Informace v následujících článcích slouží k řešení problémů s vaším zařízením.

Restartujte zařízení, abyste použili novou konfiguraci nebo nastavení. Pokud chcete obnovit původní tovární nastavení, proveďte raději reset.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Projděte možnosti nabídky na obrazovce a klepněte na možnost Restartovat.

4

Klepnutím na tlačítko Restartovatpotvrďte svůj záměr.

Zařízení můžete restartovat, pokud se vyskytne technický problém. Restart zařízení z řídicího centra neovlivní vaše nastavení a zachová soubory protokolů.


Pokud provedete vypnutí a zapnutí, ztratíte poslední verzi souborů protokolu. To ztěžuje řešení problémů, proto si před vypnutím a zapnutím zařízení stáhněte protokoly.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Údržba > Restartovat.

4

V rozevíracím seznamu vyberte možnost Restartovat.

5

Klikněte na tlačítko Použít.

Protokoly telefonu můžete generovat a odesílat na server. Technické služby Cisco (TAC) používají protokoly při řešení vašeho problému.

Před vygenerováním souborů protokolu musí být telefon zaregistrován.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Vyberte možnost Problémy a diagnostika > Odeslat protokoly.

Vytvořené protokoly telefonu jsou odeslány na server. V případě úspěšného dokončení se na displeji telefonu zobrazí zpráva s časem a ID protokolu.

Telefon můžete obnovit na výchozí tovární nastavení. Telefon obnoví uživatelská a síťová nastavení na výchozí hodnoty a poté se restartuje.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Projděte možnosti nabídky na obrazovce a klepněte na možnost Obnovit.

4

Klepněte na možnost Obnovit nebo Zrušit.

Pokud nemůžete provádět resetování továrně z nabídky nastavení, můžete provádět resetování továrně z telefonu samotného.

1

Odpojte napájení telefonu jedním z těchto způsobů:

 • Odpojte kabel LAN.
 • Odpojte napájecí adaptér.
2

Počkejte 5 sekund a znovu připojte napájení.

3

Počkejte, až se rozsvítí lišta kontrolek LED pohotovostního režimu.

4

Stiskněte a podržte tlačítko Zvýšit hlasitost po dobu asi 5 sekund.

Lišta kontrolek LED se rozsvítí červeně.
5

Stiskněte tlačítko Ztlumit. Pokud nestisknete tlačítko Ztlumit do 10 sekund poté, co lišta kontrolek LED zčervená, zařízení se normálně restartuje.

Lišta LED třikrát blikne jako potvrzení, že probíhá obnovení továrního nastavení.

Hlášení problému obsahuje protokoly zařízení, které používá podpůrný technický servis společnosti Cisco při řešení problémů. Pokud chcete nahlásit problém s firmwarem nebo hardwarem, odešlete zprávu.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře.

3

Klepněte na tlačítko Nahlásit problémy.

V prohlížeči se otevře okno Centra nápovědy Webex.

4

Do pole popisu v okně nápovědy zadejte popis problému. Máte k dispozici maximálně 249 znaků.

5

Klikněte na příkaz Odeslat.

Stav sítě se zobrazuje v horní části obrazovky Připojení k síti v telefonu a ukazuje, zda se zařízení může připojit k síti. Pro řešení problémů se síťovým připojením použijte následující tabulku.

Tabulka 1. Stav sítě

Stav

Význam

Poznámky

Připojeno k síti.

Telefon má adresu IP.

Telefon je připojen k síti.

Odpojeno od sítě.

Telefon nemá adresu IP.

Problémy se sítí nebo připojením se nezobrazují v protokolu stavových zpráv.

Opětovné připojení k síti.

Telefon načte adresu IP.

Služba DNS není nakonfigurována.

V telefonu chybí adresa DNS (Domain Name System). Pokud je to možné, telefon použije první dostupný název a doménu DNS.

Pokud došlo k chybě DNS, zobrazí se na domácím displeji červená ikona červené tečky.

Chyby DNS se nezobrazují v protokolu stavových zpráv.

Ověřování 802.1x selhalo.

Telefon selže při ověřování 802.1x.

V protokolu stavových zpráv je 802.1x zobrazen jako povolený nebo zakázaný.

Duplicitní adresa IPv4.

Nakonfigurovaná adresa IPv4 není jedinečná, nebo adresa IPv4 ze serveru DHCP není jedinečná.

Můžete zobrazit informace o následujících Webex položkách systému connection. Tyto informace použijte při řešení potíží:

 • Kalendář

 • Konfigurace

 • Pověření

 • Šifrování

 • Geografické umístění

 • Metriky

 • Oznámení

 • Telefonní seznam

 • Registrace

 • Upgrade softwaru

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Přejděte do části Problémy a diagnostika > Podrobnosti o připojení Webex.

Pokud zařízení ztratí adresu IP nebo se mu nepodaří připojit k síti, přejde do režimu hostovaného přístupového bodu (AP). Tento režim umožňuje stahovat protokoly zařízení z webové stránky zařízení. Pomocí protokolů můžete vyřešit problém se sítí.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Přejděte do části Problémy a diagnostika. Poznamenejte si adresu URL a přihlašovací údaje.

4

Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu URL a přihlašovací údaje.