adaptér ATA pomocí součástí v krabici.

 • Aktivujte analogové zařízení.


  Zařízení musí mít firmware nejméně 11.1.0MSR2.1.

 • Pokud potřebujete resetovat zařízení, zeptejte se správce systému, aby tak učinili řídicí rozbočovač . Nepoužívejte tlačítko RESET na zadní straně adaptéru ATA, pokud vás o to správce nepožádá.

Zařízení přiřazená k adaptéru ATA

Pomocí adaptéru ATA můžete připojit k síti tyto typy zařízení:
 • Analogové telefony

  • Analogové telefony nemají žádná softwarová tlačítka.

  • Informace, které analogové telefony zobrazují, závisí na používaném modelu.

  • Tlačítko Flash na telefonu můžete použít pro přidržení, obnovení, přepojení a konference.

 • Analogová telefonní hlasová zařízení

  • Adaptér ATA podporuje analogová telefonní hlasová zařízení, například adaptéry hlásných systémů a záznamníky, které emulují normální telefon.

 • Hlásné systémy

  • Hlásné systémy umožňují přenášet alarmy a veřejná oznámení v rámci budov.

 • Faxové přístroje

  • Použijte faxový přístroj přímo s adaptérem ATA. Nepřipojujte linku k faxovému přístroji a nepoužívejte faxový přístroj se splitterem.

  • Z důvodu snížení neúspěšných pokusů o odeslání faxu použijte zahraniční režim, pokud je dostupný; pokud není, nastavte pro faxový přístroj nízkou rychlost přenosu.

  • Datová zařízení, jako jsou faxové přístroje a modemy, nemusí fungovat optimálně. Fax a modemy budou nejlépe fungovat, když použijete vyhrazenou linku sítě PSTN.

Hardware Cisco ATA 191

Adaptéry ATA 191 a ATA 192 jsou kompaktní zařízení nabízející jednoduchou instalaci.

Jednotka obsahuje tyto konektory:

 • 5V napájecí konektor pro stejnosměrný proud

 • Dva porty RJ-11 FXS (Foreign Exchange Station) – adaptér ATA má dva porty RJ-11, které fungují s jakýmkoli standardním analogovým telefonním zařízením. Každý port podporuje hlasové hovory nebo faxové relace a oba porty lze používat současně.

 • Jeden síťový port WAN – datový port RJ-45 10/100BASE-T pro připojení zařízení podporujícího síť Ethernet k síti.


Port sítě adaptéru ATA provádí automatické vyjednávání pro duplexní režim a rychlost. Podporuje rychlosti 10/100 Mb/s a plně duplexní režim.

Horní panel adaptéru ATA 191 a ATA 192

Následující obrázek zobrazuje různé kontrolky a tlačítka na horním panelu adaptéru ATA.

Obrázku 1. Horní panel ata 191 and ATA 192

Tabulka 1. Položky v horním panelu 191 ata 192 Top

Položka

Popis

Kontrolka napájení

Zelená zelená: Systém byl úspěšně spuštěn a je připraven k použití.

Pomalé blikání zeleně: Systém spouští.

Dvakrát bliká zelená, pak se zopakují: Nepodařilo se spustit systém.

Zrychlené blikání zeleně: K chování indikátoru LED dochází v následujících situacích:

 • Systém zjistil obnovu továrního nastavení.

  Chcete-li provést obnovu továrního nastavení, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu přibližně 10 sekund.
 • Obnovení továrny proběhlo úspěšně.

Zaokrouhl Napájení vypnuto.

Kontrolka sítě

Blikající zelená: V průběhu portu WAN probíhá překládání dat nebo přijímání.

Zaokrouhl Žádné propojení.

Kontrolka telefonu 1

Kontrolka telefonu 2

Zelená zelená: Při zavěšení.

Pomalé blikání zeleně: Off.

Dvakrát bliká zelená, pak se zopakují: Nepodařilo se zaregistrovat analogové zařízení.

Zrychlené blikání zeleně: Obnovení továrny proběhlo úspěšně.

Zaokrouhl Port není nakonfigurován.

Tlačítko Nástroj pro hlášení problémů (PRT)

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li vytvořit hlášení problému pomocí nástroje pro hlášení problémů.


 

Toto tlačítko není vypínačem napájení. Když toto tlačítko stisknete, vytvoří se hlášení o problému a nahraje se pro správce systému na server.

Kontrolka Nástroj pro hlášení problémů (PRT)

Blikající oranžová: PRT pro hlášení o potížích.

Rychlé blikání oranžová: PRT odesílá protokol hlášení potíží na server HTTP.

Zelená zelená po dobu 5 sekund, pak vypnuto: Sestava PRT byla úspěšně odeslána.

Zrychlené blikání zeleně: Obnovení továrny proběhlo úspěšně.

Blikání červené: Sestava PRT se nezdařila. Jedním stiskem tlačítka PRT blikání zrušíte; opětovným stisknutím spustíte vytváření nového hlášení PRT.

Tlačítko Nástroj pro hlášení problémů

Tlačítko Nástroj pro hlášení problémů (PRT) je na horním panelu adaptéru ATA. Když tlačítko PRT stisknete, systém připraví soubor protokolu, který pak nahraje na server za účelem řešení potíží se sítí.

Můžete dát uživatelům analogového telefonu pokyn, aby stisknutím tlačítka PRT na adaptéru ATA zahájili proces souboru protokolu PRT.

Chcete-li nahrát soubor protokolu PRT z adaptéru ATA, musíte provést jeden z následujících úkonů:
 • Nastavte server HTTP pro nahrávání souboru protokolu PRT z adaptéru ATA.

 • Podle potřeb nakonfigurujte adresu URL pro nahrávání souborů pro zákaznickou podporu a použijte ji na adaptér ATA.

Zadní panel adaptéru ATA 191 a ATA 192

Následující obrázky zobrazují různé porty a tlačítka, které jsou na zadní straně adaptéru ATA.

Obrázku 2. Panel back-ATA 191

Obrázku 3. ATA 192 — panel zadních panelů
Tabulce 2. Položky panelu zpět. ata 191 a ATA 192 vzad

Položka

Popis

RESET

Chcete-li adaptér ATA restartovat, použijte ke krátkému stisknutí tohoto tlačítka kancelářskou sponku nebo podobný předmět.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení z výroby, stiskněte je a podržte asi 10 sekund.

Chování indikátoru při obnově továrního nastavení:

 1. Po stisknutí a podržení tlačítka po dobu asi 10 sekund začne indikátor napájení rychle blikat zeleně.

 2. Po úspěšném obnovení továrního nastavení všechny indikátory rychle blikají po dobu asi 5 sekund.

TELEFON 1

Pomocí telefonního kabelu RJ-11 můžete připojit analogový telefon nebo faxový přístroj.

TELEFON 2

Pomocí telefonního kabelu RJ-11 můžete připojit druhý analogový telefon nebo faxový přístroj.

ETHERNET (pouze ATA 192)

Ethernetový kabel použijte k připojení adaptéru ATA k zařízení v síti, například k počítači.

SÍŤ

Umožňuje připojit zařízení k síti pomocí ethernetového kabelu.

5V NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO STEJNOSMĚRNÝ PROUD

K připojení ke zdroji napájení použijte dodaný napájecí adaptér.

Instalace nového adaptéru ATA 191 a 192

Adaptér ATA je dodáván se vším, co je potřeba k zapnutí, připojení k síti a instalaci na pracovním stole.

Než začnete

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte následující položky:

 • Ethernetový kabel pro připojení k síti.

 • Analogový telefon nebo faxový přístroj pro připojení k adaptéru ATA.

 • Telefonní kabel k připojení telefonu.

 • Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) k zajištění záložního zdroje napájení.

1

Připojte síťový kabel k síti a portu SÍŤ na adaptéru ATA.

2

Připojte telefonní kabel k portu TELEFON 1 na adaptéru ATA a k analogovému zařízení (telefon nebo faxový přístroj).

Pokud připojujete faxový přístroj, připojte jej přímo k adaptéru ATA. Nepřipojujte k faxovému přístroji linku a nepoužívejte splitter.

3

(Volitelně) Pokud máte druhé analogové zařízení, připojte telefonní kabel k portu TELEFON 2 na adaptéru ATA a k druhému analogovému zařízení.

4

Připojte napájecí kabel adaptéru ATA k 5V NAPÁJECÍMU KONEKTORU PRO STEJNOSMĚRNÝ PROUD a připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.

Automatická nebo ruční konfigurace zařízení ATA

Zařízení Cisco 191/192 ATA budou používat EDOS, aby byla automaticky vybavena, pokud byla zřízena, na ovládacím rozbočovači s adresou MAC. Automatické zprovoznění bude dokončeno po prvním spuštění výroby nebo po resetování každého výrobce.

Za určitých okolností může být nutné adaptér Cisco ATA 191/192 ručně nakonfigurovat, aby se připojil k platformě Webex Calling.

Než začnete

 • Chcete-li zahájit ruční proces zprovoznění, může být nutné obnovit tovární nastavení adaptéru ATA.

 • Po dokončení ruční konfigurace adaptéru Cisco ATA 191/192 se přepíší všechna předchozí nastavení konfigurace zařízení, včetně hesla správce, a zařízení lze používat pouze v síti Broadsoft BROADCLOUD PBX.

 • Před použitím v jiné síti než Broadsoft BROADCLOUD PBX je nutné obnovit v zařízení výchozí tovární konfiguraci.

 • Zařízení musí mít firmware nejméně 11.1.0MSR2.1.

Pokyny pro obnovu továrního nastavení

Podržte tlačítko restartu na zadní straně adaptéru ATA na 10 sekund. Po uvolnění kontrolka adaptéru ATA zhasne. Pokud je zařízení typu 191, můžete kroky 1-4 přeskočit.


Když povolíte vzdálenou správu , je nutné změnit heslo správce. Chcete-li změnit heslo správce, přejděte do části Správa > Přihlášení uživatele >Správce. Zadejte staré heslo správce ("admin") a pak vložte nové heslo.

1

Z výchozí základní tovární linky zařízení Cisco 192 ATA připojte ethernetový kabel k ethernetovému slotu v zařízení.

2

Po zadání této adresy IP do prohlížeče 192.168.15.1 budete vyzváni k přihlášení.

3

Přihlaste se k zařízení pomocí výchozího uživatelského jména ("admin") a hesla ("admin") (rozlišují se velká a malá písmena) a pak klikněte na tlačítko Přihlásit.

4

Přejděte na kartu Správa. V části Remote Access klikněte na přepínač Povoleno vedle položky Vzdálená správa.

5

Připojte ethernetový kabel do síťového slotu v zařízení.

6

Připojte do zařízení analogový telefon a stiskněte ****.

IVR oznámí, že jste v nabídce konfigurace telefonu.

7

Stiskněte 110 #.

Nabídka IVR oznámí adresu IP telefonu.

8

Zadejte adresu IP do prohlížeče a přihlaste se uživatelským jménem ("admin").

9

Přejděte do části Hlasa klikněte na možnost Přidělování.

10

Zadejte adresu serveru poskytování do pole pravidla profilu:

11

9. Klikněte na příkaz Odeslat.

Zařízení si vyžádá soubory z přidělovacího serveru a restartuje se.


 

Po dokončení procesu spouštění bude zařízení přiděleno k použití v síti BroadSoft BroadCloud PBX. Pokud byl proces přidělení stanice před restartováním správně dokončen, zařízení se spustí do stavu použitelnosti, přiděleného konkrétní stanici. Pokud ne, zařízení se spustí do výchozího nepřiřazeného stavu, kdy je nelze použít, a zůstane v tomto stavu, dokud se nedokončí proces přiřazení stanice.

Podporované funkce volání v adaptéru ATA 191 a 192

Adaptér ATA podporuje v závislosti na konfiguraci systému některé nebo všechny následující funkce pro volání:

 • Přepojení (s obsluhou nebo pod dohledem) – u takového typu přepojení promluvíte před přepojením s osobou na straně příjmu.

 • Přepojení (bezobslužné nebo bez dohledu) – u takového typu přepojení provedete přepojení a zavěsíte a až potom přijímající strana hovor přijme.

 • Konference.

 • Použijte funkci pro přidržení a pokračování.

 • ID volajícího.

 • Čekající hovor.

 • Hromadné zpracování hovorů.

 • Rychlá volba.

 • Music On Hold.

 • Sdílené linky.

 • Hlasová schránka – tato funkce nemá žádný vizuální indikátor a tón čekající zprávy po zavěšení značí, že máte hlasové zprávy. Některé analogové telefony s velkým displejem mohou zobrazovat ikonu hlasové schránky.

 • Přesměrování hovorů.

 • Opakovat vytáčení.