באפשרותך לחפש הודעות עמידות בדף ' מידע מערכת '. ממסך הבית, נווט אל הסמל gearwheel ובחר באפשרות ' מידע מערכת '. אם התקן החדר זיהה בעיה, מופיעה כאן הודעה.

  • יציאות רשת חסומות: הדבר עלול להשפיע על איכות השיחה. בעיה זו עלולה להיגרם על-ידי חומת אש החוסמת מדיה ביציאה UDP 33434.

  • טמפרטורה גבוהה: טמפרטורת המערכת גבוהה מדי. הדבר עלול להשפיע על ביצועי המערכת. נסו להוריד את טמפרטורת החדר ולחסום את כל קרני השמש הישירות למערכת.

  • התצוגה הראשית לא זוהתה: נא ודא שהצג הראשי מופעל ומחובר לפלט התצוגה הנכון במערכת הווידאו. עיין במאמר על צגים לקבלת עצות לגבי אופן התיקון של בעיה זו. קרא עוד בנושא זה ב-No Image במסך המחובר למאמר התקן חדר.

  • עדכונים אוטומטיים מנוטרלים: תוכנת המערכת לא תעודכן באופן אוטומטי.