Informacje zawarte w poniższych artykułach służą do rozwiązywania problemów z urządzeniem.

Aby zastosować nową konfigurację lub ustawienie, należy ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli chcesz przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne, to zamiast tego wykonaj reset.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij ikony ustawienia na liście opcji menu.

3

Przewiń opcje menu na ekranie i stuknij Restart.

4

Dotknij opcji Uruchom ponownie, aby potwierdzić zamiar.

Jeśli masz problem techniczny, możesz ponownie uruchomić urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia z Centrum sterowania nie ma wpływu na ustawienia i zachowuje pliki dziennika.


 

Jeśli wykonasz cykl zasilania, stracisz ostatnią wersję plików dziennika. Utrudnia to rozwiązywanie problemów, dlatego należy pobrać logi przed wyłączeniem zasilania urządzenia.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz Konserwacja > Uruchom ponownie.

4

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Restart.

5

Kliknij Zastosuj.

Możesz generować i przesyłać logi telefoniczne na serwer. Służby techniczne firmy Cisco (TAC) korzystają z tych dzienników podczas rozwiązywania problemów.

Telefon musi być zarejestrowany przed wygenerowaniem plików dziennika.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij ikony ustawienia na liście opcji menu.

3

Wybierz kolejno opcje Problemy i diagnostyka > Wyślij dzienniki.

Wygenerowane logi telefoniczne są przesyłane na serwer. Jeśli się powiedzie, na telefonie zostanie wyświetlony komunikat z godziną i identyfikatorem dziennika.

W telefonie można przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne). Telefon zresetuje swoje ustawienia użytkownika i konfiguracji sieci do wartości domyślnych, a następnie ponownie się uruchomi.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij ikony ustawienia na liście opcji menu.

3

Przewiń opcje menu na ekranie i stuknij Reset.

4

Dotknij Resetuj lub Anuluj.

Jeśli nie możesz przywrócić ustawień fabrycznych z menu Ustawienia , możesz przywrócić ustawienia fabryczne z samego telefonu.

1

Odłącz zasilanie od telefonu w jeden z następujących sposobów:

 • Odłącz kabel sieci LAN.
 • Odłącz zasilacz.
2

Odczekaj 5 sekund i ponownie podłącz zasilanie.

3

Poczekaj, aż zaświeci się dioda LED trybu czuwania.

4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez około 5 sekund.

Pasek LED zmieni kolor na czerwony.
5

Naciśnij przycisk Wycisz . Jeśli nie naciśniesz przycisku Wycisz w ciągu 10 sekund po tym, jak pasek LED zmieni kolor na czerwony, urządzenie zrestartuje się normalnie.

Pasek LED mignie trzykrotnie, potwierdzając, że trwa proces przywracania ustawień fabrycznych.

Raport o problemie zawiera dzienniki urządzenia używane przez wsparcie Cisco podczas rozwiązywania problemów. Prześlij raport, jeśli masz do zgłoszenia problem z oprogramowaniem sprzętowym lub sprzętem.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz swoje urządzenie z listy.

3

Kliknij przycisk Raportuj problemy.

W przeglądarce zostanie otwarte okno Centrum pomocy Webex.

4

Wprowadź opis problemu w polu opisu okna pomocy. Masz do dyspozycji maksymalnie 249 znaków.

5

Kliknij przycisk Wyślij.

Stan sieci jest wyświetlany w górnej części ekranu Połączenie sieciowe w telefonie i pokazuje, czy urządzenie może połączyć się z siecią. W celu rozwiązania problemów z połączeniem sieciowym należy skorzystać z poniższej tabeli.

Tabela 1. Stan sieci

Stan

Znaczenie

Uwagi

Sieć podłączona.

Telefon ma adres IP.

Telefon jest podłączony do sieci.

Sieć została odłączona.

Telefon nie ma adresu IP.

Problemy z siecią lub łącznością nie są wyświetlane w dzienniku komunikatów o stanie.

Ponowne nawiązywanie połączenia z siecią.

Telefon pobiera adres IP.

Nie skonfigurowano usługi DNS.

Telefon nie ma adresu DNS (Domain Name System). Jeśli telefon jest dostępny, na telefonie jest używana pierwsza dostępna nazwa DNS i domena.

Jeśli wystąpi błąd DNS, zobaczysz czerwoną kropkę Na ekranie głównym.

Błędy DNS nie są wyświetlane w dzienniku komunikatów o stanie.

Uwierzytelnianie 802.1x nie powiodło się.

Telefon nie radzi sobie z uwierzytelnianiem 802.1x.

Dziennik komunikatów statusu pokazuje, że 802.1x jest włączony lub wyłączony.

Zduplikowany adres IPv4.

Skonfigurowany adres IPv4 nie jest unikalny lub adres IPv4 otrzymany z serwera DHCP nie jest unikalny.

Informacje można znaleźć na następujących Webex elementach połączenia. Użyj tych informacji podczas rozwiązywania problemów:

 • Kalendarz

 • Konfiguracja

 • Poświadczenia

 • Szyfrowanie

 • Lokalizacja geograficzna

 • Metryki

 • Powiadomienia

 • Książka telefoniczna

 • Rejestracja

 • Uaktualnienie oprogramowania

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij ikony ustawienia na liście opcji menu.

3

Przejdź do opcji Problemy i diagnostyka > Szczegóły połączenia Webex.

Jeśli urządzenie straci adres IP lub nie połączy się z siecią, przechodzi w tryb Hosted Access Point (AP). Ten tryb umożliwia pobranie logów urządzenia ze strony internetowej urządzenia. Użyj dzienników, aby rozwiązać problem z siecią.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij ikony ustawienia na liście opcji menu.

3

Przejdź do opcji Problemy i diagnostyka. Zwróć uwagę na adres URL i informacje o logowaniu.

4

Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź swój adres URL oraz dane logowania.